ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
11.11.98 N 09/1-2709-ЕП

Начальникам регiональних
митниць
Начальникам митниць


Про придбання автомобiля за допомогою банкiвської платiжної картки мiжнародної платiжної системи VISA.

     До вiдома та для використання в оперативнiй роботi згiдно з листом Нацiонального банку вiд 23.10.98 N 13-110/1944-7757, надаємо роз'яснення щодо купiвлi автомобiля за межами України за допомогою банкiвської платiжної картки мiжнародної платiжної системи VISA.

     Вiдповiдно до вимог Положення про впровадження пластикових карток мiжнародних платiжних систем у розрахунках за товари, наданi послуги та при видачi готiвки, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.02.97 N 37 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 24.03.97 N 86/1890, не iснує обмежень щодо купiвлi-продажу фiзичними особами товарiв (робiт, послуг) за межами України за рахунок коштiв, якi знаходяться на їх картрахунках в уповноважених банках України. Таким чином, кошти в iноземнiй валютi на зазначених рахунках є легалiзованими та персонiфiкованими. У разi, якщо митнi органi повиннi вимагати вiд фiзичної особи пiдтвердження джерела походження iноземної валюти, за яку купувався автотранспортний засiб, уповноважений банк, в якому вiдкрито картрахунок, має видати власнику цього картрахунку довiдку (виписку), яка свiдчить про факт списання певної суми i дату здiйснення операцiї. Довiдка засвiдчується вiдповiдальними особами банку в загальному порядку.

     Що стосується юридичних осiб-резидентiв, то використання коштiв за корпоративними картками мiжнародних платiжних систем дозволяється лише на вiдрядження за межi України згiдно iз законодавством України.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.