МIНIСТЕРСТВО IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

30.12.2021 N 736


Про Тарифну полiтику Залiзниць держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав на перевезення вантажiв у мiжнародному сполученнi на 2022 фрахтовий рiк

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 грудня 2021 р. за N 1708/37330


     Вiдповiдно до Закону України "Про ратифiкацiю Угоди про проведення узгодженої полiтики у визначеннi транспортних тарифiв", статей 1 та 2 Тарифної Угоди залiзничних адмiнiстрацiй (Залiзниць) держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав (далi - Тарифна Угода), з метою реалiзацiї рiшення XXX-ї Тарифної Конференцiї залiзничних адмiнiстрацiй - учасниць Тарифної Угоди (26 - 29 жовтня 2021 року, м. Нур-Султан, Республiка Казахстан, у форматi вiдеоконференцiї) наказую:

     1. Оголосити, що з 00:00 години 01 сiчня 2022 року пiд час перевезення транзитних вантажiв залiзничним транспортом України вводиться в дiю Тарифна полiтика Залiзниць держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав на перевезення вантажiв у мiжнародному сполученнi на 2022 фрахтовий рiк (далi - Тарифна полiтика), прийнята XXX-ю Тарифною Конференцiєю залiзничних адмiнiстрацiй - учасниць Тарифної Угоди.

     2. Установити, що акцiонерне товариство "Українська залiзниця" iнформує про змiну рiвня ставок Тарифної полiтики в частинi, що стосується перевезень по лiнiях залiзниць України, у межах повноважень, визначених Порядком встановлення коефiцiєнтiв до базових ставок Тарифної полiтики Залiзниць держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав на перевезення вантажiв у мiжнародному сполученнi на перевезення транзитних вантажiв залiзницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезеннi вантажiв за конкретними напрямками, затвердженим наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 04 жовтня 2012 року N 589, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 19 жовтня 2012 року за N 1762/22074 (зi змiнами).

     3. Управлiнню залiзничних перевезень забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому порядку.

     4. Сектору зовнiшнiх комунiкацiй забезпечити розмiщення цього наказу на офiцiйному вебсайтi Мiнiстерства iнфраструктури України.

     5. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Шкуракова В.

Мiнiстр Олександр КУБРАКОВ
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної регуляторної служби України Олексiй КУЧЕР
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.