ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.12.2021 N 08-6/17-01/7/11823

 

Митницям (крiм Енергетичної та Координацiйно-монiторингової митниць)


Про надання роз'яснень

     З метою забезпечення єдиного пiдходу до застосування митницями законодавства України з питань митної справи щодо перемiщення через митний кордон України вантажiв експрес-перевiзника повiдомляємо.

     Перемiщення через митний кордон України товарiв у мiжнародних експрес-вiдправленнях (далi - МЕВ) є одним iз способiв перемiщення товарiв, визначених статтею 186 Митного кодексу України (далi - Кодекс).

     При цьому статтею 233 Кодексу експрес-перевiзнику наданi значнi спрощення при перемiщеннi (пересиланнi) МЕВ через митний кордон України, зокрема:

     незастосування гарантiй забезпечення сплати митних платежiв, передбачених роздiлом X Кодексу (частина перша);

     здiйснення пропуску вантажу експрес-перевiзника на митну територiю України на пiдставi поданого експрес-перевiзником єдиного транспортного документа, який одночасно є документом контролю доставки з пункту пропуску через державний кордон України до центральної сортувальної станцiї (далi - ЦСС) (частина третя);

     незастосування в пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України до товарiв, якi перемiщуються (пересилаються) у МЕВ, контролю за дотриманням заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi; проведення митних формальностей щодо таких товарiв в найкоротший строк (частина четверта).

     Вiдповiдно до роздiлу II Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України, затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 03.09.2007 N 728, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 21.09.2007 за N 1081/14348, для погодження мiсця розташування ЦСС експрес-перевiзник подає митному органу, зокрема:

     копiю угоди мiж вiдповiдним iноземним оператором експрес-перевезень, що має всесвiтню мережу з системою центральних i регiональних сортувальних станцiй, та експрес-перевiзником України про обмiн МЕВ (далi - Угода), в рамках виконання якої експрес-перевiзник буде забезпечувати (забезпечує) прискорене перевезення МЕВ, їх приймання, обробку та пред'явлення митним органам для митного контролю та митного оформлення;

     перелiк наявного обладнання та технiчних засобiв (у тому числi, транспортних засобiв), достатнiх для забезпечення функцiонування ЦСС.

     Вказанi документи (копiї) також надаються експрес-перевiзником у разi змiни вiдомостей у таких документах та/або в разi укладення нових Угод.

     З метою забезпечення правильного визначення способу перемiщення товарiв посадовими особами в пунктах пропуску через державний кордон України та пропуску вантажу експрес-перевiзника на митну територiю України iнформацiя щодо iноземного оператора експрес-перевезень та реквiзитiв Угоди (назва та адреса iноземної компанiї; номер, дата укладання та строк дiї Угоди), а також про транспортнi засоби експрес-перевiзника (номер, марка, модель транспортного засобу; номер, дата i строк дiї документа щодо реєстрацiї транспортного засобу тощо) вноситься Держмитслужбою до програмно-iнформацiйного комплексу "Реєстр центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй" єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України (далi - ПIК "Реєстр ЦСС, РСС").

     Для забезпечення належного виконання митницями законодавства України з питань митної справи митницям, у зонi дiяльностi яких розташованi пункти пропуску через державний кордон України, забезпечити:

     оформлення в установленому порядку регламентованого доступу до ПIК "Реєстр ЦСС, РСС" посадовим особам, якi здiйснюють пропуск вантажiв експрес-перевiзника через митний кордон України;

     використання наявної в ПIК "Реєстр ЦСС, РСС" iнформацiї для визначення способу перемiщення товарiв через митний кордон України вiдповiдно до вимог частини другої статтi 186 Кодексу та надання дозволу на пропуск вантажу експрес-перевiзника на митну територiю України за єдиним транспортним документом. Пропуск вантажу експрес-перевiзника здiйснювати за результатами перевiрки iнформацiї про експрес-перевiзникiв (iноземного оператора експрес-перевезень та експрес-перевiзника України) та про транспортнi засоби експрес-перевiзника. Вiдсутнiсть (невiдповiднiсть) в ПIК "Реєстр ЦСС, РСС" iнформацiї щодо транспортного засобу та/або експрес-перевiзника є пiдставою застосування iншого способу перемiщення товарiв через митний кордон України та розгляду питання про вiдмову у пропуску вантажу.

     Митницям, у зонi дiяльностi яких розташованi ЦСС, направляти Держмитслужбi iнформацiю про Угоди та транспортнi засоби експрес-перевiзникiв пiсля опрацювання поданих експрес-перевiзником документiв i за вiдсутностi зауважень до них та копiї цих документiв, засвiдченi експрес-перевiзником.

     З метою впорядкування дiяльностi митних органiв повiдомляємо, що лист Державної фiскальної служби України вiд 19.09.2017 N 24970/7/99-99-18-04-01-17 не застосовувати.

Заступник Голови Руслан ЧЕРКАССЬКИЙ
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.