КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 сiчня 2022 р. N 10


Про внесення змiн до Порядку взаємодiї центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади та Нацiонального банку щодо реалiзацiї Закону України "Про гуманiтарну допомогу"

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Порядку взаємодiї центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади та Нацiонального банку щодо реалiзацiї Закону України "Про гуманiтарну допомогу", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2013 р. N 241 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 29, ст. 990; 2016 р., N 6, ст. 308; 2019 р., N 90, ст. 3000; 2020 р., N 81, ст. 2611), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 сiчня 2022 р. N 10

ЗМIНИ,
що вносяться до Порядку взаємодiї центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади та Нацiонального банку щодо реалiзацiї Закону України "Про гуманiтарну допомогу"

     1. Пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Цей Порядок визначає механiзм взаємодiї ДФС, МОЗ, Мiнекономiки, Мiнфiну, Мiноборони, МВС, Нацiональної полiцiї, Держмислужби та ДСНС (далi - центральнi органи виконавчої влади), Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй (далi - мiсцевi органи виконавчої влади), Нацiонального банку та Мiнсоцполiтики пiд час прийняття рiшення про визнання вантажiв (товарiв), коштiв, у тому числi в iноземнiй валютi, виконаних робiт, наданих послуг гуманiтарною допомогою (далi - рiшення) та механiзм здiйснення заходiв офiцiйного контролю товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, ведення їх облiку та звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про гуманiтарну допомогу", а також механiзм забезпечення транспортними засобами спецiального та спецiалiзованого призначення, що передаються як гуманiтарна допомога.".

     2. Пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Мiсцевi органи виконавчої влади приймають рiшення про визнання гуманiтарною допомогою для отримувачiв та набувачiв гуманiтарної допомоги, мiсцезнаходження яких визначено на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi:

     легкових автомобiлiв для забезпечення ними осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю, якi перебувають на облiку для їх отримання, i транспортних засобiв спецiального та спецiалiзованого призначення (крiм таксi та автомобiлiв iнкасацiї) для забезпечення ними пiдприємств, установ та органiзацiй, що утримуються за рахунок коштiв бюджетiв, уповноважених ними державних установ та органiв мiсцевого самоврядування;

     вантажiв вагою до 5 тонн, а також вантажiв вагою до 22 тонн, якщо вони складаються виключно з товарiв, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв епiдемiй, згiдно з перелiком товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 26, ст. 971, N 60, ст. 1903), або товарiв, призначених для подолання iнших надзвичайних ситуацiй, визначених частиною четвертою статтi 5 Закону України "Про гуманiтарну допомогу".

     Склад робочої групи затверджується мiсцевими органами виконавчої влади. До складу робочої групи входять представники вiдповiдних структурних пiдроздiлiв мiсцевих органiв виконавчої влади та територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади.

     Рiшення про визнання гуманiтарною допомогою вантажiв вагою до 5 тонн та легкових автомобiлiв для забезпечення ними осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю, якi перебувають на облiку для їх отримання, i транспортних засобiв спецiального i спецiалiзованого призначення (крiм таксi та автомобiлiв iнкасацiї) для забезпечення ними пiдприємств, установ та органiзацiй, що утримуються за рахунок коштiв бюджетiв, уповноважених ними державних установ та органiв мiсцевого самоврядування, приймаються мiсцевими органами виконавчої влади протягом десяти робочих днiв пiсля надходження вiд заявникiв документiв щодо визнання їх гуманiтарною допомогою.

     Рiшення про визнання гуманiтарною допомогою вантажiв вагою до 22 тонн, якщо вони складаються виключно з товарiв, необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв епiдемiй, згiдно з перелiком товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224, або товарiв, призначених для подолання iнших надзвичайних ситуацiй, визначених частиною четвертою статтi 5 Закону України "Про гуманiтарну допомогу", приймаються мiсцевими органами виконавчої влади протягом трьох робочих днiв пiсля надходження вiд заявникiв документiв щодо визнання їх гуманiтарною допомогою.".

     3. Абзац перший пункту 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10. Заходи щодо офiцiйного контролю товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, що ввозяться на митну територiю України, здiйснюються в установленому законодавством порядку першочергово та безоплатно.".

     4. Пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11. Транспортнi засоби спецiального та спецiалiзованого призначення, що передаються як гуманiтарна допомога для забезпечення соцiально-економiчних потреб територiальних громад, реєструються та облiковуються за вiдповiдними пiдприємствами, установами та органiзацiями, що утримуються за рахунок бюджетiв, уповноваженими ними державними установами та органами мiсцевого самоврядування.

     Такi транспортнi засоби не можуть бути вiдчуженi протягом десяти рокiв за будь-якими цивiльно-правовими угодами, крiм безоплатної передачi iншому пiдприємству, установi та органiзацiї, що утримуються за рахунок бюджетiв, уповноваженiй ними державнiй установi та органу мiсцевого самоврядування.

     Мiсцевi органи виконавчої влади здiйснюють контроль за надходженням, розподiлом та цiльовим використанням транспортних засобiв спецiального та спецiалiзованого призначення, що надходять як гуманiтарна допомога для забезпечення соцiально-економiчних потреб територiальних громад, ведуть облiк та статистичну звiтнiсть вантажiв (товарiв), коштiв, у тому числi в iноземнiй валютi, виконаних робiт, наданих послуг, визнаних гуманiтарною допомогою вiдповiдно до рiшень Мiнсоцполiтики та мiсцевих органiв виконавчої влади, i здiйснюють контроль за використанням гуманiтарної допомоги за цiльовим призначенням.

     Зведений звiт у розрiзi отримувачiв гуманiтарної допомоги вiдповiдного регiону подається щомiсяця мiсцевими органами виконавчої влади до Мiнсоцполiтики за формою, затвердженою Мiнiстерством.".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.