ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.12.2021 N 15/15-01-03/7/6300

 

Митницям


Про iнформування

     Iнформуємо, що 01 сiчня 2022 року набирають чинностi змiни до Податкового кодексу України, внесенi Законом України вiд 30 листопада 2021 року N 1914-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень", якими, зокрема, передбачено звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiй iз ввезення на митну територiю України обладнання та комплектуючих, що ввозяться у митному режимi iмпорту суб'єктами господарювання, якi вiдповiдають критерiям, визначеним пунктом 68 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Податкового кодексу України (далi - Кодекс), виключно для використання у власнiй виробничiй дiяльностi, та класифiкуються за товарними пiдкатегорiями згiдно з УКТ ЗЕД, визначеними пунктом 68.2 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Кодексу.

     Зазначене звiльнення застосовується виключно для платникiв податкiв, якi вiдповiдають одночасно таким критерiям:

     1) утворенi в установленому законом порядку пiсля 1 сiчня 2022 року;

     2) мiсцем податкової адреси та мiсцем здiйснення дiяльностi яких є виключно населенi пункти, визначенi у пунктi 68 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Кодексу;

     3) основним видом дiяльностi яких є дiяльнiсть у переробнiй промисловостi (група 10, клас 11.06, 11.07 група 11, група 13 - 18, група 20 - 27, клас 29.3 група 29, клас 30.1 - 30.4, 30.92, 30.99 група 30, група 31 - 33 секцiї С КВЕД ДК 009-2010);

     4) не мають вiдокремлених пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, представництв та фiлiй;

     5) виробничi потужностi розташованi виключно на територiї населених пунктiв, зазначених у пунктi 68 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Кодексу;

     6) обладнання та комплектуючi вiдповiдають критерiям, визначеним пунктом 68.2 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Кодексу, виключно для використання у власнiй виробничiй дiяльностi та класифiкуються за товарними пiдкатегорiями згiдно з УКТ ЗЕД, визначеними у цьому пунктi.

     Дiя пунктiв 68 та 68.2 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Кодексу не поширюється на звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiй iз ввезення на митну територiю України обладнання та комплектуючих:

     1) суб'єктами господарювання, якi утворенi пiсля 1 сiчня 2022 року шляхом реорганiзацiї (подiлу, видiлення), податковою адресою яких є iншi, нiж зазначенi у пунктi 68 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Кодексу, населенi пункти, або здiйснюють свою дiяльнiсть з виробництва товарiв у iнших населених пунктах;

     2) що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом та/або державою-агресором щодо України згiдно iз законодавством, або ввозяться з територiї держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом.

     Порядок ввезення на митну територiю таких товарiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України (пункт 68.2 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Кодексу).

     До введення в дiю зазначеного Порядку, митне оформлення такого обладнання та комплектуючих здiйснюється на загальних пiдставах.

В. о. директора Департаменту митних платежiв, контролю митної вартостi та митно-тарифного регулювання ЗЕД Дмитро ПАДУН
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.