ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.12.2021 N 08-6/17-01/7/11656

 

Митницям (крiм Енергетичної та Координацiйно-монiторингової митниць)


Про надання iнформацiї

     З метою забезпечення належного виконання митницями завдань, визначених Митним кодексом України (далi - Кодекс), повiдомляємо.

     Згiдно з частинами першою, третьою статтi 1 Кодексу законодавство України з питань митної справи складається з Конституцiї України, Кодексу, iнших законiв України, що регулюють питання, зазначенi у статтi 7 Кодексу, з мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актiв, виданих на основi та на виконання Кодексу та iнших законодавчих актiв.

     Порядок та умови ввезення на митну територiю України транспортних засобiв особистого Користування залежать вiд мети ввезення та резидентського статусу особи, що встановлюється вiдповiдно до Кодексу, яким визначено, що:

     резиденти - фiзичнi особи - це громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, якi мають постiйне мiсце проживання в Українi, у тому числi тi, якi тимчасово перебувають за кордоном (пiдпункт "в" пункту 50 статтi 4);

     нерезиденти - фiзичнi особи - це iноземцi та особи без громадянства, громадяни України, якi мають постiйне мiсце проживання за межами України, у тому числi тi, якi тимчасово перебувають на територiї України (пiдпункт "в" пункту 33 статтi 4).

     Законом України вiд 22 вересня 2011 року N 3773-VI "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" встановлено, що:

     iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, - це iноземцi та особи без громадянства, якi отримали посвiдку на постiйне проживання, якщо iнше не встановлено законом;

     в'їзд в Україну та виїзд з України iноземцiв, якi постiйно проживають на територiї України, здiйснюється за паспортним документом та посвiдкою на постiйне проживання.

     Посвiдка на постiйне проживання видається iноземцевi або особi без громадянства територiальним органом/територiальним пiдроздiлом Державної мiграцiйної служби України, уповноваженим суб'єктом, який прийняв документи для її оформлення (у тому числi замiсть втраченої або викраденої), обмiну, пiсля пред'явлення паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства, в якому на останнiй вiльнiй сторiнцi проставляється вiдмiтка про отримання посвiдки (пункт 54 Порядку оформлення, видачi, обмiну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державi, визнання недiйсною та знищення посвiдки на постiйне проживання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 квiтня 2018 року N 321).

     Тобто iноземець, який отримав посвiдку на постiйне проживання, з огляду на вимоги Кодексу вважається резидентом.

     Разом з цим, оформлення документiв для виїзду громадян України за кордон на постiйне проживання здiйснюється територiальними органами Державної мiграцiйної служби України; оформлення документiв для залишення на постiйне проживання за кордоном громадян України, якi виїхали за кордон тимчасово, здiйснюється закордонними дипломатичними установами України.

     Внесення вiдомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон в частинi, що стосується оформлення виїзду на постiйне проживання за кордон (залишення на постiйне проживання за кордоном), здiйснюється у встановленому законодавством порядку:

     територiальним органом Державної мiграцiйної служби України шляхом проставлення в паспортi громадянина України у формi книжечки (на однiй iз сторiнок з одинадцятої по шiстнадцяту) та в паспортi (паспортах) громадянина України для виїзду за кордон (на однiй iз сторiнок з другої по п'яту) штампiв про оформлення виїзду за кордон на постiйне проживання, якi скрiплюються печаткою;

     закордонною дипломатичною установою України шляхом проставлення у паспортi (паспортах) громадянина України для виїзду за кордон штампу "постiйне проживання" iз зазначенням дати прийняття вiдповiдного рiшення, назви країни, посади, прiзвища та пiдпису консульської посадової Особи i видачi довiдки про оформлення документiв для залишення на постiйне проживання за кордоном.

     Крiм цього, закордонними дипломатичними установами України здiйснюється ведення облiку громадян України, якi постiйно проживають за межами України. Реєстрацiя iнформацiї про мiсце проживання за межами України громадян України, якi постiйно проживають за кордоном (оформили в установленому законодавством порядку документи для виїзду за кордон на постiйне проживання або документи для залишення на постiйне проживання за кордоном громадян України, якi виїхали за кордон тимчасово) проводиться шляхом прийняття на постiйний консульський облiк. Порядок ведення облiку громадян України, якi проживають за межами України, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 2020 року N 85.

     Отже, лише наявнiсть у паспортних документах громадян України вiдомостей (штампiв) про оформлення виїзду за кордон (або залишення) на постiйне проживання та про перебування на постiйному консульському облiку в закордоннiй дипломатичнiй установi України (або довiдки про перебування на постiйному консульському облiку) може бути пiдставою вважати таких громадян нерезидентами.

     Ураховуючи викладене, визначення резидентського статусу iноземцiв та осiб без громадянства, громадян України i пропуск на митну територiю України транспортних засобiв особистого користування, що ввозяться ними в режимi тимчасового ввезення, здiйснюються за умови дотримання зазначених вимог законодавства з питань митної справи та з урахуванням вiдомостей i вiдмiток, що мiстяться в паспортних та iнших документах, що надають право на перетинання державного кордону України.

     З метою запобiгання ухиленню вiд сплати митних платежiв громадянами-резидентами керiвникам митниць взяти пiд особистий контроль та забезпечити пiд час виконання посадовими особами митних органiв митних формальностей щодо транспортних засобiв особистого користування, що ввозяться на митну територiю України в режимi тимчасового ввезення, долучення до вiдповiдних журналiв пункту пропуску автоматизованої системи митного оформлення скан-копiй документiв, якi були пiдставою для пропуску транспортних засобiв на митну територiю України, мiстять вiдповiднi вiдомостi та вiдмiтки (в паспортних та iнших документах, що надають право на перетинання державного кордону України) i пiдтверджують резидентський статус особи.

     Водночас звертаємо увагу, що дiї iноземця-резидента, пов'язанi з ненаданням посвiдки на постiйне проживання разом iз паспортним документом для пiдтвердження резидентського статусу особи пiд час ввезення транспортного засобу особистого користування, можуть мати ознаки порушення митних правил, вiдповiдальнiсть за яке передбачена статтею 485 Кодексу, в частинi вчинення протиправних дiй, спрямованих на ухилення вiд сплати митних платежiв.

     З метою впорядкування дiяльностi митних органiв повiдомляємо, що лист Державної фiскальної служби України вiд 25.11.2014 N 11633/7/99-99-24-01-03-17 не застосовувати.

Заступник Голови Руслан ЧЕРКАССЬКИЙ
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.