ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.11.98 N 10/1-2666-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв на 1999 рiк

     Повiдомляємо, що з 1 по 31 грудня поточного року буде проведено чергову щорiчну перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв вiдповiдно до п. 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.08.96 р. N 954 "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв" та на умовах Положення про порядок здiйснення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв на територiї України, затвердженого наказом Держмиткому вiд 5.11.96 р. N 510 i зареєстрованого Мiн'юстом України 12.12.96 р. за N 709/1734.

     З метою належного проходження перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв необхiдно здiйснити наступне:

     1) поiнформувати власникiв митних лiцензiйних складiв про термiни i умови проведення такої перереєстрацiї;

     2) створити робочi групи iз фахiвцiв митницi для здiйснення перевiрки роботи митних лiцензiйних складiв;

     3) перереєстрацiю складiв, якi отримали лiцензiї до 01.01.98 або отримали у поточному роцi згiдно п. 10.4 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв (далi - Положення), затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 N 592 (тобто у зв'язку з простим розширенням або зменшенням площi складу, змiною статусу пiдприємства, змiною типу складу) здiйснити зi сплатою збору за перереєстрацiю згiдно п. 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.08.96 N 954;

     4) перереєстрацiю складiв, якi вперше у поточному роцi отримали лiцензiю на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу або отримали зазначену лiцензiю згiдно п. 10.3 Положення, тобто зi сплатою у поточному роцi зборiв, здiйснити перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв без сплати збору за перереєстрацiю;

     5) надати до 18.12.97 р. до Держмитслужби перелiки митних лiцензiйних складiв у вiдповiдностi з додатками 1 i 2 Положення про порядок здiйснення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв на територiї України, затвердженого наказом Держмиткому вiд 05.11.96 N 510, з обов'язковим зазначенням пiдстав включення кожного складу до таких, що не перереєструються;

     6) пiсля проведення перереєстрацiї вилучити i направити до Держмитслужби лiцензiї тих митних лiцензiйних складiв, що не пройшли перереєстрацiю.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.