ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 26.01.2000 р. N 398/6/15-1116


Щодо вiднесення до складу валових витрат платника податку сум збору за здiйснення екологiчного контролю


     Державна податкова адмiнiстрацiя України розглянула лист щодо вiднесення до складу валових витрат платника податку сум збору за здiйснення екологiчного контролю i повiдомляє.

     Згiдно iз постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.01.96 за N 113 "Про розмiри i Порядок справляння та використання зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" екологiчному контролю у пунктах пропуску через державний кордон пiдлягають, зокрема, вантажi, якi мiстять промислову сировину. Таким чином, пiдприємства, якi здiйснюють перевезення таких вантажiв через кордон, повиннi сплачувати суми збору у пунктах перетину кордону, перелiк яких затверджений вказаною постановою.

     Вiдповiдно до пiдпункту 5.2.1 пункту 5.2 статтi 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" до складу валових витрат платника податку вiдносяться суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звiтного перiоду у зв'язку з пiдготовкою, органiзацiєю, веденням виробництва, продажем продукцiї (робiт, послуг) i охороною працi, з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.8 цiєї статтi.

     Державна послуга щодо здiйснення екологiчного контролю є обов'язковою для пiдприємств, що здiйснюють iмпорт, зокрема нафти, i безпосередньо пов'язана iз дiяльнiстю пiдприємства "Словнафт Україна".

     Виходячи з вищевикладеного, до складу валових витрат платника податку - пiдприємства, що здiйснює оптовi поставки нафти з-за кордону, вiдносяться суми сплаченого збору на здiйснення екологiчного контролю.

     Одночасно повiдомляємо, що з 1 сiчня 2000 року постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.01.96 за N 113 "Про розмiри i Порядок справляння та використання зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" втратила чиннiсть, згiдно iз постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.99 за N 2272.

     Лист ДПА України вiд 16.11.98 за N 12338/11/15-2116 вiдкликається.

Заступник Голови ДПА України

Г. Оперенко


"Налоговый, банковский, таможенный КОНСУЛЬТАНТ",
N 13, 28 березня 2000 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.