Основна Угода

про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України

ДАТА ПРИЙНЯТТЯ: 07.09.98 р.
ДАТА РАТИФIКАЦIЇ: 21.09.99 р.

Преамбула

     З огляду на те, що Дитячий фонд Органiзацiї Об'єднаних Нацiй (ЮНIСЕФ) був заснований Генеральною Асамблеєю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй згiдно з Резолюцiєю 57 (I) вiд 11 грудня 1946 року як один з органiв Об'єднаних Нацiй i вiдповiдно до цiєї та наступних резолюцiй на нього була покладена вiдповiдальнiсть за задоволення, шляхом забезпечення фiнансової пiдтримки, матерiалiв, професiйної пiдготовки й надання консультативних послуг, надзвичайних, довготривалих i постiйних потреб дiтей та за надання послуг у галузi охорони здоров'я матерi i дитини, харчування, водопостачання, початкової освiти та допомiжних послуг для жiнок з метою змiцнення, там, де це необхiдно, заходiв i програм iз забезпечення виживання, розвитку i захисту дiтей у країнах, з якими спiвробiтничає ЮНIСЕФ;

     З огляду на те, що Органiзацiя Об'єднаних Нацiй i Уряд України уклали 6 жовтня 1992 року Угоду про створення в Українi Тимчасового Вiддiлення ООН, положення якої застосовуються до Вiддiлення ЮНIСЕФ в Українi;

     З огляду на те, що ЮНIСЕФ i Уряд України хотiли б визначити положення й умови, згiдно з якими ЮНIСЕФ, у рамках оперативної дiяльностi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та свого мандата, здiйснює спiвробiтництво в програмах в Українi,

     З урахуванням зазначеного ЮНIСЕФ i Уряд України, дiючи в дусi дружнього спiвробiтництва, укладають цю Угоду.

Стаття I
Визначення

     У цiй Угодi вживаються такi визначення:

     a) "вiдповiднi органи влади" означає центральнi, мiсцевi та iншi компетентнi органи влади, якi дiють вiдповiдно до законодавства України;

     b) "конвенцiя" означає Конвенцiю про привiлеї та iмунiтети Об'єднаних Нацiй, прийняту Генеральною Асамблеєю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй 13 лютого 1946 року;

     c) "експерти, якi виконують доручення ЮНIСЕФ" означає експертiв, на яких поширюється дiя положень статей VI та VII Конвенцiї;

     d) "уряд" означає Уряд України;

     e) "вiддiл вiтальних листiвок" означає органiзацiйний пiдроздiл, створений у рамках ЮНIСЕФ з метою забезпечення iнформованостi громадськостi, пiдтримки та мобiлiзацiї додаткових коштiв для ЮНIСЕФ, головним чином, шляхом випуску i продажу вiтальних листiвок та iнших товарiв;

     f) "керiвник Вiддiлення" означає посадову особу, яка очолює Вiддiлення ЮНIСЕФ;

     g) "сторони" означає ЮНIСЕФ та Уряд;

     h) "особи, що надають послуги ЮНIСЕФ" означає iндивiдуальних пiдрядчикiв, яких наймає ЮНIСЕФ для надання послуг у здiйсненнi програм спiвробiтництва, за винятком посадових осiб ЮНIСЕФ;

     i) "програми спiвробiтництва" означає програми в Українi, у виконаннi яких бере участь ЮНIСЕФ, як це передбачено у статтi III;

     j) "ЮНIСЕФ" означає Дитячий фонд Органiзацiї Об'єднаних Нацiй;

     k) "вiддiлення ЮНIСЕФ" означає будь-який органiзацiйний пiдроздiл, через який ЮНIСЕФ здiйснює спiвробiтництво за програмами; це визначення може означати й вiддiлення на мiсцях, створенi в Українi;

     l) "посадовi особи ЮНIСЕФ" означає всiх спiвробiтникiв ЮНIСЕФ, найнятих вiдповiдно до Положень i Правил про персонал Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, за винятком осiб, найнятих на мiсцi, якi отримують винагороду з розрахунку вiдпрацьованих годин, як це передбачено Резолюцiєю 76 (I) Генеральної Асамблеї вiд 7 грудня 1946 року.

Стаття II
Сфера застосування Угоди

     1. Ця Угода визначає основнi положення i умови, згiдно з якими ЮНIСЕФ здiйснює спiвробiтництво за програмами в Українi.

     2. Спiвробiтництво ЮНIСЕФ у реалiзацiї програм в Українi здiйснюється згiдно з вiдповiдними резолюцiями, рiшеннями, правилами, положеннями та полiтикою компетентних органiв Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, включаючи Виконавчу раду ЮНIСЕФ.

Стаття III
Програми спiвробiтництва та основний план дiяльностi

      1. Програми спiвробiтництва, погодженi Урядом та ЮНIСЕФ,мiстяться в основному планi дiяльностi, який повинен бути затверджений ЮНIСЕФ, Урядом та, залежно вiд обставин, iншими
органiзацiями-учасницями.

     2. Основний план дiй визначає конкретнi елементи програм спiвробiтництва, встановлює цiлi передбаченої дiяльностi, зобов'язання ЮНIСЕФ, Уряду та органiзацiй-учасниць, а також передбачуваний обсяг фiнансових ресурсiв для здiйснення програм спiвробiтництва.

     3. Уряд дозволяє посадовим особам ЮНIСЕФ, експертам, якi виконують доручення ЮНIСЕФ, та особам, що надають послуги ЮНIСЕФ, здiйснювати нагляд та контроль за виконанням програм на всiх етапах та в усiх аспектах.

     4. Уряд веде облiк тих статистичних даних, що стосуються здiйснення основного плану дiяльностi, якi Сторони вважатимуть необхiдними, i надає будь-якi з цих даних ЮНIСЕФ на його прохання.

     5. Уряд спiвробiтничає з ЮНIСЕФ у забезпеченнi необхiдних засобiв для належного iнформування громадськостi про програми спiвробiтництва, що здiйснюються вiдповiдно до цiєї Угоди.

Стаття IV
Вiддiлення ЮНIСЕФ

     1. Якщо Сторони вважатимуть за необхiдне, ЮНIСЕФ може створити та утримувати в Українi своє Вiддiлення з метою сприяння здiйсненню програм спiвробiтництва.

     2. ЮНIСЕФ, за згодою Уряду, може створити i утримувати регiональне (зональне) Вiддiлення в Українi з метою оперативно-функцiонального обслуговування програм в iнших країнах даного регiону (зони).

     3. У разi вiдсутностi у ЮНIСЕФ свого Вiддiлення в Українi вiн може, за згодою Уряду, забезпечувати передбачене цiєю Угодою мiж ЮНIСЕФ та Урядом оперативно-функцiональне обслуговування програм спiвробiтництва через своє регiональне (зональне) Вiддiлення, створене в iншiй країнi.

Стаття V
Прикомандирування до Вiддiлення ЮНIСЕФ

     1. ЮНIСЕФ може направляти до свого Вiддiлення в Українi таких посадових осiб, експертiв, якi виконують доручення ЮНIСЕФ, та осiб, що надають послуги ЮНIСЕФ, якi, на думку ЮНIСЕФ, необхiднi для оперативно-функцiонального обслуговування програм спiвробiтництва у зв'язку з:

     a) пiдготовкою, розглядом, спостереженням та оцiнкою програм спiвробiтництва;

     b) доставкою, отриманням, розподiлом або використанням матерiалiв, обладнання чи iнших предметiв постачання, якi надає ЮНIСЕФ;

     c) наданням Уряду iнформацiї про хiд здiйснення програм спiвробiтництва;

     d) будь-якими iншими питаннями щодо застосування цiєї Угоди.

     2. ЮНIСЕФ перiодично повiдомляє Уряду прiзвища посадових осiб ЮНIСЕФ, експертiв, якi виконують доручення ЮНIСЕФ та осiб, що надають послуги ЮНIСЕФ; ЮНIСЕФ також повiдомляє Уряд про будь-якi змiни у їхньому статусi.

Стаття VI
Участь Уряду

     1. Уряд, вiдповiдно до досягнутої взаємної домовленостi, у мiру можливостi, надає ЮНIСЕФ:

     a) вiдповiднi службовi примiщення для використання виключно Вiддiленням ЮНIСЕФ або для спiльного використання з органiзацiями системи Органiзацiї Об'єднаних Нацiй;

     b) кошти для покриття витрат на використання поштового та телекомунiкацiйного зв'язку для службових цiлей;

     c) кошти для покриття витрат на придбання послуг на мiсцях, включаючи використання обладнання, експлуатацiю та утримання службових примiщень;

     d) транспортнi засоби для посадових осiб ЮНIСЕФ, експертiв, якi виконують доручення ЮНIСЕФ, та осiб, що надають послуги ЮНIСЕФ, при виконаннi ними своїх офiцiйних функцiй в Українi.

     Уряд також сприяє ЮНIСЕФ у:

     a) пошуку та/або забезпеченнi вiдповiдними житловими примiщеннями для набраних на мiжнароднiй основi посадових осiб ЮНIСЕФ, експертiв, якi виконують доручення ЮНIСЕФ, та осiб, що надають послуги ЮНIСЕФ;

     b) постачаннi та установцi комунального обладнання i забезпеченнi комунального обслуговування службових примiщень ЮНIСЕФ, включаючи послуги iз забезпечення водо- i енергопостачання, каналiзацiї, протипожежної безпеки та iншi послуги.

     3. У разi вiдсутностi Вiддiлення ЮНIСЕФ в Українi Уряд зобов'язується брати участь у покриттi витрат у розмiрi взаємопогодженої суми з урахуванням внескiв натурою, якщо такi мали мiсце, витрат ЮНIСЕФ, пов'язаних з утриманням розташованого в iншому мiсцi регiонального (зонального) Вiддiлення ЮНIСЕФ, яке забезпечує оперативно-функцiональне обслуговування здiйснюваних в Українi програм спiвробiтництва.

Стаття VII
Матерiали, обладнання та iншi види допомоги ЮНIСЕФ

     1. Участь ЮНIСЕФ в програмах спiвробiтництва може здiйснюватися у формi надання фiнансової та iнших видiв допомоги. Матерiали, обладнання та iншi види допомоги, призначенi для здiйснення програм спiвробiтництва вiдповiдно до цiєї Угоди, передаються Уряду пiсля надходження в Україну, якщо основним планом дiяльностi не передбачено iнше.

     2. ЮНIСЕФ може використовувати на упаковцi матерiалiв, обладнання та iнших предметiв постачання, що поставляються для програм спiвробiтництва, таке маркування, яке вважає необхiдним для посвiдчення того, що вони надаються ЮНIСЕФ.

     3. Вiдповiдно до цiєї Угоди Уряд видає ЮНIСЕФ всi необхiднi дозволи та лiцензiї на ввезення матерiалiв, обладнання та iнших предметiв постачання. Уряд несе вiдповiдальнiсть за митне очищення, отримання, розвантаження, збереження, страхування, транспортування та розподiл таких матерiалiв, обладнання та iнших предметiв постачання пiсля їх надходження в Україну i покриває пов'язанi з цим витрати.

     4. Належним чином дотримуючись принципiв мiжнародних торгiв, ЮНIСЕФ у разi можливостi буде надавати першочергового значення закупiвлi на мiсцi матерiалiв, обладнання та iнших предметiв постачання, що вiдповiдають вимогам ЮНIСЕФ щодо якостi, цiни та умов постачання.

     5. Уряд докладає найенергiйнiших зусиль та здiйснює необхiднi заходи для того, щоб матерiали, обладнання та iншi предмети постачання, а також фiнансова та iнша допомога, призначена для здiйснення програм спiвробiтництва, використовувалися вiдповiдно до цiлей, викладених в основному планi дiяльностi, справедливо та ефективно без будь-якої дискримiнацiї за ознакою статi, раси, вiросповiдання, громадянства або полiтичних переконань. З отримувача матерiалiв, обладнання та iнших предметiв постачання не справляється нiяка плата, якщо тiльки така плата спецiально не передбачена в основному планi дiяльностi.

     6. Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi, не обкладаються нiякими прямими податками, податком на додану вартiсть, виплатами, зборами або митом. Стосовно матерiалiв та обладнання, якi закуповуються на мiсцi для здiйснення програм спiвробiтництва, Уряд вiдповiдно до роздiлу 8 Конвенцiї вживає вiдповiднi адмiнiстративнi заходи для звiльнення вiд сплати або компенсацiї будь-яких акцизних зборiв чи податкiв, якi закладенi у цiну i пiдлягають виплатi.

     7. Уряд, на прохання ЮНIСЕФ, повертає йому будь-якi кошти, матерiали, обладнання та iншi предмети постачання, якi не були використанi пiд час здiйснення програм спiвробiтництва.

     8. Вiдповiдно до цiєї Угоди Уряд веде належний облiк, реєстрацiю та документацiю щодо коштiв, матерiалiв, обладнання та iншої допомоги. Форма та змiст необхiдних звiтних документiв, записiв та документацiї визначаються за погодженням Сторiн. Уповноваженi посадовi особи ЮНIСЕФ мають право доступу до всiх вiдповiдних звiтних документiв, записiв та документацiї стосовно розподiлу матерiалiв, обладнання та iнших предметiв постачання i витрат фiнансових засобiв.

     9. Уряд у максимально короткий термiн, але в будь-якому разi такий, що не перевищує шiстдесяти (60) днiв пiсля закiнчення чергового фiнансового року ЮНIСЕФ, надає ЮНIСЕФ звiти про хiд здiйснення програм спiвробiтництва та завiренi фiнансовi вiдомостi, перевiренi вiдповiдно до законодавства України.

Стаття VIII
Права iнтелектуальної власностi

     1. Сторони згоджуються здiйснювати спiвробiтництво та обмiнюватися iнформацiєю про будь-якi вiдкриття, винаходи або роботи, що є наслiдком програмної дiяльностi, провадженої вiдповiдно до цiєї Угоди, з метою забезпечення їх найбiльш рацiонального та ефективного застосування Урядом i ЮНIСЕФ згiдно з правом, що застосовується.

     2. Вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi патентнi, авторськi та iншi подiбнi права iнтелектуальної власностi на будь-якi вiдкриття, винаходи або роботи, що виникають внаслiдок програм, здiйснюваних при спiвробiтництвi ЮНIСЕФ, можуть передаватися ЮНIСЕФ безкоштовно iншим урядам, з якими спiвробiтничає ЮНIСЕФ, для їх застосування пiд час здiйснення програм.

Стаття IX
Застосування Конвенцiї

     Положення Конвенцiї поширюються mutatis mutandis на ЮНIСЕФ, його Вiддiлення, власнiсть, засоби i активи, а також його посадових осiб i експертiв, якi виконують доручення ЮНIСЕФ в Українi.

Стаття X
Правовий статус Вiддiлення ЮНIСЕФ

     1. ЮНIСЕФ, його майно, кошти та активи, де б вони не знаходилися та хто б ними не розпоряджався, користуються iмунiтетом вiд будь-якої форми судового втручання, крiм випадкiв, коли вiн сам рiшуче вiдмовився вiд iмунiтету в будь-якому конкретному випадку. Однак, передбачається, що нiяка вiдмова вiд iмунiтету не поширюється на судово-виконавчi заходи.

     2. a) Примiщення Вiддiлення ЮНIСЕФ є недоторканними. Майно та активи ЮНIСЕФ, де б вони не знаходилися та хто б ними не розпоряджався, не пiдлягають обшуку, реквiзицiї, конфiскацiї, експропрiацiї i будь-якiй iншiй формi втручання шляхом виконавчих, адмiнiстративних, судових або законодавчих дiй.

     b) Вiдповiдна влада не може входити до службових примiщень з метою виконання будь-яких офiцiйних функцiй, iнакше нiж з явно висловленої згоди керiвника Вiддiлення та на погоджених з ним або з нею умовах.

     3. Вiдповiдна влада з належною добросовiснiстю вживає заходiв для забезпечення безпеки та охорони Вiддiлення ЮНIСЕФ та забезпечення того, щоб спокiйний ритм роботи Вiддiлення не порушувався внаслiдок несанкцiонованого проникнення ззовнi особи чи груп осiб або внаслiдок безпорядкiв у безпосереднiй близькостi до Вiддiлення ЮНIСЕФ.

     4. Архiви ЮНIСЕФ та загалом усi документи, що належать ЮНIСЕФ, де б вони не знаходилися та хто б ними не розпоряджався, є недоторканними.

Стаття XI
Кошти, активи та iнше майно ЮНIСЕФ

     1. Не обмежене фiнансовим контролем, будь-якими правилами чи мораторiєм:

     a) ЮНIСЕФ може володiти та користуватися коштами, золотом або будь-якими цiнними паперами i мати рахунки та проводити операцiї в будь-якiй валютi, здiйснювати обмiн будь-якої валюти, що перебуває у розпорядженнi ЮНIСЕФ, на будь-яку iншу валюту;

     b) ЮНIСЕФ може переказувати свої кошти, золото чи валюту з однiєї країни в iншу або в межах будь-якої країни iншим органiзацiям чи установам системи Органiзацiї Об'єднаних Нацiй;

     c) ЮНIСЕФ у своїй фiнансовiй дiяльностi використовує найбiльш сприятливий обмiнний курс, що застосовується на законних пiдставах.

     2. ЮНIСЕФ, його активи, доходи та iнша власнiсть:

     a) звiльняються вiд усiх прямих податкiв, податку на додану вартiсть, виплат, зборiв чи мита; однак передбачається, що ЮНIСЕФ не вимагатиме звiльнення вiд таких зборiв, якi в дiйсностi є оплатою комунальних послуг, що надаються Урядом чи будь-якою корпорацiєю вiдповiдно до нацiональних правил за встановленими розцiнками, виходячи з обсягу наданих послуг, якi можуть бути конкретно визначенi, зазначенi та деталiзованi;

     b) звiльняються вiд митних зборiв, iмпортних та експортних заборон i обмежень пiд час ввезення та вивезення ЮНIСЕФ предметiв службового користування. Однак передбачається, що предмети, якi ввозяться поза загальними правилами, не продаватимуться в Українi, куди вони були iмпортованi, iнакше як на умовах, погоджених з Урядом;

     c) звiльняються вiд митних зборiв, iмпортних та експортних заборон i обмежень пiд час ввезення та вивезення власних видань.

Стаття XII
Вiтальнi листiвки та iншi товари ЮНIСЕФ

     Будь-якi матерiали, що ввозяться чи вивозяться ЮНIСЕФ або нацiональними органами, належним чином уповноваженими ЮНIСЕФ дiяти вiд його iменi, на виконання цiлей i завдань Вiддiлу вiтальних листiвок ЮНIСЕФ, звiльняються вiд усiх митних зборiв, заборон та обмежень, при цьому продаж цих матерiалiв для ЮНIСЕФ не обкладається нiякими державними та мiсцевими податками.

Стаття XIII
Посадовi особи ЮНIСЕФ

     1. Посадовi особи ЮНIСЕФ:

     a) не пiдлягають судовiй вiдповiдальностi за сказане чи написане ними i за всi дiї, здiйсненi ними як посадовими особами. Цей iмунiтет продовжує дiяти i пiсля закiнчення термiну їх служби в ЮНIСЕФ;

     b) звiльняються вiд оподаткування заробiтної плати та винагород, якi виплачує їм ЮНIСЕФ;

     c) звiльняються вiд державних службових обов'язкiв;

     d) звiльняються, разом з дружинами та родичами, якi перебувають на їхньому утриманнi, вiд обмежень щодо iммiграцiї та вiд реєстрацiї iноземцiв;

     e) користуються тими ж привiлеями щодо обмiну валюти, якi надаються посадовим особам вiдповiдного рангу, що входять до складу дипломатичних мiсiй, акредитованих при Урядi;

     f) користуються, разом iз своїми дружинами та родичами, якi перебувають на їхньому утриманнi, такими ж пiльгами щодо репатрiацiї, якими користуються дипломатичнi представники пiд час мiжнародних криз;

     g) мають право ввезти безмитно свої меблi, особисте майно та усi предмети побутового призначення у разi первинного призначення на посаду в Українi.

     2. Керiвник Вiддiлення ЮНIСЕФ та iншi старшi посадовi особи за домовленiстю мiж ЮНIСЕФ та Урядом користуються тими ж привiлеями та iмунiтетами, якi надаються Урядом спiвробiтникам дипломатичних мiсiй вiдповiдного рангу. З цiєю метою прiзвище керiвника Вiддiлення ЮНIСЕФ вноситься до списку дипломатичних представникiв.

     3. Посадовi особи ЮНIСЕФ також користуються такими пiльгами, якi застосовуються до спiвробiтникiв дипломатичних представництв вiдповiдного рангу:

     a) звiльняються вiд митних та акцизних зборiв пiд час ввезення в обмеженiй кiлькостi певних предметiв, призначених для особистого користування, згiдно з чинним законодавством України;

     b) мають право ввезти безмитно один автотранспортний засiб без сплати акцизних зборiв, включаючи податок на додану вартiсть, згiдно з чинним законодавством України.

Стаття XIV
Експерти, якi виконують доручення ЮНIСЕФ

     1. Експерти, якi виконують доручення ЮНIСЕФ, користуються привiлеями та iмунiтетами, перерахованими у роздiлах 22 i 23 статтi VI Конвенцiї.

     2. Експерти, якi виконують доручення ЮНIСЕФ, користуються такими додатковими привiлеями, iмунiтетами та пiльгами, якi можуть надаватися за домовленiстю мiж Сторонами.

Стаття XV
Особи, що надають послуги для ЮНIСЕФ

     1. Особи, що надають послуги для ЮНIСЕФ:

     a) не пiдлягають судовiй вiдповiдальностi за сказане чи написане ними та за усi дiї, здiйсненi ними пiд час надання послуг для ЮНIСЕФ. Цей iмунiтет продовжує дiяти i пiсля закiнчення термiну їх служби в ЮНIСЕФ;

     b) користуються, разом iз своїми дружинами та родичами, що перебувають на їхньому утриманнi, такими ж пiльгами щодо репатрiацiї, якими користуються дипломатичнi представники пiд час мiжнародних криз.

     2. Для забезпечення незалежного та ефективного виконання ними своїх функцiй, особам, що надають послуги для ЮНIСЕФ, за домовленiстю мiж Сторонами можуть надаватися такi iншi привiлеї, iмунiтети та пiльги, якi зазначенi у статтi XIII вище.

Стаття XVI
Пiльги, пов'язанi з доступом

     Посадовi особи ЮНIСЕФ, експерти, якi виконують доручення ЮНIСЕФ, та особи, що надають послуги для ЮНIСЕФ, мають право на:

     a) невiдкладне оформлення та безоплатну видачу необхiдних вiз, посвiдчень або дозволiв;

     b) безперешкодний в'їзд в Україну або виїзд з неї та доступ у межах України до всiх об'єктiв спiвробiтництва тiєю мiрою, якою це необхiдно для здiйснення програм спiвробiтництва.

Стаття XVII
Персонал, який наймається на мiсцi i отримує винагороду з розрахунку вiдпрацьованих годин

     Умови найму осiб, якi набираються на мiсцi i отримують винагороду з розрахунку вiдпрацьованих годин, мають вiдповiдати положенням вiдповiдних резолюцiй Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, рiшенням, положенням, правилам та полiтицi компетентних органiв Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, включаючи ЮНIСЕФ. Спiвробiтникам, якi набираються на мiсцi, надаються всi умови, необхiднi для незалежного виконання ними покладених на них функцiй вiд iменi ЮНIСЕФ.

Стаття XVIII
Засоби зв'язку

     1. Стосовно своїх офiцiйних засобiв зв'язку ЮНIСЕФ користується не менш сприятливими умовами, нiж тi, що Уряд надає будь-якому дипломатичному представництву або мiжнароднiй органiзацiї щодо установлення та експлуатацiї, прiоритетiв, тарифiв i ставок на поштовi вiдправлення i телеграми, а також на телепринтерний, факсимiльний, телефонний зв'язок та iншi засоби зв'язку, а також щодо тарифiв, встановлених для преси у разi передачi iнформацiї для друку i радiо.

     2. Офiцiйна кореспонденцiя або iншi повiдомлення ЮНIСЕФ не пiдлягають цензурi. Цей iмунiтет поширюється на друкованi матерiали, повiдомлення, що передаються за допомогою фото- та електронних засобiв, а також iншi види зв'язку, якi можуть бути використанi на основi досягнутої мiж Сторонами домовленостi. ЮНIСЕФ має право користуватися шифром та вiдправляти i отримувати кореспонденцiю через кур'єрiв або валiзи, яка є недоторканною i не пiдлягає цензурi.

     3. ЮНIСЕФ має право використати радiообладнання та iншi засоби зв'язку в дiапазонi зареєстрованих в Органiзацiї Об'єднаних Нацiй частот та засоби зв'язку, наданi Урядом, для пiдтримки зв'язку мiж Вiддiленнями ЮНIСЕФ в Українi та за її межами i, зокрема, iз штаб-квартирою ЮНIСЕФ у Нью-Йорку.

     4. ЮНIСЕФ має право пiд час установлення та експлуатацiї своїх офiцiйних засобiв зв'язку користуватися привiлеями згiдно iз положеннями Мiжнародної конвенцiї з електрозв'язку (Найробi, 1982 рiк), а також положеннями, що мiстяться у додатку до неї.

Стаття XIX
Транспортнi засоби

     Уряд надає ЮНIСЕФ необхiднi дозволи або лiцензiї i не накладає необгрунтованих обмежень на придбання або використання i експлуатацiю ЮНIСЕФ цивiльних лiтакiв та iнших транспортних засобiв, необхiдних для здiйснення програмної дiяльностi вiдповiдно до цiєї Угоди.

Стаття XX
Вiдмова вiд привiлеїв та iмунiтетiв

     Привiлеї та iмунiтети, що поширюються вiдповiдно до цiєї Угоди, надаються в iнтересах Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, а не для особистої користi окремих осiб. Генеральний секретар органiзацiї Об'єднаних Нацiй має право i обов'язок вiдмовитися вiд iмунiтету, наданого будь-якiй особi, зазначенiй у статтях XIII, XIV i XV, у тих випадках, коли, на його думку, iмунiтет перешкоджає вiдправленню правосуддя i вiд нього можна вiдмовитися без шкоди iнтересам Органiзацiї Об'єднаних Нацiй i ЮНIСЕФ.

Стаття XXI
Претензiї i позови, що пред'являються до ЮНIСЕФ

     1. Спiвробiтництво ЮНIСЕФ за програмами згiдно з цiєю Угодою здiйснюється на благо Уряду i народу України, внаслiдок чого Уряд бере на себе всю вiдповiдальнiсть, пов'язану з провадженням дiяльностi згiдно з цiєю Угодою.

     2. Уряд, зокрема, несе вiдповiдальнiсть за всiма претензiями та позовами, що виникають у зв'язку з дiяльнiстю, передбаченою цiєї Угодою, або за тими, що безпосередньо стосуються її, якi третi сторони можуть пред'являти до ЮНIСЕФ, посадових осiб ЮНIСЕФ, експертiв, якi виконують доручення ЮНIСЕФ, та осiб, що надають послуги для ЮНIСЕФ, i у зв'язку з такими претензiями та позовами здiйснює вiдшкодування i звiльняє їх вiд вiдповiдальностi, за винятком випадкiв, коли Уряд i ЮНIСЕФ дiйдуть згоди про те, що та чи iнша конкретна претензiя, позов або вiдповiдальнiсть виникли в результатi грубої недбалостi або навмисного неправомiрного дiяння.

Стаття XXII
Розв'язання спорiв

     Будь-який спiр мiж ЮНIСЕФ i Урядом, який стосується тлумачення i застосування цiєї Угоди i який не врегульований на основi переговорiв або шляхом iншої узгоджувальної процедури врегулювання, подається на арбiтражний розгляд на вимогу будь-якої iз Сторiн. Кожна iз Сторiн призначає одного арбiтра, i призначенi таким чином два арбiтри призначають третього, який стає головою. Якщо протягом тридцяти (30) днiв пiсля того, як одна iз Сторiн звернулася з проханням про арбiтражний розгляд, одна iз Сторiн не призначила арбiтра або якщо впродовж п'ятнадцяти (15) днiв пiсля призначення двох арбiтрiв третiй арбiтр не був призначений, одна iз Сторiн може звернутися до Голови Мiжнародного Суду з проханням призначити арбiтра. Процедура арбiтражного розгляду визначається арбiтрами, i витрати, розмiр яких визначається арбiтрами, несуть Сторони. Арбiтражне рiшення мiстить виклад пiдстав, на яких воно грунтується, i Сторони визнають його як остаточне рiшення вiдносно їх спору.

Стаття XXIII
Набрання чинностi

     1. Ця Угода набирає чинностi з дати повiдомлення Урядом України ЮНIСЕФ про завершення всiх необхiдних внутрiшньодержавних процедур.

     2. Ця Угода тимчасово застосовується Сторонами з дати її пiдписання.

Стаття XXIV
Поправки

     Ця Угода може змiнюватися за згодою Сторiн. Поправки набирають чинностi у порядку, передбаченому в статтi XXIII.

Стаття XXV
Припинення дiї

     Дiя цiєї Угоди припиняється через шiсть мiсяцiв пiсля того, як будь-яка iз Сторiн у письмовiй формi повiдомляє iншу Сторону про своє рiшення припинити дiю Угоди. Однак ця Угода буде як i ранiше застосовуватися протягом такого додаткового перiоду, який може бути потрiбний для упорядкованого припинення дiяльностi ЮНIСЕФ i врегулювання будь-яких спорiв мiж Сторонами.

     На посвiдчення чого нижчепiдписанi, належним чином призначенi повноважний представник Уряду i представник ЮНIСЕФ пiдписали вiд iменi Сторiн цю Угоду українською, англiйською i росiйською мовами; всi тексти є аутентичними. З метою тлумачення та в разi колiзiї переважну силу має текст англiйською мовою.

     Вчинено у Києвi 7 вересня тисяча дев'ятсот дев'яносто восьмого року.

За Уряд України

За Дитячий Фонд Органiзацiї Об'єднаних Нацiй

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.