УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi у Закарпатськiй областi

     З метою залучення iнвестицiй, спрямованих на соцiально-економiчний розвиток Закарпаття, створення нових робочих мiсць, а також подолання наслiдкiв катастрофiчного паводка в Закарпатськiй областi, та вiдповiдно до пункту 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Запровадити на строк 15 рокiв спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi у Закарпатськiй областi (далi -спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi) стосовно реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у прiоритетних видах економiчної дiяльностi, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi передбачає встановлення податкових i митних пiльг вiдповiдно до цього Указу для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi уклали договiр з мiсцевими державними адмiнiстрацiями щодо реалiзацiї iнвестицiйного проекту. Форма типового договору затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi передбачає:

     а) звiльнення не бiльше нiж на 5 рокiв вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть пiд час ввезення в Україну устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв) для реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     У разi вiдчуження зазначеного устаткування та обладнання до закiнчення строку реалiзацiї iнвестицiйного проекту ввiзне мито та податок на додану вартiсть справляються як при iмпортi товарiв;

     б) звiльнення на 2 роки вiд оподаткування прибутку новоствореного, в тому числi у процесi реструктуризацiї, пiдприємства, iнвестицiя в яке є еквiвалентною не менш як 250 тисячам доларiв США, а також прибутку дiючого пiдприємства, одержаного вiд iнвестування в його реконструкцiю або в його модернiзацiю, якщо така iнвестицiя дорiвнює не менш як 250 тисячам доларiв США.

     З третього по п'ятий рiк прибуток пiдприємства, зазначеного в абзацi першому цього пункту, оподатковується за ставкою у розмiрi 50 вiдсоткiв дiючої ставки оподаткування.

     Пiльга, передбачена абзацом першим цього пункту застосовується з моменту одержання першого прибутку.

     Порядок обчислення прибутку дiючого пiдприємства, одержаного вiд iнвестування в його реконструкцiю або в його модернiзацiю, що звiльняється вiд оподаткування, визначається Державною податковою адмiнiстрацiєю України;

     в) звiльнення на 2 роки новостворених пiдприємств вiд сплати збору до Державного iнновацiйного фонду;

     г) невключення до валового доходу пiдприємства з метою оподаткування одержаної згiдно з iнвестицiйним проектом суми iнвестицiї у виглядi:

     коштiв;

     матерiальних цiнностей;

     нематерiальних активiв, вартiсть яких у конвертованiй валютi пiдтверджено згiдно з законами (процедурами) держави iнвестора або мiжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцiнкою в Українi, включаючи легалiзованi на територiї України авторськi права, права на винаходи, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, ноу-хау.

     У разi коли протягом звiтного податкового перiоду вiдбувається часткове або повне вiдчуження передбаченої пунктами "б" i "г" цiєї статтi iнвестицiї, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який одержав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити у повному обсязi податок з прибутку, одержаного у такому звiтному (податковому) перiодi.

     3. Установити, що iнвестицiйнi проекти, якi реалiзуються у прiоритетних видах економiчної дiяльностi, є прiоритетними для залучення кредитiв, що надаються пiд державнi гарантiї, вiд iноземних держав, мiжнародних фiнансових органiзацiй, iноземних банкiв, iнших фiнансово-кредитних установ.

     4. На перiод до 2004 року не пiдлягають оподаткуванню доходи громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, одержанi вiд надання туристичних послуг у населених пунктах Закарпатської областi, яким надано статус гiрських.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     визначити перелiк прiоритетних видiв економiчної дiяльностi, стосовно яких запроваджується спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi;

     затвердити форму типового договору мiж суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та мiсцевими державними адмiнiстрацiями щодо реалiзацiї iнвестицiйного проекту.

     6. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України визначити порядок обчислення прибутку дiючого пiдприємства, одержаного вiд iнвестування в його реконструкцiю або в його модернiзацiю, що звiльняється вiд оподаткування вiдповiдно до пункту "б" статтi 2 цього Указу.

     7. Покласти на Кабiнет Мiнiстрiв України надання офiцiйних роз'яснень щодо цього Указу.

     8. Цей Указ набирає чинностi в порядку, передбаченому пунктом 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
9 грудня 1998 року
N 1338/98

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.