МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 12 травня 2000 року N 76

 
Про забезпечення контролю за виконанням довгострокових програм економiчного спiвробiтництва мiж Україною та країнами СНД i заходiв до них

     З метою безумовного i своєчасного виконання довгострокових програм економiчного спiвробiтництва мiж Україною та країнами СНД i вiдповiдно до доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.01.99 N 38 наказую:

     1. Затвердити вiдповiдальними за органiзацiю роботи з роздiлiв заходiв до довгострокових програм економiчного спiвробiтництва мiж Україною та країнами СНД наступнi структурнi пiдроздiли Мiнiстерства:

     роздiл "Основнi напрями економiчного спiвробiтництва" департамент структурної полiтики (iнд. 110);

     роздiл "Спiвробiтництво в окремих галузях економiки" департамент розвитку ринкiв (iнд. 111);

     роздiл "Спiвробiтництво у вирiшеннi регiональних проблем" департамент регiональної полiтики (iнд. 109)

     роздiл "Вiйськово-технiчне спiвробiтництво" - Департамент економiки оборони, безпеки, державного резерву та державних замовлень (iнд. 107);

     роздiл "Договiрно-правова база" - Департамент мiжнародного торговельно-економiчного спiвробiтництва (iнд. 114).

     2. Покласти на департамент мiжнародного торговельно-економiчного спiвробiтництва (iнд. 114) координацiю та узагальнення результатiв реалiзацiї програм щодо вказаних вище головних напрямiв, якому в 10-денний термiн розробити i направити структурним пiдроздiлам-виконавцям форму надання iнформацiї та копiї дiючих програм i заходiв до них.

     3. Заступникам Мiнiстра, керiвникам вiдповiдних департаментiв, вiдповiдальних за реалiзацiю роздiлiв заходiв до програм (за розподiлом згiдно з п. 1), забезпечити контроль за узагальненням iнформацiї, отриманої вiд центральних органiв виконавчої влади, визначених спiввиконавцями за кожним пунктом заходiв до програм, i щоквартальне подання департаменту (iнд. 114) стосовно кожної країни окремо до 1 числа наступного за звiтним перiодом мiсяця.

     4. Департаменту мiжнародного торговельно-економiчного спiвробiтництва (iнд. 114) забезпечити пiдготовку та щоквартальне подання до Кабiнету Мiнiстрiв України зведеної оперативної iнформацiї про хiд реалiзацiї заходiв до програм за установленою формою до 5 числа наступного за звiтним перiодом мiсяця.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Гончарука А. I.

Мiнiстр С. Тiгiпко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.