ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.12.98 N 09/1-3073-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     На запити щодо надiсланого для використання в роботi Положення про надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю (далi-Положення), затвердженого наказом Держмитслужби вiд 29.07.98 N 447, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 29.10.98 за N 698/3138, повiдомляємо.

     До впровадження у промислову експлуатацiю розробленого IАМУ вiдповiдного програмно-iнформацiйного комплексу (орiєнтовно 01.01.99, про конкретну дату вас буде поiнформовано) дозволяється проводити митне оформлення i здiйснювати перемiщення через митний кордон України товарiв, що ввозяться за ПД з наданням гарантiї незалежних фiнансових посередникiв (НФП), на пiдставi цього Положення, але з дотриманням таких правил.

     1. На вiдмiну вiд порядку, зазначеного в абзацi 3 пункту 12 Положення, подання суб'єктом ЗЕД до митницi призначення (за мiсцем реєстрацiї або на пiдставi листа узгодження) оригiналу або завiреної суб'єктом ЗЕД копiї додаткового примiрника гарантiйного документу, виданого незалежним фiнансовим посередником цьому суб'єкту ЗЕД, є обов'язковим. Копiя гарантiйного документу залишається у справах митницi.

     2. Механiзм оформлення ПД вiдповiдає механiзмовi, зазначеному у роздiлi 2 Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267.

     3. У графi "В" ПД, за якою ввозитимуться товари пiд гарантiю НФП, замiсть номерiв рахункiв, на якi перераховуються попереднi платежi, зазначається код, дата i номер вiдповiдного гарантiйного документа.

     4. Постановка на контроль електронної копiї ПД здiйснюється вiддiлом контролю за доставкою вантажiв митницi призначення тiльки пiсля звiряння вiдомостей, зазначених в оригiналi або копiї гарантiйного документу, поданого суб'єктом ЗЕД, з вiдомостями, зазначеними у вiдповiднiй ПД.

     5. Пункт 11 Положення тимчасово не застосовується.

     6. Якщо пiд час перегляду електронної копiї ПД iнспектором прикордонної митницi вiдправлення у графi "В" цiєї ПД буде виявлено посилання на виданий НФП гарантiйний документ, iнспектор зобов'язаний починати митне оформлення вiдповiдного вантажу тiльки за умови подання перевiзником митницi вiдправлення чотирьох оригiнальних примiрникiв гарантiйного документа, отриманого у представника НФП у цiй митницi та завiреного його особистою номерною печаткою.

     7. Прикордоннi митницi вiдправлення здiйснюють митне оформлення i дають дозвiл на початок перемiщення через митний кордон товарiв, що перемiщуються пiд гарантiю НФП, з дотриманням порядку, зазначеного у п.п. 15 - 18 Положення, за винятком запитiв до БД IАМУ щодо наявностi у нiй електронної копiї гарантiйного документу.

     8. Митне оформлення у митницi призначення товарiв, що перемiщувалися пiд гарантiю НФП, здiйснюється згiдно з вiдповiдним роздiлом Положення.

     Прошу ознайомити з Положенням та цим листом суб'єктiв ЗЕД, акредитованих у зонi дiяльностi пiдпорядкованих вам митниць.

Голови Служби Ю. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.