ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 19.05.2000 р. N 13/2-1832-ЕП

 

Начальникам митних органiв
Головним бухгалтерам
Начальниками вiддiлiв
митних платежiв та доходiв


     Тимчасово, до затвердження Положення про порядок повернення надмiру стягнутих, помилково нарахованих та по рiшеннях суду сум митних та iнших податкiв, а також на численнi запити митних органiв та вiддiлень органiв Державного казначейства щодо повернення митних та iнших платежiв Державна митна служба повiдомляє.

     1. Суми надмiрно чи помилково стягнутих митних та iнших платежiв повертаються власниковi товарiв та iнших предметiв у випадках та в порядку, встановленому вiдповiдними законодавчими актами України.

     Зазначенi суми пiдлягають поверненню власниковi товарiв та iнших предметiв митним органом за рахунок поточних платежiв за вiдповiдними кодами бюджетної класифiкацiї або за бажанням платника зараховуються в рахунок майбутнiх платежiв на пiдставi заяви на iм'я начальника митної установи.

     Повернення здiйснюється у наступному порядку:

    За письмовим зверненням власника товарiв та iнших предметiв митниця здiйснює перевiрку документiв пiдтверджуючих проведення митного оформлення та розрахунки сум митних платежiв, якi пiдлягали сплатi. За результатами перевiрки складається акт, який пiдписується власником товарiв та iнших предметiв i начальником митницi.

     У разi виникнення спiрних питань щодо правомiрностi повернення платежiв митна установа звертається за роз'ясненнями до Держмитслужби, при цьому надаються наступнi документи:

     - копiї ВМД, за якими проводилось митне оформлення;

     - заява платника про повернення коштiв;

     - копiї платiжних доручень, якими вiдповiднi суми були перерахованi до Держмитслужби.

     2. Суми митних та iнших платежiв, що пiдлягають поверненню учасникам ЗЕД чи фiзичнiй особi за рiшеннями суду, повертаються митними органами на пiдставi рiшень судiв за рахунок поточних платежiв за вiдповiдними кодами бюджетної класифiкацiї.

     При виникненнi спiрних питань щодо правомiрностi винесення арбiтражними судами рiшень про повернення фiзичним та юридичним особам зайво сплачених цими особами сум податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв митна установа подає до Держмитслужби для подальшого опрацювання наступнi документи:

     - заява платника про повернення коштiв;

     - оригiнал рiшення Арбiтражного суду (або копiя завiрена нотарiально);

     - копiї платiжних доручень, якими цi кошти були перерахованi до Держмитслужби;

     - детальне обґрунтування правомiрностi дiй митницi.

     Наголошуємо, що з будь-яких питань, якi стосуються повернення коштiв митним органам, забороняється звертатися напряму до Державного казначейства України. Всi спiрнi питання з повернення грошових коштiв слiд вирiшувати з вiдповiдними структурними пiдроздiлами Держмитслужби.

     У разi самостiйного звернення фiзичними або юридичними особами щодо повернення платежiв до Державного казначейства України митна установа зобов'язана надати наступну iнформацiю особам вiдповiдно до вимог Державного казначейства:

     - оригiнал рiшення Арбiтражного суду (або копiя завiрена нотарiально);

     - копiї платiжних доручень, якими цi кошти були перерахованi до Держмитслужби;

     - копiї платiжних доручень, якими Держмитслужба кошти перерахувала до Держбюджету;

     - висновок за формою, що додається.

В. о. Голови Служби О. Б. Єгоров

 

Додаток
до листа Держмитслужби
вiд 19.05.2000 р. N 13/2-1832-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

N ______ вiд "___" _____________

За розглядом заяви

__________________________________________________________________

(найменування органiзацiї, пiдприємства або прiзвище, iм'я, по батьковi заявника)

про повернення митних платежiв, якi перерахованi до Державного бюджету України

__________________________________________________________________

(назва платежу)

у сумi

__________________________________________________________________.

(цифрами i словами)

     Зазначенi кошти перерахованi на рахунок Головного управлiння Державного казначейства України:

     Платiжне доручення N, дата, сума, N рахунку, на який перерахованi кошти.

     Перевiркою поданих матерiалiв встановлено, що кошти в сумi

__________________________________________________________________

(цифрами i словами)

пiдлягають перерахуванню на р/р _____________________________________

__________________________________________________________________.

(найменування установи банку i пiдприємства)

Керiвник ________________
(пiдпис)
____________________
(прiзвище та iнiцiали)
Головний бухгалтер ________________
(пiдпис)
___________________
(прiзвище та iнiцiали)

М. П.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.