ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.06.2000р. N 13/1-2006-ЕП

 

Начальникам митних органiв
Головним бухгалтерам


Про повернення валютних цiнностей, вартостi товарiв та iнших предметiв

     На численнi запити митних органiв та вiддiлень органiв Державного казначейства щодо повернення валютних цiнностей, вартостi товарiв та iнших предметiв у разi скасування рiшення суду Державна митна служба повiдомляє.

     У разi скасування рiшення суду про конфiскацiю товарiв та iнших предметiв або рiшення iншого органу про перехiд їх у власнiсть держави орган, у розпорядження якого вони надiйшли, повертає такi товари та iншi предмети або їх вартiсть вiдшкодовується власниковi у порядку, встановленому чинним законодавством.

     Тобто, у разi реалiзацiї товарiв та iнших предметiв й зарахуваннi коштiв до Державного бюджету, власнику вiдшкодовується вартiсть такого майна органами Державного казначейства за рахунок зменшення доходiв по вiдповiдному коду бюджетної класифiкацiї.

     У разi скасування рiшення суду про конфiскацiю валютних цiнностей або рiшення iншого органу про перехiд їх у власнiсть держави, зазначенi кошти повертаються органами Державного казначейства власнику або особi, що його представляє, у порядку встановленому чинним законодавством.

     Наголошуємо, що митним органам категорично забороняється самостiйно звертатися до органiв Державного казначейства з питань повернення валютних цiнностей, вартостi товарiв та iнших предметiв у разi скасування рiшення суду про їх конфiскацiю.

     Зазначене питання має вирiшуватись Державною митною службою у централiзованому порядку.

     Тобто, у разi виникнення питань щодо повернення валютних цiнностей, вартостi конфiскованих товарiв та предметiв власниковi, митнi органи повиннi надати до Державної митної служби наступнi документи:

  • копiю заяви власника про повернення валютних цiнностей, вартостi товарiв та iнших предметiв;

  • рiшення суду (копiю завiрену нотарiально) або iнший документ про скасування вiдповiдним державним органом рiшення, на пiдставi якого данi валютнi цiнностi, товари та iншi предмети надiйшли у власнiсть держави;

  • копiю платiжного доручення, що пiдтверджує зарахування коштiв до Державного бюджету.

     У разi самостiйного звернення фiзичними та юридичними особами щодо повернення коштiв до Державного казначейства України митнi органи повиннi їх iнформувати стосовно порядку подачi необхiдних документiв до Державного казначейства.

     А саме:

  • заяви власника про повернення валютних цiнностей, вартостi товарiв та iнших предметiв;

  • оригiналу рiшення суду (або копiї завiреної нотарiально);

  • копiї платiжного доручення, що пiдтверджує зарахування коштiв до Державного бюджету.

     Крiм того, у таких випадках митнi органи повиннi звертатися до Держмитслужби за пiдтвердженням перерахування Держмитслужбою коштiв до Державного бюджету.

Голова Служби Ю.П. Соловков

Погоджено:

Начальник Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi М.В. Околiта
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.