ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.06.2000 р. N 33/3-2138-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо облiку номерiв бланкiв ВМД  та голографiчних етикеток


     З метою забезпечення облiку iнформацiї по бланках вантажних митних декларацiй (ВМД) та на доповнення до наказу Держмитслужби вiд 20.03.2000 N 150 начальникам митниць, пiд особисту вiдповiдальнiсть, необхiдно забезпечити з 12 червня 2000 року внесення iнформацiї про серiї та номери бланкiв ВМД, голографiчних етикеток до їх електронних копiй.

     Iнформацiю слiд заносити у гр. 44 електронної копiї вантажної митної декларацiї (ВМД) за такою схемою:

     1) Данi про бланк форми МД-2 - у графу 44 першого товару ВМД. Код запису - 61;

     2) данi про бланк форми МД-3 декларацiї, у якiй зазначено бiльше одного товару, наводити у графi 44 першого товару на аркушi форми МД-3, тобто серiю та номер цього бланка заносити у графу 44 другого товару, наступного бланка - у графу 44 п'ятого товару i так далi.

     Зазначена iнформацiя у графi 44 останнiх двох товарiв на додатковому аркушi не дублюється.

     Код запису - 62;

     3) Аналогiчно заноситься iнформацiя про голографiчну етикетку, яка наклеюється на бланк МД-2, вiдповiдно до вимог листа Держмитслужби вiд 11.11.99 N 09/1-3554-ЕП. Код запису - 64.

     Занесення iнформацiї про номери використаних бланкiв i голографiчних етикеток в електроннi копiї ВМД, митне оформлення товарiв по яких завершене в повному обсязi, в роздiл "Документи по товарах" повинно здiйснюватись iнспектором митницi пiсля завершення митного оформлення.

     Зазначена iнформацiя заноситься у графу 44 виключно електронної копiї ВМД.

     Формат вiдображення iнформацiї по бланках вантажних митних декларацiй (ВМД) та голографiчних етикеток в графi 44 електронної копiї ВМД.

     1. Для бланкiв нового зразка - (код документа 61 для бланка МД-2, 62 - для бланка МД-3) вказується серiя iз зазначенням шестизначного порядкового номера бланка, при цьому серiя i номер бланка повиннi роздiлятися знаком "крапка". Наприклад: АО.999999, де АО - серiя бланка, яка зазначена на паперовому примiрнику ВМД

     2. Для бланкiв старого зразка - вказується серiя та шестизначний порядковий номер бланка, який проставляється пiдроздiлами митницi на паперовому примiрнику вiдповiдно до вимог листа Держмитслужби вiд 11.04.2000 р. N 32/1-1269-ЕП.

     Серiя i номер бланка повиннi роздiлятися знаком "крапка", наприклад: ZZ.999999, де ZZ - обов'язкове позначення серiї бланку старого зразка.

     3. Для голографiчних етикеток - вказується серiя та шестизначний номер етикетки, при цьому серiя i номер повиннi роздiлятися знаком "крапка", наприклад: SC.777777, де SC - серiя голографiчної етикетки.

     4. Оскiльки найменування документа визначається його кодом, введення якого-небудь тексту, крiм серiї i номера бланка (голографiчної етикетки), не допускається.

     При застосуваннi iнших роздiлових знакiв електронна копiя ВМД буде вважатися оформленою з помилкою в графi 44.

     Начальнику IАМУ Копосову С.А. в строк до 12.06.2000 забезпечити проведення вiдповiдних змiн до програмного забезпечення та довiдникiв.

Заступник Голови Служби О.П. Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.