УГОДА

мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення

ДАТА ПIДПИСАННЯ: 25.10.93 р.
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ: 31.12.93 р., Постанова КМ N 1077

     Україна i Сполученi Штати Америки, якi далi iменуються Сторонами,

     бажаючи спiвпрацювати в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, що знаходиться на територiї України,

     бажаючи спiвпрацювати у впровадженнi заходiв проти розповсюдження ядерної зброї з України, а також технологiї i знань, якi стосуються цiєї зброї,

     пiдтверджуючи свої намiри щодо виконання своїх зобов'язань за Договором мiж Союзом Радянських Соцiалiстичних Республiк i Сполученими Штатами Америки про скорочення i обмеження стратегiчних наступальних озброєнь вiд 31 липня 1991 року, який далi iменується Договором про СНО, i Лiсабонським протоколом до нього вiд 23 травня 1992 року,

     вiдзначаючи, що Україна вживатиме всiх заходiв для досягнення у майбутньому статусу держави, яка не має ядерної зброї,

     погодились про нижченаведене:

Стаття I

     В тiй мiрi, як це передбачено в угодах по iмплементацiї, що укладаються вiдповiдно до положень статтi III цiєї Угоди, Сполученi Штати Америки надають безкоштовну допомогу Українi шляхом надання технiчної допомоги, матерiально-технiчних засобiв, послуг i пiдготовки в досягненнi таких цiлей:

     1) лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, включаючи екологiчно безпечне знищення високотоксичного ракетного палива, видобутого iз МБР,

     2) впровадження податкових заходiв проти розповсюдження ядерної зброї з України, а також технологiї i знань, якi стосуються такої зброї, включаючи:

     а) розширення можливостей державної системи експортного контролю України з метою запобiгання розповсюдженню з її територiї матерiалiв i компонентiв, якi могли б бути використанi у виробництвi зброї масового знищення, включаючи технологiї, матерiали та знання, якi стосуються цiєї зброї,

     б) встановлення мiжурядової лiнiї зв'язку для сприяння виконанню зобов'язань згiдно з Договором про СНО i аналогiчними мiжнародними договорами, i

     в) розвиток державних систем контролю, облiку i фiзичного захисту ядерних матерiалiв,

     з) розширення можливостей мiнiмiзацiї наслiдкiв можливих аварiйних ситуацiй у зв'язку з вивезенням ядерних боєзарядiв з України для їх знищення i лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї.

Стаття II

     Кожна Сторона призначає Виконавчий Орган для виконання цiєї Угоди. Для України Виконавчим органом є Мiнiстерство оборони України, за винятком тих випадкiв, коли для конкретних угод по Iмплементацiї уряд України повiдомить про iнше уряд Сполучених Штатiв Америки. Для Сполучених Штатiв Америки Виконавчим органом є Мiнiстерство оборони Сполучених Штатiв Америки.

Стаття III

     1. Для досягнення цiлей, передбачених в Статтi I цiєї Угоди, Сторони при необхiдностi укладають через свої Виконавчi органи допомiжнi угоди про виконання цiєї Угоди, якi далi iменуються угодами по iмплементацiї. Цi угоди по iмплементацiї включають:

     а) положення, якi описують дiяльнiсть, що планується,

     б) положення про послiдовнiсть здiйснення цiєї дiяльностi,

     в) положення, якi стосуються участi, в мiру необхiдностi, представникiв України в курсах пiдготовки, семiнарах та iнших заходах, якi пов'язанi з iмплементацiєю цiєї Угоди, в Сполучених Штатах Америки, а також положення, що стосуються проїзду таких представникiв до Сполучених Штатiв Америки i назад,

     г) положення, що визначають характер i розмiри допомоги, що надається Українi, та

     д) iншi необхiднi положення.

     2. У випадку будь-яких розбiжностей мiж цiєю Угодою i угодами по iмплементацiї переважну силу мають положення цiєї Угоди.

Стаття IV

     1. Кожна Сторона сприятиме в'їзду службовцiв i персоналу пiдрядчикiв iншої Сторони на свою територiю i виїзду з неї з метою здiйснення дiяльностi вiдповiдно до цiєї Угоди.

     2. Повiтрянi i морськi судна, крiм комерцiйних повiтряних i морських суден, що виконують регулярнi рейси, якi використовуються Сполученими Штатами Америки у зв'язку з дiяльнiстю в Українi згiдно з цiєю Угодою, звiльняються вiд мита, плати за посадку, портових зборiв, прохiдних зборiв i будь-яких iнших зборiв, що стягуються на територiї України. Повiтрянi i морськi судна, що належать Мiнiстерству оборони Сполучених Штатiв Америки або експлуатуються ним i використовуються у зв'язку з дiяльнiстю згiдно з цiєю Угодою, звiльняються вiд митного огляду в Українi.

     3. Якщо повiтряне судно, яке не є комерцiйним повiтряним судном, що виконує регулярний авiарейс, використовується Сполученими Штатами Америки для перевезень в Україну, то план його польоту представляється вiдповiдно до процедур Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї, що застосовуються до цивiльних повiтряних суден, з включенням до роздiлу примiток цього плану польоту, пiдтвердження про одержання вiдповiдного дозволу. Україна забезпечує Сполученим Штатам Америки стоянку, охорону та обслуговування. Україна забезпечує Сполученим Штатам Америки пальне за рахунок Сполучених Штатiв Америки.

Стаття V

     1. Матерiально-технiчнi засоби i послуги, що надаються Українi вiдповiдно до цiєї Угоди, пiсля їх отримання стають власнiстю України, якщо iнше не передбачено в угодах по iмплементацiї.

     2. Без попередньої письмової згоди Сполучених Штатiв Америки Україна не передає i захищає вiд захоплення або присвоєння будь-якi матерiально-технiчнi засоби, пiдготовку або послуги, якi надаються вiдповiдно до цiєї Угоди, i не передає право власностi на них нiкому, крiм офiцiйної особи, службовця або представника України, i не допускає використання таких матерiально-технiчних засобiв, пiдготовки, або послуг для цiлей, вiдмiнних вiд тих, для яких вони були передбаченi.

Стаття VI

     1. Стосовно судових справ i позовiв, що не випливають iз контрактiв, Україна не ставить вимог i не порушує нiяких судових переслiдувань проти Сполучених Штатiв Америки, їх персоналу, пiдрядчикiв i персоналу пiдрядчикiв Сполучених Штатiв Америки за пошкодження майна, що належить Українi, або втрату такого майна, чи за загибель персоналу України або шкоду його здоров'ю в результатi дiяльностi, пов'язаної з роботою по цiй Угодi.

     2. Україна бере на себе вiдповiдальнiсть за позови, що не випливають iз контрактiв, третiх сторiн, якi порушенi в результатi пов'язаних з роботою по цiй Угодi дiй або бездiяльностi будь-яких службовцiв Сполучених Штатiв Америки, що призвели до загибелi, завдали шкоди здоров'ю, майну або спричинили його втрату на територiї України.

     3. Положення цiєї Статтi не перешкоджають наданню Сторонами компенсацiї вiдповiдно до свого нацiонального законодавства.

Стаття VII

     1. Вiйськовому i цивiльному персоналу Уряду Сполучених Штатiв Америки, що знаходиться на територiї України для здiйснення дiяльностi, пов'язаної з цiєю Угодою, надаються iмунiтети та привiлеї, рiвнозначнi тим, якi надаються адмiнiстративному та технiчному персоналу згiдно з Вiденською Конвенцiєю про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року.

     2. Зобов'язання України згiдно з цiєю Статтею є чинними протягом строку дiї цiєї Угоди i протягом часу по закiнченнi строку її дiї, який необхiдний для завершення, у можливо найкоротшi строки дiяльностi, що була розпочата вiдповiдно до цiєї Угоди.

     3. Нiщо в цiй Угодi не перешкоджає Урядовi України здiйснювати свою юрисдикцiю над українськими фiзичними або українськими юридичними особами.

Стаття VIII

     1. Сполученi Штати Америки, їх персонал, пiдрядчики i персонал пiдрядчикiв у зв'язку з дiяльнiстю, що здiйснюється вiдповiдно до цiєї Угоди, звiльняються вiд вiдповiдальностi за сплату будь-яких податкiв або подiбних зборiв, що стягуються на територiї України.

     2. Сполученi Штати Америки, їх персонал, пiдрядчики i персонал пiдрядчикiв можуть ввозити в Україну будь-якi матерiально-технiчнi засоби, якi необхiднi для iмплементацiї цiєї Угоди, i можуть вивозити тi ж самi матерiально-технiчнi засоби з України. Сполученi Штати Америки, їх персонал, пiдрядчики i персонал пiдрядчикiв можуть також придбати в Українi i вивозити будь-якi матерiально-технiчнi засоби, якi за згодою Сторiн необхiднi для iмплементацiї цiєї Угоди. Всi такi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться чи вивозяться, не пiдлягають лiцензуванню, iншим обмеженням, миту, податкам чи будь-яким iншим видам зборiв, що стягуються на територiї України, i при ввозi звiльняються вiд митного огляду.

     3. Зобов'язання України згiдно з цiєю статтею є чинними протягом строку дiї цiєї Угоди i протягом часу по закiнченнi строку дiї, який необхiдний для завершення у можливо найкоротшi строки дiяльностi, що була розпочата вiдповiдно до цiєї Угоди.

Стаття IХ

     У випадку, якщо для виконання цiєї Угоди Сполученi Штати Америки укладають контракти на придбання матерiально-технiчних засобiв i послуг, включаючи будiвництво, то вибiр контрагентiв для таких контрактiв здiйснюється вiдповiдно до законiв i правил Сполучених Штатiв Америки. Матерiально-технiчнi засоби i послуги, придбання яких Сполученими Штатами Америки в Українi здiйснюється для виконання цiєї Угоди, на територiї України не оподатковується, з них не стягуються мито, збори та аналогiчнi платежi, i такi податки, мито, платежi i збори не переносяться для виплати на Сполученi Штати Америки будь-якою особою, яка придбає матерiально-технiчнi засоби або послуги для Сполучених Штатiв Америки в Українi.

Стаття Х

     На попереднiй письмовий запит, направлений за тридцять днiв, представники Уряду Сполучених Штатiв Америки з метою пiдтвердити, що використання матерiально-технiчних засобiв, пiдготовки або послуг, наданих Сполученими Штатами Америки, вiдбувається згiдно з умовами цiєї Угоди, мають право ревiзувати i перевiряти порядок використання будь-яких матерiально-технiчних засобiв, пiдготовки або послуг, що надаються вiдповiдно до цiєї Угоди, в мiсцях їх розташування або використання i мають право проводити перевiрку i ревiзiї будь-якої звiтностi чи документацiї, якi пов'язанi з використанням таких матерiально-технiчних засобiв, пiдготовки чи послуг.

Стаття ХI

     Умови цiєї Угоди поширюються на всi матерiально-технiчнi засоби, пiдготовку i послуги, що надаються вiдповiдно до цiєї Угоди або угод по iмплементацiї, а також на всю дiяльнiсть, що стосується iмплементацiї вищезгаданих угод.

Стаття ХII

     Дiяльнiсть Сполучених Штатiв Америки згiдно з цiєю Угодою здiйснюється за умови наявностi коштiв, видiлених вiдповiдно до законодавства Сполучених Штатiв Америки.

Стаття ХIII

     Ця Угода набуває чинностi з дня обмiну Сторонами дипломатичними нотами, якi пiдтверджують завершення кожною iз Сторiн всiх вiдповiдних процедур, необхiдних для набрання чинностi цiєю Угодою. Ця Угода залишається чинною протягом семи рокiв або до закiнчення 90-денного строку пiсля одержання будь-якою iз Сторiн письмового повiдомлення вiд iншої Сторони про її намiр припинити дiю цiєї Угоди. В цю Угоду можуть бути внесенi поправки i строк дiї може бути продовжений за письмовою згодою Сторiн. Незалежно вiд припинення дiї цiєї Угоди або угод по iмплементацiї зобов'язання України згiдно зi Статтями V i VI цiєї Угоди продовжують застосовуватися, якщо iнше не узгоджено в письмовiй формi мiж Сторонами.

     Здiйснено в Києвi, 25-ого жовтня 1993-ого року в двох примiрниках, кожний українською i англiйською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

За Україну За Сполученi Штати Америки
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.