Документ скасований: Кодекс ВР № 435-IV від 16.01.2003

ЦИВIЛЬНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНСЬКОЇ   РСР

(витяг)

Глава 34
ДОРУЧЕННЯ

     Стаття 386. Договiр доручення

     За договором доручення одна сторона (повiрений) зобов'язується виконати вiд iменi й за рахунок другої сторони (довiрителя) певнi юридичнi дiї.

     Стаття 387. Винагорода за договором доручення

     Довiритель зобов'язаний виплатити повiреному винагороду лише в тому разi, коли вона передбачена договором або затвердженими в установленому порядку правилами. Громадяни не можуть одержувати винагороду за виконання договору доручення, крiм випадкiв, прямо зазначених у законi.

     Стаття 388. Виконання доручення вiдповiдно до вказiвок довiрителя

     Повiрений зобов'язаний виконати дане йому доручення вiдповiдно до вказiвок довiрителя.

     Повiрений вправi вiдступити вiд цих вказiвок, якщо за обставинами справи це необхiдно в iнтересах довiрителя i повiрений не мiг попередньо запитати довiрителя або не одержав своєчасно вiдповiдi на свiй запит.

     В цьому разi повiрений зобов'язаний повiдомити довiрителя про допущенi вiдступи, як тiльки повiдомлення стало можливим.

     Стаття 389. Особисте виконання доручення повiреним

     Повiрений зобов'язаний виконати дане йому доручення особисто. Вiн вправi передати виконання доручення iншiй особi (заступниковi) лише у випадках, коли вiн уповноважений на те за договором або примушений до того силою обставин з метою захисту iнтересiв довiрителя.

     В цьому разi повiрений вiдповiдає тiльки за вибiр заступника.

     Довiритель вправi у будь-який час вiдвести заступника, обраного повiреним.

     Стаття 390. Обов'язки повiреного

     Повiрений зобов'язаний:

     1) повiдомляти довiрителевi на його вимогу всi вiдомостi про хiд виконання доручення;

     2) по виконаннi доручення без зволiкання подати довiрителевi звiт з доданням виправдувальних документiв, якщо це вимагається характером доручення;

     3) без зволiкання передати довiрителевi все одержане в зв'язку з виконанням доручення.

     Стаття 391. Обов'язки довiрителя

     Довiритель зобов'язаний без зволiкання прийняти все виконане повiреним вiдповiдно до договору.

     Довiритель зобов'язаний також, якщо iнше не передбачено договором:

     1) забезпечити повiреного коштами, необхiдними для виконання доручення;

     2) вiдшкодувати повiреному фактичнi витрати, якi були необхiднi для виконання доручення;

     3) по виконаннi доручення сплатити повiреному винагороду, якщо вона належить (стаття 387 цього Кодексу).

     Стаття 392. Припинення договору доручення

     Договiр доручення припиняється, крiм загальних пiдстав припинення договорiв, також внаслiдок:

     1) скасування його довiрителем;

     2) вiдмови повiреного;

     3) смертi довiрителя або повiреного, визнання будь-кого з них недiєздатним, обмежено дiєздатним або безвiсно вiдсутнiм;

     4) припинення юридичної особи, що бере участь у договорi.

     Довiритель вправi скасувати доручення, а повiрений вiдмовитись вiд нього у всякий час. Угода про вiдмову вiд цього права недiйсна.

     Якщо доручення припинилось внаслiдок причин, зазначених вище, то в разi необхiдностi захисту iнтересiв повiреного припускається, що доручення зберегло чиннiсть, поки повiрений не дiзнався або не повинен був дiзнатися про припинення доручення.

     Якщо повiрений вiдмовився вiд договору за таких умов, коли довiритель позбавлений можливостi замiнити його чи iнакше забезпечити свої iнтереси, повiрений зобов'язаний вiдшкодувати завданi припиненням договору збитки.

     Стаття 393. Наслiдки припинення частково виконаного договору

     Якщо договiр доручення припинений до того, як доручення виконано повнiстю, довiритель зобов'язаний винагородити повiреного вiдповiдно до виконаної роботи, якщо винагороду передбачено договором або затвердженими у встановленому порядку правилами, а також вiдшкодувати понесенi ним витрати. Це правило не застосовується до виконання повiреним доручення пiсля того, як вiн дiзнався чи повинен був дiзнатися про припинення доручення.

     Стаття 394. Обов'язки спадкоємцiв повiреного

     В разi смертi повiреного його спадкоємцi зобов'язанi повiдомити довiрителя про припинення договору доручення i вжити заходiв, необхiдних для охорони майна довiрителя.

     Такi ж обов'язки лежать на лiквiдаторi юридичної особи, яка була повiреним.

Глава 35
КОМIСIЯ

     Стаття 395. Договiр комiсiї

     За договором комiсiї одна сторона (комiсiонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комiтента) за винагороду вчинити одну або кiлька угод вiд свого iменi за рахунок комiтента.

     За договором комiсiї на продаж сiльськогосподарської продукцiї колгосп (комiтент) доручає органiзацiї споживчої кооперацiї (комiсiонеровi) продати на комiсiйних началах лишки сiльськогосподарської продукцiї, що залишилися пiсля виконання колгоспом зобов'язань по продажу сiльськогосподарської продукцiї державi.

     Комiсiйнi магазини укладають з громадянами договори комiсiї на продаж у порядку роздрiбної торгiвлi прийнятих вiд них нових i тих, що були в користуваннi, речей, за винятком предметiв, прийняття яких заборонено правилами комiсiйної торгiвлi непродовольчими товарами.

(Стаття 395 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президiї Верховної Ради Української РСР   вiд 20.05.85 р. N 278-XI)

     Стаття 396. Форма договору комiсiї

     Договiр комiсiї повинен бути укладений у письмовiй формi.

     Договiр комiсiї на продаж сiльськогосподарської продукцiї може бути укладений шляхом видачi колгосповi накладної органiзацiєю споживчої кооперацiї, що приймає продукти. В договорi (накладнiй) зазначається найменування продуктiв, дата їх прийняття, ким зданi продукти, їх кiлькiсть i якiсть, а також продажна цiна, встановлювана за погодженням сторiн, i строки розрахункiв.

     Недодержання письмової форми тягне за собою наслiдки, передбаченi статтею 46 цього Кодексу.

     Стаття 397. Права i обов'язки комiсiонера за угодою з третьою особою

     За угодою, укладеною комiсiонером з третьою особою, набуває права i стає зобов'язаним комiсiонер, хоча б комiтент був названий в угодi або вступив з третьою особою в безпосереднi вiдносини по виконанню цiєї угоди.

     Стаття 398. Право власностi комiтента

     Майно, що надiйшло до комiсiонера вiд комiтента або набуте комiсiонером за рахунок комiтента, є власнiстю останнього.

     Стаття 399. Виконання комiсiйного доручення

     Взяте на себе доручення комiсiонер зобов'язаний виконати на умовах, найбiльш вигiдних для комiтента.

     Якщо комiсiонер укладе угоду на умовах бiльш вигiдних, нiж тi, що були зазначенi комiтентом, вся вигода надходить комiтентовi, якщо в договорi комiсiї не передбачено iнше.

     Органiзацiя споживчої кооперацiї, що прийняла сiльськогосподарськi продукти вiд колгоспу для комiсiйного продажу, при необхiдностi їх реалiзацiї за межами району своєї дiяльностi вправi укласти договiр субкомiсiї з iншою органiзацiєю споживчої кооперацiї.

     Органiзацiя споживчої кооперацiї, що прийняла сiльськогосподарськi продукти для комiсiйного продажу, видає колгосповi аванс у межах, встановлених законодавством Союзу РСР.

     Стаття 400. Вiдступи вiд вказiвок комiтента

     Комiсiонер вправi вiдступити вiд вказiвок комiтента у випадках, передбачених статтею 388 цього Кодексу.

     Комiсiонер, що продав майно за цiною бiльш низькою, нiж призначена йому комiтентом, зобов'язаний вiдшкодувати останньому рiзницю, якщо вiн не доведе, що не було можливостi продати майно за призначеною цiною i продаж за нижчою цiною запобiг ще бiльшим збиткам.

     Якщо комiсiонер купить майно за цiною вищою, нiж призначена йому комiтентом, комiтент, що не бажає прийняти таку покупку, зобов'язаний заявити про це комiсiонеровi без зволiкання по одержаннi повiдомлення про укладення угоди з третьою особою. В противному разi купiвля визнається прийнятою комiтентом. Якщо комiсiонер повiдомить, що приймає рiзницю в цiнi на свiй рахунок, комiтент не вправi вiдмовитися вiд укладеної за його рахунок угоди.

     Стаття 401. Цiна речей, що продаються комiсiйними магазинами

     Продажна цiна речi, прийнятої комiсiйним магазином, визначається угодою сторiн, але не повинна перевищувати державних роздрiбних цiн на вiдповiднi речi.

     Продажна цiна антикварних i унiкальних речей та творiв мистецтва визначається комiсiйним магазином за спецiальною оцiнкою.

     Цiна речi, не проданої у встановлений правилами строк (стаття 395 цього Кодексу), може бути знижена за згодою з комiтентом. Якщо комiтент не з'являється для переоцiнки речi за викликом, магазин знижує цiну вiдповiдно до правил.

     Продажна цiна лишкiв сiльськогосподарських продуктiв, прийнятих органiзацiєю споживчої кооперацiї вiд колгоспiв для продажу на комiсiйних началах, визначається угодою сторiн.

     Стаття 402. Виконання угоди комiсiонером з третьою особою

     Комiсiонер повинен виконати всi обов'язки i здiйснити всi права, що випливають з угоди, укладеної ним з третьою особою.

     Комiсiонер не вiдповiдає перед комiтентом за виконання третьою особою угоди, укладеної ним за рахунок комiтента, крiм випадкiв, коли комiсiонер приймає на себе поруку за виконання третьою особою цiєї угоди (делькредере).

     В разi порушення третьою особою угоди, укладеної з ним комiсiонером, комiсiонер зобов'язаний без зволiкання повiдомити про це комiтента, зiбрати i забезпечити необхiднi докази.

     Комiтент, повiдомлений про порушення третьою особою угоди, укладеної з ним комiсiонером, вправi вимагати передачi йому вимог комiсiонера до цiєї особи за зазначеною угодою.

     Стаття 403. Вiдповiдальнiсть комiсiонера за збереження майна комiтента

     Комiсiонер вiдповiдає перед комiтентом за втрату або пошкодження майна комiтента, яке знаходиться у нього, коли не доведе, що втрата або пошкодження сталися не з його вини.

     Якщо при прийманнi комiсiонером майна, яке надiслано комiтентом або надiйшло до комiсiонера для комiтента, в цьому майнi виявляться пошкодження або нестачi, якi можуть бути помiченi при зовнiшньому оглядi, а також в разi заподiяння ким-небудь збитку майну комiтента, що знаходиться у комiсiонера, комiсiонер зобов'язаний вжити заходiв до охорони прав комiтента, зiбрати необхiднi докази i про все без зволiкання повiдомити комiтента.

     Комiсiонер, який не застрахував майна комiтента, що знаходиться у нього, вiдповiдає за це лише у випадках, коли комiтент наказав йому застрахувати це майно або страхування його обов'язкове в силу закону.

     Стаття 404. Звiт комiсiонера

     По виконаннi доручення комiсiонер зобов'язаний представити комiтентовi звiт i передати йому все одержане по виконаному дорученню, а також передати комiтентовi за його вимогою всi права щодо третьої особи, якi випливають з угоди, укладеної комiсiонером з цiєю третьою особою.

     Якщо комiтент має заперечення по звiту, вiн зобов'язаний повiдомити про них комiсiонера протягом трьох мiсяцiв з дня одержання звiту. В противному разi звiт, при вiдсутностi iншої угоди, вважається прийнятим.

     Сума, виручена вiд продажу сiльськогосподарських продуктiв, з вiдрахуванням виданого авансу, встановленої комiсiйної винагороди i витрат, зроблених комiсiонером за рахунок комiтента, повинна бути сплачена колгоспу в строки, передбаченi договором. Остаточний розрахунок за прийнятi на комiсiю сiльськогосподарськi продукти провадиться не пiзнiше трьох днiв пiсля їх продажу.

     В разi укладення договору субкомiсiї (стаття 399 цього Кодексу) видача авансу i остаточний розрахунок провадяться за бажанням колгоспу комiсiонером або субкомiсiонером.

     Виплата грошей комiсiйним магазином комiтентовi, за вирахуванням належної магазиновi комiсiйної винагороди, провадиться не пiзнiше трьох днiв пiсля продажу речi.

     Стаття 405. Прийняття комiтентом виконаного за його дорученням

     Комiтент зобов'язаний:

     1) прийняти вiд комiсiонера все виконане за дорученням;

     2) оглянути майно, придбане для нього комiсiонером, i сповiстити останнього без зволiкання про виявленi в цьому майнi недолiки;

     3) звiльнити комiсiонера вiд зобов'язань, взятих ним на себе по виконанню доручення перед третьою особою.

     Стаття 406. Комiсiйна винагорода

     По виконаннi доручення комiсiонер вправi одержати вiд комiтента винагороду. Якщо комiсiонер прийняв на себе поруку за виконання угоди третьою особою (стаття 402 цього Кодексу), то за цю поруку комiсiонер одержує вiд комiтента окрему винагороду.

     Розмiр комiсiйної винагороди, а також винагороди за делькредере визначається погодженням сторiн, якщо iнше не встановлено законом.

     По всiх комiсiйних договорах, за винятком договорiв комiсiї по зовнiшнiй торгiвлi, забороняється визначення комiсiйної винагороди i винагороди за делькредере у виглядi рiзницi або певної частини рiзницi мiж призначеною комiтентом цiною i тiєю бiльш вигiдною цiною, за якою комiсiонер укладе угоду.

     Стаття 407. Вiдшкодування витрат по виконанню доручення

     Комiтент зобов'язаний, крiм сплати комiсiйної винагороди, а у вiдповiдних випадках i винагороди за делькредере, вiдшкодувати комiсiонеровi витраченi ним по виконанню доручення суми.

     Комiсiонер не має права на вiдшкодування витрат по зберiганню майна комiтента, яке знаходиться у нього, якщо у законi або договорi не встановлено iнше.

     Всi витрати по доставцi сiльськогосподарських продуктiв, що здаються на комiсiю, до зазначеного у договорi мiсця їх продажу вiдносяться за рахунок комiтента, якщо у договорi не передбачено iнше.

     Стаття 408. Утримання комiсiонером належних йому сум

     Комiсiонер вправi утримати належнi йому за договором комiсiї суми з усiх сум, що надiйшли до нього за рахунок комiтента.

     Стаття 409. Виконання доручення комiсiонером пiсля смертi комiтента або припинення юридичної особи - комiтента

     В разi смертi комiтента, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, а також в разi припинення юридичної особи, яка виступає як комiтент, комiсiонер зобов'язаний продовжувати виконання даного йому доручення до того часу, поки вiд правонаступникiв або представникiв комiтента не надiйдуть вiдповiднi вказiвки.

     Стаття 410. Вiдмова комiсiонера вiд виконання доручення

     Комiсiонер не вправi, якщо iнше не передбачено договором, вiдмовитись вiд виконання прийнятого доручення, за винятком випадкiв, коли це викликано неможливiстю виконання доручення або порушенням комiтентом договору комiсiї.

     Комiсiонер зобов'язаний письмово повiдомити комiтента про свою вiдмову. Договiр комiсiї зберiгає свою чиннiсть протягом двох тижнiв з дня одержання комiтентом повiдомлення комiсiонера про вiдмову вiд виконання доручення.

     Якщо комiсiонер вiдмовиться вiд виконання прийнятого доручення внаслiдок порушення договору комiсiї комiтентом, вiн вправi одержати як вiдшкодування понесених витрат, так i комiсiйну винагороду.

     Стаття 411. Розпорядження майном комiтента пiсля вiдмови комiсiонера вiд виконання доручення

     Комiтент, повiдомлений про вiдмову комiсiонера виконати доручення, зобов'язаний протягом мiсяця з дня одержання вiдмови розпорядитися майном, що є у комiсiонера.

     Той же обов'язок лежить на комiтентовi i в разi скасування ним даного комiсiонеровi доручення (стаття 412 цього Кодексу).

     Якщо комiтент у зазначений строк не розпорядиться майном, яке знаходиться у комiсiонера, комiсiонер вправi здати це майно на зберiгання за рахунок комiтента або, з метою покриття своїх вимог до комiтента, продати це майно за можливо бiльш вигiдною для комiтента цiною.

     Стаття 412. Скасування доручення комiтентом

     Якщо комiтент скасує дане ним комiсiонеровi доручення в цiлому або в частинi до укладення комiсiонером вiдповiдних угод з третiми особами, то вiн зобов'язаний сплатити комiсiонеровi комiсiйну винагороду за укладенi ним до скасування доручення угоди, а також вiдшкодувати комiсiонеровi понесенi ним до скасування доручення витрати.

     Громадянин вправi в будь-який час зажадати повернення зданої ним комiсiйному магазиновi для продажу i ще не проданої речi, вiдшкодувавши за встановленими ставками витрати по зберiганню речi.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.