КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 червня 1995 р. N 444


Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України i
Нацiонального банку України
вiд 28 липня 2004 року N 984

     На виконання Указу Президента України вiд 4 жовтня 1994р. N 566 "Про заходи щодо впорядкування розрахункiв за договорами, що укладають суб'єкти пiдприємницької дiяльностi України" Кабiнет Мiнiстрiв України i Нацiональний банк України постановляють:

     Рекомендувати суб'єктам пiдприємницької дiяльностi України застосовувати пiд час укладання зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi, згiдно з додатками N 1 - 2.

Прем'єр-мiнiстр України Є. МАРЧУК
Голова Правлiння Нацiонального банку України В. ЮЩЕНКО

Iнд. 40

 

Додаток N 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України
вiд 21 червня 1995 р. N 444

ТИПОВI ПЛАТIЖНI
умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

Експорт

1. Поставка товарiв з платежем проти поданих документiв або на умовах надання покупцевi короткотермiнового комерцiйного кредиту (до 1 року).

     Рекомендуються такi форми розрахункiв зважаючи на їх вигiднiсть для Української Сторони:

     документарний акредитив;

     документарне iнкасо (з гарантiєю).

     1.1. Типовi платiжнi умови договору (контракту), яким передбачається розрахунок iз застосуванням документарного акредитива.

     "1. Платежi за товари, поставленi в рахунок цього Договору (контракту), мають бути здiйсненi у ___ (назва валюти) ___ з безвiдкличного документарного акредитива, вiдкритого за дорученням Покупця на користь Продавця банком - кореспондентом Уповноваженого банку i авiзованого через Уповноважений банк.

     Якщо акредитив буде вiдкритий банком, який не є кореспондентом Уповноваженого банку, Покупець забезпечить пiдтвердження акредитива банком-кореспондентом Уповноваженого банку.

     2. Акредитив, що вiдкривається вiдповiдно до цього Договору (контракту), пiдпорядковується Унiфiкованим правилам i звичаям для документарних акредитивiв у редакцiї 1993 року, опублiкованим Мiжнародною торговельною палатою за N 500.

     3. Акредитив має бути вiдкритий протягом/не пiзнiше ___ днiв вiд дати повiдомлення Продавцем про те, що товар пiдготовлено до вiдвантаження, термiном дiї до ________, на повну суму вартостi товару, що не перевищує плюс/мiнус 10% (1), а також включаючи ____% рiчних за користування кредитом (2).

     4. Якщо з вини Покупця або його банку вiдкриття акредитива буде затримано (3), Продавець має право вiдмовити у вiдвантаженнi товару або розiрвати Договiр (контракт).

     5. Платежi за акредитивом будуть здiйснюватися в Уповноваженому банку проти подання Продавцем таких документiв:

     1) комерцiйного рахунку в ____ примiрниках;

     2) повного комплекту (4) чистих бортових коносаментiв, виписаних на iм'я/наказу _______, з повiдомленням Одержувача, з позначкою "фрахт сплачений/фрахт сплачений наперед" (5) або "фрахт сплачується за мiсцем призначення" (6) плюс _________ копiї (7)

     або

     дублiката мiжнародної авiацiйної, автомобiльної, залiзничної накладної або поштової квитанцiї, що мiстить найменування Одержувача вантажу, позначку про сплату фрахту i позначку Перевiзника про вiдправлення вантажу;

     3) страхового полiса, виписаного на iм'я/наказу _________ (8);

     4) iнших документiв (9).

     Документи повиннi бути поданi Продавцем до Уповноваженого банку не пiзнiше/протягом _______ днiв вiд дати вiдвантаження товару (10).

     6. Акредитив передбачає можливiсть або дозвiл часткових вiдвантажень/перевантажень (11).

     7. Усi витрати, пов'язанi з вiдкриттям, авiзуванням, пiдтвердженням, продовженням термiну, змiною умов та виконанням акредитиву, сплачує Покупець.

     8. Якщо умови вiдкритого акредитива не вiдповiдатимуть умовам цього Договору (контракту), Покупець за свiй рахунок за дорученням Продавця забезпечить внесення необхiдних змiн до умов акредитива".

     Примiтки:

     1) якщо Покупцевi надається комерцiйний кредит, до платiжних умов пiсля пункту 2 має бути включено додатково текст такого змiсту:

     "Продавець надає Покупцевi комерцiйний кредит на перiод _______ днiв/мiсяцiв вiд дати вiдвантаження товару. Покупець сплачує Продавцевi проценти за користування кредитом за ставкою _____% рiчних одночасно iз сплатою вартостi товару" (12);

     у разi надання Покупцевi комерцiйного кредиту, абзац перший пункту 5 викладається в такiй редакцiї:

     "Платежi за акредитивом здiйснюватимуться через _____ днiв вiд дати вiдвантаження товару у разi подання Покупцем до Уповноваженого банку документiв, зазначених у пунктi 5 цього Договору (контракту)";

     2) у разi вiдкриття акредитивiв банками країн, що дiють, як правило, згiдно з нормами англо-американського вексельного права, цi банки за своєю власною iнiцiативою можуть включати до перелiку документiв, проти яких (за умови надання яких) здiйснюється платiж, переказний вексель (тратту), виписаний з платежем пiсля пред'явлення (at sight) або у визначений термiн (при комерцiйному кредитi), безпосередньо на банк, що вiдкрив акредитив.

     1.2. Типовi платiжнi умови договору (контракту), яким передбачається розрахунок iз застосуванням документарного iнкасо (з гарантiєю):

     "1. Платежi за товари, поставленi в рахунок цього Договору (контракту), повиннi бути здiйсненi Покупцем у _____ (назва валюти ____ проти наданих Покупцевi надiсланих на iнкасо через Уповноважений банк таких документiв:

     1) комерцiйного рахунку в _____ примiрниках;

     2) повного комплекту (13) чистих бортових коносаментiв, виписаних на iм'я/наказу Уповноваженого банку або на iм'я Вiдвантажувача, та iндосованих наказу Уповноваженого банку з повiдомленням Одержувача, з позначкою "фрахт сплачений/фрахт сплачений наперед" (14) або "фрахт сплачується за мiсцем призначення" (15), плюс _________ копiї (16),

     або

     дублiката мiжнародної авiацiйної, автомобiльної, залiзничної накладної чи поштової квитанцiї, що мiстить найменування Одержувача вантажу, позначку про сплату фрахту i позначку Перевiзника про вiдправлення вантажу;

     3) страхового полiса, виписаного на iм'я/наказу ______ (17);

     4) iнших документiв (18).

     Розрахунки за iнкасо здiйснюються в порядку, передбаченому Унiфiкованими правилами з iнкасо в редакцiї 1978 року, опублiкованими Мiжнародною торговельною палатою за N 322.

     2. Сума платежу має бути переказана Покупцем у повнiй вiдповiдностi з платiжними iнструкцiями, викладеними в iнкасовому дорученнi.

     3. Усi банкiвськi витрати, пов'язанi з виставленням та сплатою iнкасо, сплачуються Покупцем.

     4. У разi затримки платежу за iнкасо з боку Покупця вiн сплачує Продавцевi проценти за кожний день затримки за ставкою ______%.

     Примiтки:

     1) якщо Покупцевi надається комерцiйний кредит, то абзац перший пункту 1 викладається у такiй редакцiї:

     "1. Продавець надає Покупцевi комерцiйний кредит на перiод ____ днiв/мiсяцiв вiд дати вiдвантаження товару. Покупець сплачує Продавцевi проценти за користування кредитом за ставкою _____% рiчних одночасно iз сплатою вартостi товару (19). Платежi за товари, поставленi в рахунок цього Договору (контракту), здiйснюватимуться у _____ (назва валюти) _____ протягом/через _____ днiв вiд дати вiдвантаження товару у разi подання документiв, надiсланих Продавцем на iнкасо через Уповноважений банк";

     2) до перелiку документiв, зазначених у пунктi 1 цих умов, може бути включене таке:

     "термiнового переказного векселя (тратти), виставленого Продавцем на Покупця i виписаного на повну вартiсть товару плюс проценти за наданий комерцiйний кредит. Документи мають бути виданi Покупцевi тiльки проти акцепту ним цього переказного векселя (тратти)";

     3) пiд час розрахункiв у формi документарного iнкасо за товари, що поставляються на умовах короткотермiнового комерцiйного кредиту, умовою забезпечення платежу є банкiвськi платiжнi гарантiї. Необхiдно вимагати таких самих гарантiй для забезпечення платежiв за iнкасо з платежем проти документiв (at sight). При цьому рекомендується включати до умов договору (контракту) такий текст:

     "Як забезпечення платежу Покупець надасть Продавцевi протягом _____ днiв вiд дати пiдписання Договору (контракту) безумовну та безвiдкличну гарантiю банку-кореспондента Уповноваженого банку з платежем проти простої першої вимоги Продавця. Гарантiя має бути виставлена на повну суму вартостi товару, включаючи проценти за користування кредитом, i дiяти до повного завершення розрахункiв за Договором (контрактом). Усi витрати, пов'язанi з виставленням, змiнами та використанням гарантiї, сплачуються Покупцем";

     4) з метою швидшого одержання експортної виручки в умовах Договору (контракту) може бути зафiксоване пiсля узгодження з Покупцем здiйснення платежiв шляхом застосування телеграфного iнкасо. У цьому разi абзац перший пункту 1 викладається у такiй редакцiї:

     "1. Платежi за товари, поставленi в рахунок цього Договору (контракту), будуть здiйсненi у ______ (назва валюти) _____ Покупцем пiсля одержання протягом _____ робочих днiв вiд дати повiдомлення Уповноваженим банком України банку Покупця про те, що документи на iнкасо одержанi ним вiд Продавця. Продавець має подати Уповноваженому банку для надсилання на iнкасо такi документи:".

2. Надання послуг (з платежем проти подання документiв).

     Рекомендуються такi форми розрахункiв зважаючи на їх вигiднiсть для Української Сторони:

     документарний акредитив;

     документарне iнкасо (з гарантiєю).

     Рекомендуються тексти платiжних умов договорiв (контрактiв), аналогiчнi наведеним вище, за винятком того, що у перелiку документiв, якi мають бути поданi для здiйснення платежу пiд час застосування документарного акредитива та документарного iнкасо, зазначається комерцiйний рахунок з вiдповiдною кiлькiстю примiрникiв i у разi потреби документ(и), що пiдтверджує(ють) надання послуг.

3. Поставка товарiв (машин та устаткування) на умовах надання покупцевi комерцiйного кредиту (вiд 1 до 8 рокiв).

     Рекомендуються такi форми розрахункiв зважаючи на їх вигiднiсть для Української Сторони:

     документарний акредитив;

     комбiнований порядок розрахункiв;

     документарне iнкасо (з гарантiєю).

     3.1. Типовi платiжнi умови договору (контракту), яким передбачається розрахунок iз застосуванням документарного акредитива:

     "1. Платежi за товари, поставленi в рахунок цього Договору (контракту), повиннi бути здiйсненi у _____ (назва валюти) _____ з безвiдкличного документарного акредитива, вiдкритого за дорученням Покупця на користь Продавця банком - кореспондентом Уповноваженого банку i авiзованого через Уповноважений банк. Якщо акредитив буде вiдкритий банком, який не є кореспондентом Уповноваженого банку, Покупець за свiй рахунок забезпечить пiдтвердження акредитива банком - кореспондентом Уповноваженого банку.

     2. Акредитив, що вiдкривається вiдповiдно до цього Договору (контракту), пiдпорядковується Унiфiкованим правилам i звичаям для документарних акредитивiв у редакцiї 1993 року, опублiкованим Мiжнародною торговельною палатою за N 500.

     3. Продавець надає Покупцевi комерцiйний кредит на перiод _____ мiсяцiв/рокiв вiд дати вiдвантаження товару. Покупець сплачує Продавцевi проценти за користування кредитом за ставкою _____% рiчних водночас iз сплатою вартостi товару (20).

     4. Акредитив повинен бути вiдкритий протягом/не пiзнiше ___ днiв вiд дати повiдомлення Продавця про те, що товар пiдготовлений до вiдвантаження з дати пiдписання Договору (контракту), термiном дiї до _____, на повну суму вартостi товару, а також включаючи ____% рiчних.

     5. Якщо з вини Покупця або його банку вiдкриття акредитива буде затримано (21), Продавець має право вiдмовити у вiдвантаженнi товару або розiрвати контракт.

     6. Платежi за акредитивом здiйснюватимуться через _____ мiсяцiв/рокiв вiд дати вiдвантаження товару за умови подання Продавцем до Уповноваженого банку таких документiв:

     1) комерцiйного рахунку в ____ примiрниках;

     2) повного комплекту (22) чистих бортових коносаментiв, виписаних на iм'я/наказу _____, з повiдомленням Одержувача, з позначкою "фрахт сплачений/фрахт сплачений наперед" (23) або "фрахт сплачується за мiсцем призначення" (24) плюс _____ копiї (25),

     або

     дублiката мiжнародної авiацiйної, автомобiльної, залiзничної накладної чи поштової квитанцiї, що мiстить найменування Одержувача вантажу, позначку про сплату фрахту i позначку Перевiзника про вiдправлення вантажу;

     3) страхового полiса, виписаного на iм'я/наказу _____ (26);

     4) iнших документiв (27).

     Документи мають бути поданi Продавцем до Уповноваженого банку не пiзнiше/протягом _____ днiв вiд дати вiдвантаження товару (28).

     7. Акредитив передбачає можливiсть або дозвiл часткових вiдвантажень/перевантажень (29).

     8. Покупець сплатить усi витрати, пов'язанi з вiдкриттям, авiзуванням, пiдтвердженням, продовженням термiну, змiною умов та виконанням акредитива.

     9. Якщо умови вiдкритого акредитива не вiдповiдатимуть умовам цього Договору (контракту), Покупець за свiй рахунок та за дорученням Продавця забезпечить внесення до умов акредитива необхiдних змiн".

     Примiтки:

     1) якщо комерцiйний кредит надається не на всю суму контракту, а на частину її, i кредитна частина сплачується рiвними (нерiвними) частками (квотами), то пункти 3 та 6 цих платiжних умов мають бути викладенi у такiй редакцiї:

     "3. Продавець надає Покупцевi комерцiйний кредит на _____% вартостi Договору (контракту) на перiод _____ мiсяцiв/рокiв вiд дати вiдвантаження товару. _____% вартостi Договору (контракту) буде сплачено Покупцем Продавцевi проти подання документiв на вiдвантаження. Покупець сплачує Продавцевi проценти за користування кредитом за ставкою _____% рiчних одночасно iз сплатою вартостi товару" (30).

     "6. Платежi за акредитивом здiйснюватимуться таким чином:

     - на _____% вартостi товару _____ (валюта, сума) _____ в Уповноваженому банку проти подання Продавцем до Уповноваженого банку таких документiв (див. перелiк документiв у пунктi 6)

     або

     - на _____% вартостi товару плюс проценти за користування кредитом _____ (валюта, сума) _____ через _____ мiсяцiв/рокiв вiд дати вiдвантаження товару; i т. д. на кожний кредитний платiж;

     2) зазначений у документах, що подаються, комерцiйний рахунок, у разi надання Покупцевi комерцiйного кредиту на частину суми Договору (контракту), має мiстити, крiм загальної суми вартостi вiдвантаженого товару, суму платежу за товар та суму кредитного платежу, включаючи проценти за наданий комерцiйний кредит. У рахунку має також зазначатися, коли та якими частками буде сплачуватися кредитний платiж.

     3.2. Типовi платiжнi умови договору (контракту), яким передбачається комбiнований порядок розрахункiв:

     "1. Платежi за товари, поставленi у рахунок цього Договору (контракту), здiйснюватимуться у _____ (назва валюти) _____ в такому порядку:

     1.1. (АВАНС) _____% вартостi товару _____ (валюта, сума) _____ будуть переказанi Покупцем авансом на рахунок Продавця в Уповноваженому банку протягом _____ днiв вiд дати пiдписання Договору (контракту);

     1.2. (ПЛАТIЖ ПРОТИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТIВ) _____% вартостi товару _____ (валюта, сума) _____ будуть сплаченi з безвiдкличного документарного акредитива, вiдкритого за дорученням Покупця на користь Продавця банком - кореспондентом Уповноваженого банку на всю суму платежу i авiзованого через Уповноважений банк.

     Якщо акредитив буде вiдкритий банком, який не є кореспондентом Уповноваженого банку, Покупець за свiй рахунок забезпечить пiдтвердження акредитива банком - кореспондентом Уповноваженого банку.

     1.2.1. Акредитив, що вiдкривається вiдповiдно до цього Договору (контракту), пiдпорядковується Унiфiкованим правилам i звичаям для документарних акредитивiв у редакцiї 1993 року, опублiкованим Мiжнародною торговельною палатою за N 500".

     1.2.2. Акредитив має бути вiдкритий протягом/не пiзнiше ____ днiв вiд дати повiдомлення Продавця про те, що товар пiдготовлений до вiдвантаження, термiном дiї до _______, на ____% вартостi товару.

     1.2.3. Якщо з вини Покупця або його банку вiдкриття акредитива буде затримано (31), Продавець має право вiдмовити у вiдвантаженнi товару або розiрвати контракт.

     1.2.4. Платежi за акредитивом здiйснюватимуться в Уповноваженому банку проти подання Продавцем таких документiв:

     1) комплекту термiнових переказних векселiв (тратт), виставлених Продавцем на банк Покупця, виписаних на _____% вартостi вiдвантаженого товару, плюс проценти за наданий комерцiйний кредит;

     2) комерцiйного рахунку в _____ примiрниках (32);

     3) повного комплекту (33) чистих бортових коносаментiв, виписаних на iм'я/наказу _____, з повiдомленням Одержувача, з позначкою "фрахт сплачений/фрахт сплачений наперед" (34) або "фрахт сплачується за мiсцем призначення" (35) плюс _____ копiї (36),

     або

     дублiката мiжнародної авiацiйної, автомобiльної, залiзничної накладної чи поштової квитанцiї, що мiстить найменування Одержувача вантажу, позначку про сплату фрахту i позначку Перевiзника про вiдправлення вантажу;

     4) страхового полiса, виписаного на iм'я/наказу _____ (37);

     5) iнших документiв (38).

     Документи мають бути поданi Продавцем до Уповноваженого банку не пiзнiше/протягом _____ днiв вiд дати вiдвантаження товару (39).

     Документи видаються Покупцевi тiльки проти акцепту ним переказних векселiв (тратт).

     1.2.5. Акредитив передбачає можливiсть або дозвiл часткових вiдвантажень/перевантажень (40).

     1.2.6. Усi витрати, пов'язанi з вiдкриттям, авiзуванням, пiдтвердженням, продовженням термiну, змiною умов та виконанням акредитиву, сплачує Покупець.

     1.2.7. Якщо умови вiдкритого акредитива не вiдповiдатимуть умовам цього Договору (контракту), Покупець за свiй рахунок за дорученням Продавця забезпечить внесення до умов акредитива необхiдних змiн.

     1.3. (КРЕДИТНИЙ ПЛАТIЖ) _____% вартостi товару, включаючи _____% рiчних за користування кредитом _______ (валюта, сума) _______, будуть сплаченi Покупцем Продавцевi ______ рiвними пiврiчними/рiчними внесками. Перший внесок має бути здiйснений Покупцем через ____ мiсяцiв вiд дати вiдвантаження вiдповiдної партiї товару.

     Продавець виставить Покупцевi комплект з _____ переказних векселiв (тратт) на ____% вартостi кожної окремої партiї поставленого товару плюс ____% рiчних, нарахованих на несплачену частину кредиту (41), та подасть їх до Уповноваженого банку разом з документами на вiдвантаження за акредитивом, якi мають бути виданi Покупцевi тiльки проти акцепту ним вищезазначених переказних векселiв (тратт).

     Покупець акцептує переказнi векселi (тратти) протягом ____ днiв вiд дати їх одержання банком Покупця.

     1.3.1. Для забезпечення своїх зобов'язань iз сплати ____% вартостi товару, зазначеного у Договорi (контрактi) - кредитнiй його частинi, плюс ____% рiчних за користування кредитом Покупець надасть Продавцевi протягом ____ днiв вiд дати пiдписання Договору (контракту) гарантiю банку - кореспондента Уповноваженого банку.

     1.3.2. Гарантiя має бути безвiдкличною та безумовною, дiяти до термiну платежу останнього переказного векселя (тратти) плюс 30 днiв для подання претензiй у разi несплати переказних векселiв (тратт) та передбачати платiж проти простої першої вимоги Продавця.

     1.3.3. У разi затримки платежiв для сплати зобов'язань Покупця, передбачених Договором (контрактом), Покупець сплатить Продавцевi проценти за затримку платежу за ставкою ____% рiчних з дня, який є наступним пiсля дня початку термiну платежу, до дати його фактичного надходження".

     3.3. Типовi платiжнi умови договору (контракту), яким передбачаються розрахунки iз застосуванням документарного iнкасо (з платежем проти поданих документiв i на виплат):

     "1. Продавець надає Покупцевi комерцiйний кредит на ____% вартостi Договору (контракту) на перiод ___ мiсяцiв/рокiв вiд дати вiдвантаження товару. _____% вартостi Договору (контракту) буде сплачено Покупцем Продавцевi проти подання документiв на вiдвантаження. Покупець сплачує Продавцевi проценти за користування кредитом за ставкою ___ % рiчних одночасно iз сплатою вартостi товару (42).

     2. Платежi за товари, поставленi у рахунок цього Договору (контракту), здiйснюватимуться Покупцем у ____ (назва валюти) ______ в такому порядку:

     на ____% вартостi товару пiд документи, тобто ____ (валюта, сума) _____ проти надання Покупцевi вiдiсланих на iнкасо через Уповноважений банк таких документiв:

     1) комплекту з ____ термiнових переказних векселiв (тратт), виставлених Продавцем Покупцевi на ____% вартостi кожної окремої партiї поставленого товару, плюс ____% рiчних, нарахованих за несплачену частину кредиту. Документи мають бути виданi Покупцевi тiльки проти акцепту ним цих переказних векселiв (тратт);

     2) комерцiйного рахунку у _____ примiрниках (43);

     3) повного комплекту (44) чистих бортових коносаментiв, виписаних на iм'я/наказу _____ Уповноваженого банку або на iм'я Вiдвантажувача та iндосованих "наказу Уповноваженого банку", з повiдомленням Одержувача, з позначкою "фрахт сплачений/фрахт сплачений наперед" (45) або "фрахт сплачується за мiсцем призначення" (46), плюс ____ копiї (47),

     або

     дублiката мiжнародної авiацiйної, автомобiльної, залiзничної накладної чи поштової квитанцiї, що мiстить найменування Одержувача вантажу, позначку про сплату фрахту i позначку Перевiзника про вiдправлення вантажу;

     4) страхового полiса, виписаного на iм'я/наказу _____ (48);

     5) iнших документiв (49).

     На ____% вартостi товару (кредитна частина) плюс проценти за користування кредитом, тобто ____ (валюта, сума) ____ через ____ мiсяцiв/рокiв вiд дати вiдвантаження товару; i т. д. на кожний кредитний платiж.

     3. Покупець акцептує переказнi векселi (тратти) протягом ____ днiв вiд дати їх одержання банком Покупця.

     4. Розрахунки за iнкасо здiйснюються в порядку, передбаченому Унiфiкованими правилами з iнкасо у редакцiї 1978 року, опублiкованими Мiжнародною торговельною палатою за N 322.

     5. Сума платежу має бути переказана Покупцем у повнiй вiдповiдностi з платiжними iнструкцiями, викладеними в iнкасовому дорученнi.

     6. Усi банкiвськi витрати, пов'язанi з виставленням та сплатою iнкасо, сплачуються Покупцем.

     7. Для забезпечення своїх зобов'язань iз сплати _____% вартостi товару, зазначеного у Договорi (контрактi), плюс ____% рiчних за користування кредитом Покупець надасть Продавцевi протягом ____ днiв вiд дати пiдписання Договору (контракту) гарантiю банку-кореспондента Уповноваженого банку.

     8. Гарантiя має бути безвiдкличною та безумовною, дiяти до термiну платежу останнього переказного векселя (тратти) плюс 30 днiв для подання претензiй у разi несплати переказних векселiв (тратт) та передбачати платiж проти простої першої вимоги Продавця.

     9. У разi затримки платежiв для сплачування зобов'язань Покупця, передбачених Договором (контрактом), Покупець сплатить Продавцевi проценти за затримку платежу за ставкою _____% рiчних iз дня, який є наступним пiсля дня початку термiну платежу, до дати його фактичного надходження".

     Порядок розрахунку процентiв за використання кредиту, що надається вiдповiдно до наведених вище типових платiжних умов договорiв (контрактiв):

     а) проценти за використання кредиту нараховуються на несплачений залишок основного боргу. Такi проценти, розрахованi на основi 30 днiв

     у мiсяцi та 360 днiв у роцi (або за фактичною кiлькiстю днiв, на якi надано кредит), сплачуються наступними дегресивними або рiвними чи регресивними внесками одночасно iз сплатою кожного внеску для сплачування основного боргу;

     б) проценти за кредит, використовуваний до початку його сплати, нараховуються на суму основного боргу з кожної партiї товару вiд дати вiдвантаження вiдповiдної партiї товару до моменту сплати кредиту. Сума цих процентiв сплачується одночасно iз сплатою першого внеску для погашення основного боргу.

Iмпорт

1. Купiвля товарiв з платежем проти одержання документiв або (в окремих випадках) на умовах надання Покупцевi короткотермiнового комерцiйного кредиту до 1 року.

     Рекомендуються такi форми розрахункiв зважаючи на їх вигiднiсть для Української Сторони:

     документарне iнкасо;

     документарний акредитив.

     1.1. Типовi платiжнi умови договору (контракту), яким передбачається розрахунок iз застосуванням документарного iнкасо.

     "1. Платежi за товари, поставленi у рахунок цього Договору (контракту), мають бути здiйсненi Покупцем у _____ (назва валюти) _____ протягом ____ днiв пiсля одержання Уповноваженим банком iнкасового доручення з доданням таких документiв:

     1) комерцiйного рахунку в _____ примiрниках;

     2) повного комплекту (50) чистих бортових коносаментiв, виписаних на iм'я Покупця, з позначкою "фрахт сплачується за мiсцем призначення" (51), плюс _____ копiї (52),

     або

     дублiката мiжнародної авiацiйної, автомобiльної, залiзничної накладної чи поштової квитанцiї, що мiстить найменування Одержувача вантажу, позначку про сплату фрахту i позначку Перевiзника про вiдправлення вантажу;

     3) страхового полiса, виписаного на iм'я/наказу ____ (53);

     4) iнших документiв (54).

     2. Сума платежу має бути переказана Покупцем через Уповноважений банк у повнiй вiдповiдностi з платiжними iнструкцiями, викладеними в iнкасовому дорученнi.

     Розрахунки за iнкасо здiйснюються в порядку, передбаченому Унiфiкованими правилами з iнкасо у редакцiї 1978 року, опублiкованими Мiжнародною торговельною палатою за N 322.

     3. Продавець доручить банку, який виставляє документи на iнкасо, внести до iнкасового доручення положення про те, що Покупець має право утримати iз суми платежу за iнкасо суми конвенцiйного штрафу та страхування, а також iншi суми, передбаченi Договором (контрактом).

     4. Усi банкiвськi витрати на територiї Покупця сплачуються Покупцем. Усi банкiвськi витрати поза територiєю Покупця сплачуються Продавцем.

     Витрати, пов'язанi з переказом платежiв, сплачуються вiдповiдно до умов Договору (контракту)".

     Примiтки:

     1) пiд час укладання договору (контракту) необхiдно добиватися здiйснення розрахункiв у формi iнкасо з платежем у конкретний термiн (iз зазначенням фiксованої кiлькостi днiв) пiсля одержання документiв Уповноваженим банком;

     2) якщо предметом iмпорту є товар, остаточний розрахунок за який здiйснюється пiсля його прибуття/перевiрки в порту призначення, остаточнi розрахунки доцiльно здiйснювати банкiвським переказом, а коли це неможливо - шляхом виставлення Продавцем на iнкасо суми остаточного платежу;

     сума остаточного платежу сплачується, як правило, пiсля закiнчення 180 днiв вiд дати прибуття судна до українського порту призначення (якщо це морськi вiдвантаження), а у разi вiдвантаження iншими видами транспорту - з моменту перетину товаром кордону України або в iншi термiни, вигiднi для українського Покупця;

     3) пiд час поставок машин та устаткування необхiдно передбачати сплату тiльки за комплектну поставку;

     4) необхiдно вимагати сплати Продавцем усiх банкiвських витрат, включаючи витрати на територiї Покупця;

     5) якщо Покупцевi надається комерцiйний кредит, перший абзац пункту 1 цих платiжних умов має бути викладений у такiй редакцiї:

     "1. Продавець надає Покупцевi комерцiйний кредит на перiод ____ днiв/мiсяцiв вiд дати вiдвантаження товару або дати одержання Уповноваженим банком iнкасового доручення з доданими до нього документами. Покупець сплачує Продавцевi проценти за користування кредитом за ставкою ____% рiчних одночасно iз сплатою вартостi товару. Платежi за товари, поставленi в рахунок цього Договору (контракту), здiйснюватимуться у ____ (назва валюти) ____ протягом/через ____ днiв вiд дати одержання Уповноваженим банком iнкасового доручення з доданими документами".

     1.2. Типовi платiжнi умови договору (контракту), яким передбачається розрахунок iз застосуванням документарного акредитива:

     "1. Платежi за товари, поставленi в рахунок цього Договору (контракту), мають бути здiйсненi у ____ (назва валюти) ____ з безвiдкличного документарного акредитива, вiдкритого Уповноваженим банком за дорученням Покупця на користь Продавця та авiзованого банком за вибором Уповноваженого банку (55).

     Примiтка. За контрактами на суму бiльш як ____, найменування авiзуючого банку має бути в обов'язковому порядку узгоджене з Уповноваженим банком.

     2. Акредитив, що вiдкривається вiдповiдно до цього Договору (контракту), пiдпорядковується Унiфiкованим правилам i звичаям для документарних акредитивiв у редакцiї 1993 року, опублiкованим Мiжнародною торговельною палатою за N 500.

     3. Акредитив має бути вiдкритий протягом ____ днiв (56) термiном дiї ____ днiв на суму вартостi товару, що пiдлягає поставцi.

     4. Платежi за акредитивом будуть здiйснюватися Уповноваженим банком проти надання Продавцем таких документiв:

     1) комерцiйного рахунку у ___ примiрниках;

     2) повного комплекту (57) чистих бортових коносаментiв, виписаних на iм'я/наказу _____, з повiдомленням _____, з позначкою "фрахт сплачується за мiсцем призначення" (58), плюс _______ копiї (59),

     або

     дублiката мiжнародної авiацiйної, автомобiльної, залiзничної накладної чи поштової квитанцiї, що мiстить найменування Одержувача вантажу, позначку про сплату фрахту або позначку Перевiзника про вiдправлення вантажу;

     3) страхового полiса, виписаного на iм'я/наказу _____ (60);

     4) iнших документiв (61).

     5. Акредитив повинен передбачати можливiсть або дозвiл часткових вiдвантажень/перевантажень (62).

     6. Усi банкiвськi витрати на територiї Покупця сплачуються Покупцем. Усi банкiвськi витрати поза територiєю Покупця сплачуються Продавцем (63).

     7. У разi порушення Продавцем термiнiв поставок та iнших умов Договору (контракту), всi витрати, пов'язанi з продовженням та змiною акредитива, вiдшкодовуються за рахунок Продавця".

     Примiтки:

     1) Пiд час укладання договору (контракту) Покупець не повинен допускати включення до договору (контракту) умови про пiдтвердження закордонним банком акредитива, що вiдкривається Уповноваженим банком.

     У разi одержання вiд Продавця iнформацiї про необхiднiсть пiдтвердження закордонним банком акредитива, вiдкритого Уповноваженим банком, вiдповiдно до дiючих у країнi Продавця правил та специфiки товару, Покупець повинен запитати дозволу на це в Уповноваженого банку;

     2) у розрахунках за українським iмпортом у бiльшостi випадкiв застосовуються акредитиви з платежем на пред'явлення (at sight).

     У разi коли українському Покупцевi надається комерцiйний кредит на 30 чи бiльше днiв, до платiжних умов договору (контракту) перед пунктом 2 включається таке положення:

     "Продавець надає Покупцевi комерцiйний кредит на перiод ____ днiв/мiсяцiв вiд дати вiдвантаження. Покупець сплачує Продавцевi проценти за користування кредитом за ставкою _____% рiчних одночасно iз сплатою вартостi товару";

     3) якщо предметом iмпорту є товар, остаточний розрахунок за який здiйснюється пiсля прибуття/перевiрки в порту призначення, доцiльно щоб акредитив був вiдкритий тiльки на суму платежу, що здiйснюється проти документiв на вiдвантаження, а остаточнi розрахунки здiйснювалися банкiвськими переказами пiсля кiлькiсного та якiсного прийому товару, передбаченого контрактом.

2. Надання послуг (з платежем проти одержання документiв).

     Рекомендуються такi форми розрахункiв зважаючи на їх вигiднiсть для Української Сторони:

     документарне iнкасо;

     переказ;

     документарний акредитив.

     Рекомендуються тексти платiжних умов договорiв (контрактiв), аналогiчнi наведеним вище, за винятком того, що у перелiку документiв, якi мають бути наданi для здiйснення платежу у разi застосування документарного iнкасо i документарного акредитива, зазначаються комерцiйний рахунок та документ, що пiдтверджує надання послуг.

3. Купiвля товарiв (машин та устаткування) на умовах одержання Покупцем комерцiйного кредиту (вiд 1 до 8 рокiв).

     Рекомендуються такi типовi платiжнi умови договору (контракту):

     "1. Платежi за товар, поставлений у рахунок цього Договору (контракту), мають бути здiйсненi Покупцем у ____ (назва валюти)_______ через Уповноважений банк на рахунок Продавця у _____ банку.

     2. Розрахунки за Договором (контрактом) здiйснюються у формi iнкасо вiдповiдно до Унiфiкованих правил з iнкасо у редакцiї 1978 року, опублiкованих Мiжнародною торговельною палатою за N 322.

     3. Платежi за Договором (контрактом) здiйснюватимуться таким чином:

     3.1. _____% загальної вартостi Договору (контракту) (аванс) сплачується Покупцем Продавцевi протягом 30 днiв вiд дати одержання Уповноваженим банком на iнкасо таких документiв:

     а) комерцiйного рахунку у _____ примiрниках;

     б) безумовної та безвiдкличної гарантiї на повернення авансового платежу (включаючи проценти) з платежем проти простої першої вимоги Покупця, яка має бути виставлена банком - кореспондентом Уповноваженого банку;

     в) копiї експортної лiцензiї (64), виданої вiдповiдними органами країни Продавця, або письмової заявки Продавця про те, що така лiцензiя не потрiбна.

     3.2. _____% загальної вартостi Договору (контракту) (65) сплачуються Покупцем пропорцiйно вартостi кожної поставки протягом 30 днiв вiд дати одержання Уповноваженим банком на iнкасо таких документiв:

     а) комерцiйного рахунку у _____ примiрниках;

     б) повного комплекту (66) чистих бортових коносаментiв, виписаних на iм'я Покупця, з позначкою "фрахт сплачується за мiсцем призначення" (67), плюс _____ копiї (68);

     в) страхового полiса, виписаного на iм'я/наказу _____ (69); iнших документiв (70);

     д) безумовної та безвiдкличної гарантiї належного виконання Договору (контракту), включаючи проценти, з платежем проти простої першої вимоги Покупця, яка має бути виставлена банком-кореспондентом Уповноваженого банку пiсля вiдвантаження першої партiї устаткування (71).

     - Пiсля поставки Продавець надасть Покупцевi рахунок на 100% вартостi поставленого устаткування, в якому окремо будуть зазначенi:

     ____% - вже одержаний Продавцем аванс;

     ____% - сплата пiсля поставки;

     ____% - сплата у рахунок комерцiйного кредиту;

     ____% - сплата гарантiйної суми.

     - Продавець доручить банку, що виставляє документи на iнкасо, внести до iнкасового доручення положення про те, що Покупець має право утримати iз суми платежу суми конвенцiйного штрафу, страхування та iншi суми, передбаченi Договором (контрактом).

     3.3. ____% загальної вартостi Договору (контракту) (вiдстроченi платежi) сплачується на умовах комерцiйного кредиту термiном ____ рокiв ____ рiвними послiдовними пiврiчними внесками, перший з яких сплачується через 6 мiсяцiв вiд дати кожного/останнього вiдвантаження або введення устаткування в експлуатацiю (72).

     3.3.1. Покупець сплатить Продавцевi простi проценти за користування кредитом за фiксованою ставкою ____% рiчних.

     3.3.2. Проценти обчислюються таким чином:

     а) проценти за користування кредитом нараховуються на несплачений залишок основного боргу. Такi проценти, обчисленi на основi 30 днiв у мiсяцi та 360 днiв у роцi, сплачуються ____ (дегресивними, рiвними або регресивними) послiдовними пiврiчними внесками одночасно iз сплатою кожного внеску у виплату основного боргу;

     б) проценти за кредит, який використовується до початку його сплати, нараховуються на суму основного боргу кожної поставки устаткування вiд дати виставлення вiдповiдного коносаменту. Цi проценти, обчисленi на основi фактичної кiлькостi днiв у мiсяцi та 365 днiв у роцi, додаються до суми першого внеску сплати основного боргу.

     3.3.3. Сплата комерцiйного кредиту забезпечується простими векселями/переказними векселями (траттами).

     3.3.4. Кожний вексель для сплати комерцiйного кредиту має мiстити частину суми основного боргу та вiдповiдну їй суму процентiв.

     3.3.5. У передбачений комерцiйними умовами Договору (контракту) термiн:

     Покупець пiсля одержання документiв, зазначених у пунктi 3.2, виставляє комплект векселiв (та копiю будь-якого векселя) i надсилає їх Продавцевi через Уповноважений банк

     або

     Продавець готує комплект простих векселiв та надсилає їх разом iз документами, зазначеними у пунктi 3.2, Покупцевi для пiдписання (зазначається пiд час застосування простих векселiв).

     3.3.6. У передбачений комерцiйними умовами Договору (контракту) термiн:

     Продавець виставить на Покупця для акцепту комплект переказних векселiв (та копiю будь-якого переказного векселя) i подасть їх разом iз документами, зазначеними у пунктi 3.2, виставленими на iнкасо до Уповноваженого банку. Покупець акцептує вищезазначенi переказнi векселi i протягом _____ днiв вiд дати їх одержання подасть їх до Уповноваженого банку для вiдправлення вiдповiдно до iнструкцiй iнкасо (зазначається пiд час застосування переказних векселiв (тратт).

     3.3.7. Мiсце платежу за простими/переказними векселями - Уповноважений банк, Україна, м. ________________________.

     Векселi сплачуються Покупцем з початком термiнiв платежу проти надання кожного векселя Уповноваженому банку з iнкасовим дорученням. Якщо термiн сплати за векселем припадає на неробочий день в Українi, вiн переноситься на наступний робочий день в Українi.

     3.4. ____% загальної суми Договору (контракту) (гарантiйна сума) сплачуються пiсля закiнчення гарантiйного перiоду протягом 30 днiв вiд дати одержання Уповноваженим банком на iнкасо таких документiв:

     а) комерцiйного рахунку в _____ примiрниках;

     б) копiї акта про прийняття-здачу (протоколу), передбаченого контрактом (73).

     4. Усi банкiвськi витрати на територiї Покупця сплачуються Покупцем. Усi банкiвськi витрати поза територiєю Покупця сплачуються Продавцем. Витрати, пов'язанi з переказом платежiв, сплачуються Продавцем.

     Примiтки:

     1) якщо Продавець наполягатиме на наданнi платiжної гарантiї для забезпечення платежiв за комерцiйним кредитом, до платiжних умов договору (контракту) включається таке положення:

     "Для забезпечення сплати векселiв Покупець надасть Продавцевi безвiдкличну гарантiю Уповноваженого банку на ____% вартостi Договору (контракту), включаючи проценти, яка має бути виставлена згiдно з додатком N ____ до Договору (контракту) протягом ____ днiв вiд дати пiдписання Договору (контракту).

     Гарантiя набуває чинностi та стає дiйсною у вiдповiднiй частинi з виставленням/акцептом простих/переказних векселiв Покупцем";

     2) до платiжних умов договорiв (контрактiв), що передбачають виставлення гарантiй для забезпечення сплати векселiв, включається положення про привiлейоване право Уповноваженого банку на купiвлю векселiв у такiй редакцiї:

     "Сторони домовились про те, що привiлейоване право на купiвлю векселiв, що виставляються (акцептуються) Покупцем вiдповiдно до пункту 3.3.5, належить Уповноваженому банку.

     Продавець у будь-який час або час вiд часу має право продати з обiгом або без обiгу будь-який або всi векселi та гарантiю, що належить до них, з метою рефiнансування iншому банковi або кредитнiй установi на умовах, якi вiн буде вважати потрiбними, тiльки пiсля одержання письмової вiдмови Уповноваженого банку купити цi векселi на тих же умовах, якi були запропонованi Продавцевi певним банком або кредитною установою".

     Для того, щоб застосувати це право, Продавець повинен безвiдклично запропонувати Уповноваженому банку купити цi векселi на тих же умовах, якi були запропонованi Продавцевi певним банком або кредитною установою. Водночас Продавець повинен повiдомити Уповноваженому банку такi умови:

суми i термiни виплати векселiв та дату поставки;

процентну ставку (прямий дисконт, ставка прибутку з облiком капiталiзацiї процентiв, яка розрахована на базi пiврiчних або рiчних складних процентiв);

базу розрахункiв (365/360 або 360/360);

кiлькiсть пiльгових днiв;

комiсiю за зобов'язання та метод її сплати;

мiсце платежу за векселями;

N ____ вiдповiдної гарантiї Уповноваженого банку;

iншi умови, що їх може висувати Уповноважений банк.

     Зазначенi пропозицiї Продавець повинен надсилати телексом або за адресою:

Україна, м. ________________________, __________________________.

     "Сторони взяли до уваги заяву Уповноваженого банку про те, що пропозицiї Продавця щодо продажу векселiв будуть розглядатися Уповноваженим банком у якомога коротший термiн; його рiшення щодо купiвлi або вiдмови вiд купiвлi векселiв разом iз дозволом на поступку правами та вимогами за вiдповiдною гарантiєю на користь певного банку або кредитної установи, зазначеної в пропозицiї Продавця, будуть надiсланi Продавцевi не пiзнiше як через 5 робочих днiв в Українi пiсля одержання Уповноваженим банком пропозицiй Продавця";

     3) гарантiї Уповноваженого банку для забезпечення сплати векселiв надаються вiдповiдно до чинного законодавства України;

     4) пiд час поставки в Україну на умовах комерцiйного кредиту комплектного устаткування в договорi (контрактi) необхiдно передбачити початок виплати кредиту через певний перiод пiсля завершення комплектної його поставки;

     5) за договорами (контрактами) на поставку в Україну технологiчного устаткування, якi передбачають вiдповiдальнiсть Продавця за проведення монтажних робiт, виплата кредиту має починатися не ранiше як через 6 мiсяцiв вiд дати введення устаткування в експлуатацiю;

     6) необхiдно вимагати сплати Продавцем усiх банкiвських витрат, включаючи витрати на територiї Покупця.

     Додатковi рекомендацiї до типових платiжних умов зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв):

     1. Пiд час укладання договорiв (контрактiв) з органiзацiями та фiрмами країн, розрахунки з якими здiйснюються за клiринговими рахунками, у платiжних умовах договору (контракту) пiсля назви валюти, у якiй Покупець повинен здiйснити платiж, зазначається:

     "згiдно з Договором вiд..." (зазначається дата мiжнародного договору, що передбачає проведення розрахункiв за клiрингом).

     2. Якщо в договорi (контрактi) валюта цiни не буде вiдповiдати валютi платежу, у платiжних умовах договору (контракту) додатково зазначається курс перерахунку валюти цiни у валюту платежу.

     Найбiльш прийнятними умовами перерахункiв як за експортом, так i за iмпортом є такi:

     "Платiж має здiйснюватись у (назва валюти платежу) за середнiм курсом на день, що передує дню платежу на ______ валютному ринку" (74).

     У розрахунках за експортом iз застосуванням акредитивiв, коли вiдомо, що банк, який вiдкриває акредитив, має рахунок в Уповноваженому банку, перерахунок може здiйснюватися за курсом на день платежу.

     Якщо цiна товару зазначена у карбованцях, закордонному контрагенту може бути запропоновано здiйснення платежу за контрактом за курсом Нацiонального банку України на день платежу.

     3. У розрахунках за експортом, якi передбачають надання закордонному Покупцевi комерцiйного кредиту термiном вiд 1 до 8 рокiв, рекомендується включати до платiжних умов договору (контракту) захиснi застереження, якi є способом страхування сторiн за договором (контрактом) вiд валютних ризикiв.

     Водночас необхiдно узгодити з Покупцем та зафiксувати в договорi (контрактi) порядок перерахунку сум платежiв, враховуючи дiю застережень (оскiльки iснує кiлька методiв такого перерахунку).

     Слiд мати на увазi, що в перiод виконання договору (контракту) застереження може дiяти як на користь Продавця, так i на користь Покупця.

     Включення до договорiв (контрактiв) захисних застережень може попередньо узгоджуватися з Уповноваженим банком.

     4. Пiд час укладання договорiв (контрактiв) на експорт та iмпорт

     з органiзацiями та фiрмами, що перебувають у мiстах (країнах) мiсцезнаходження українських банкiвських установ за кордоном (перелiк таких установ публiкується Уповноваженим банком), необхiдно передбачати проведення розрахункiв через цi банки, зазначаючи їх як:

     банки, що авiзують акредитиви, вiдкритi Уповноваженим банком;

     банки, що виставляють iнкасо на Уповноважений банк за iмпортом;

     банки, на якi Уповноважений банк виставляє iнкасо за експортом;

     банки, через якi виконуються платежi пiд час здiйснення банкiвських переказiв.

     Посилання на українськi банкiвськi установи за кордоном як на банки, що вiдкривають акредитиви на користь українських експортерiв, або як на банки - гаранти платежiв за українським експортом недоцiльне.

     5. У договорах (контрактах) на експорт, що передбачають одержання українським експортером авансового платежу (платежiв), iноземний Покупець може вимагати надання йому гарантiї повернення авансового платежу. Такi гарантiї видає Уповноважений банк на умовах та згiдно з формою, передбаченою чинним законодавством.

     6. Пiд час укладання договорiв (контрактiв) на експорт iноземний Покупець може наполягати на сплатi частини вартостi договору (контракту) тiльки пiсля прийняття (перевiрки) введення в експлуатацiю товару (устаткування) або на наданнi йому гарантiї виконання договору (контракту). Сума такого платежу або гарантiї не може перевищувати 10 - 12% вартостi договору (контракту). У будь-якому разi доцiльно наполягати на наданнi гарантiї виконання договору (контракту) замiсть гарантiйного платежу.

     Такi гарантiї видаються Уповноваженим банком на умовах та згiдно з формою, передбачених чинним законодавством.

     7. Пiд час пiдписання договорiв (контрактiв) на iмпорт, якi передбачають надання українському Покупцевi комерцiйного кредиту, практикується зазначати у векселях i траттах, що виставляються для забезпечення платежiв за комерцiйним кредитом, слово "effective" перед назвою iноземної валюти, у якiй здiйснюється платiж.

     8. Пiд час використання у розрахунках за експортом та iмпортом документарних акредитивiв залежно вiд умов договорiв (контрактiв) можуть застосовуватися рiзнi види акредитивiв, наприклад, револьвернi, трансферабельнi та iншi. Особливостi застосування таких акредитивiв передбачаються чинним законодавством. У разi пропонування iноземним партнером виду акредитива, не передбаченого чинним законодавством, додаткова iнформацiя може бути одержана в Уповноваженому банку.

     9. У договорах (контрактах) на експорт, якi передбачають здiйснення розрахункiв за iнкасо, iноземний покупець може запропонувати як забезпечення платежiв замiсть банкiвської гарантiї резервнi акредитиви типу "стенд-бай (stand-by), пiдпорядкованi Унiфiкованим правилам та звичаям для документарних акредитивiв у редакцiї 1993 року, опублiкованим Мiжнародною торговельною палатою за N 500. Таким акредитивам надається перевага як виду забезпечення платежу перед банкiвськими платiжними гарантiями.

     10. Українськi органiзацiї виконують пiдряднi роботи за кордоном, у тому числi на умовах "пiд ключ", виступаючи як генеральнi пiдрядчики.

     Договори (контракти) на умовах пiдряду включать у себе рiзнi види поставок/робiт та вiдповiдних їм платежiв i, таким чином, платiжнi умови цих договорiв (контрактiв) складаються нiби з кiлькох типових платiжних умов звичайних контрактiв, викладених вище.

     У цiлому схема умов платежу i форм розрахункiв, якi здiйснюються за договором (контрактом) на умовах пiдряду, може мати такий вигляд:

     I. Авансовий платiж (як правило, 10 - 15% вартостi договору (контракту) здiйснюється шляхом банкiвського переказу. У деяких випадках авансовий платiж може бути здiйснений i за акредитивом проти розписки Пiдрядчика та/або гарантiї повернення авансового платежу. Одержання авансового платежу є найбiльш вигiдним. У всiх випадках Покупець (Замовник) має право вимагати надання банкiвської гарантiї повернення авансового платежу.

     II. Пiдготовчi або проектнi роботи звичайно оплачуються за фактичним виконанням проти рахункiв Пiдрядчика i документа, що пiдтверджує виконання робiт (окремий документ або засвiдчення рахункiв Замовником).

     Для оплати використовується iнкасова форма розрахункiв, рiдше - акредитив. Останнiй є вигiднiшим.

     Пiд час використання iнкасо доцiльно вимагати надання Замовником банкiвської гарантiї для забезпечення платежiв.

     III. Поставки устаткування оплачуються, як правило, за акредитивами проти надання документiв на вiдвантаження.

     Примiтки:

     Для проведення робiт Пiдрядчик ввозить, як правило, до країни Замовника машини та устаткування, якi мають бути вивезенi пiсля виконання замовлення. Для того, щоб запобiгти сплатi мита, вiдповiдно до правил, чинних у країнi Замовника, митним органам країни Замовника може бути надана гарантiя Уповноваженого банку для забезпечення зобов'язань Пiдрядчика щодо вивезення машин та устаткування пiсля завершення робiт.

     Монтажнi та будiвельнi роботи оплачуються, як правило, за фактичним виконанням проти рахункiв Пiдрядчика та документа, що пiдтверджує виконання робiт (окремий документ або засвiдчення рахункiв Замовником).

     Для оплати використовується iнкасова форма розрахункiв.

     Необхiдно вимагати надання Замовником банкiвської гарантiї на забезпечення платежiв за iнкасо.

     Як свiдчить практика, монтажнi роботи можуть оплачуватися за акредитивом, що є вигiднiшим. При цьому акредитив вiдкривається i на оплату устаткування, i на оплату монтажних робiт.

     IV. Гарантiя виконання договору (контракту), виставлена на суму, що не перевищує 10 - 12% вартостi договору (контракту), замiнює собою гарантiйнi платежi, на яких може наполягати Замовник. Гарантiя, як правило, втрачає чиннiсть пiсля пiдписання документiв про введення об'єкта в експлуатацiю.

     Примiтка. У випадках, коли Замовнику вдається включити до договору (контракту) положення про гарантiйнi платежi, гарантiя виконання договору (контракту) не надається.

     Ця схема складена виходячи iз здiйснення усiх платежiв без надання Замовнику комерцiйного кредиту. Якщо такий кредит наданий, доцiльно використовувати варiанти типових умов договорiв (контрактiв), передбачених для розрахункiв за експортом на умовах комерцiйного кредиту термiном вiд 1 до 8 рокiв.

     Оскiльки з бiльшостi договорiв (контрактiв) на умовах пiдряду Уповноважений банк виступає як гарант виконання зобов'язань українським Пiдрядчиком, платiжнi умови таких договорiв (контрактiв) необхiдно попередньо узгоджувати з Уповноваженим банком.

     (1) Зазначається, як правило, пiд час поставок наливних, сипучих чи навалочних вантажiв.

     (2) Зазначається у разi надання Покупцевi короткотермiнового комерцiйного кредиту. Порядок обчислення процентiв наведено далi.

     (3) Може бути зазначено, на який саме термiн.

     (4) Або -/- оригiналiв.

     (5) Пiд час вiдвантаження на умовах СIФ, КАФ.

     (6) Пiд час вiдвантаження на умовах ФОБ.

     (7) Зазначається у разi потреби.

     (8) Пiд час вiдвантаження на умовах СIФ.

     (9) Зазначається перелiк необхiдних сертифiкатiв: кiлькостi, якостi, походження тощо; пакувальних листiв, специфiкацiй тощо.

     (10) Не бiльш як 21 день.

     (11) Зазначається у разi потреби.

     (12) Порядок розрахунку процентiв викладено далi.

     (13) Або -/- оригiналiв.

     (14) Пiд час вiдвантаження на умовах СIФ, КАФ.

     (15) Пiд час вiдвантаження на умовах ФОБ.

     (16) Зазначається у разi потреби.

     (17) Пiд час вiдвантаження на умовах СIФ.

     (18) Зазначається перелiк необхiдних сертифiкатiв: кiлькостi, якостi, походження тощо; пакувальних листiв, специфiкацiй тощо.

     (19) Порядок обчислення процентiв наведено далi.

     (20) Порядок розрахунку процентiв наведено далi.

     (21) Може бути зазначено, на який саме термiн.

     (22) Або -/- оригiналiв.

     (23) Пiд час вiдвантаження на умовах СIФ, КАФ.

     (24) Пiд час вiдвантаження на умовах ФОБ.

     (25) Зазначається у разi потреби.

     (26) Пiд час вiдвантаження на умовах СIФ.

     (27) Зазначається перелiк необхiдних сертифiкатiв: кiлькостi, якостi, походження тощо; пакувальних листiв, специфiкацiй тощо.

     (28) Не бiльш як 21 день.

     (29) Зазначається у разi потреби.

     (30) Порядок обчислення процентiв наведено далi.

     (31) Може бути зазначено, на який саме термiн.

     (32) У рахунку має бути зазначена загальна сума вартостi вiдвантаженого товару, а також частина вартостi товару, отриманого вiд Покупця авансом, сума платежу за товар та сума кредитного платежу. Крiм того, зазначається, коли i якими частинами буде сплачуватися кредитний платiж.

     (33) Або -/- оригiналiв.

     (34) Пiд час вiдвантаження на умовах СIФ, КАФ.

     (35) Пiд час вiдвантаження на умовах ФОБ.

     (36) Зазначається у разi потреби.

     (37) Пiд час вiдвантаження на умовах СIФ.

     (38) Зазначається перелiк необхiдних сертифiкатiв: кiлькостi, якостi, походження тощо; пакувальних листiв, специфiкацiй тощо.

     (39) Не бiльш як 21 день.

     (40) Зазначається у разi потреби.

     (41) Порядок обчислення процентiв наведено далi.

     (42) Порядок обчислення процентiв наведено далi.

     (43) У рахунку повиннi бути зазначенi загальна сума вартостi вiдвантаженого товару, сума платежу пiд документи та сума кредитного платежу. Крiм того, зазначається, коли i якими частинами буде сплачуватися кредитний платiж.

     (44) Або -/- оригiналiв.

     (45) Пiд час вiдвантаження на умовах СIФ, КАФ.

     (46) Пiд час вiдвантаження на умовах ФОБ.

     (47) Зазначається у разi потреби.

     (48) Пiд час вiдвантаження на умовах СIФ.

     (49) Зазначається перелiк необхiдних сертифiкатiв: кiлькостi, якостi, походження тощо; пакувальних листiв, специфiкацiй тощо.

     (50) Або -/- оригiналiв.

     (51) Пiд час вiдвантаження на умовах ФОБ.

     (52) Зазначається у разi потреби.

     (53) Пiд час вiдвантаження на умовах СIФ.

     (54) Зазначається перелiк необхiдних сертифiкатiв: кiлькостi, якостi, походження тощо; пакувальних листiв, специфiкацiй тощо.

     (55) У разi якщо Продавець не згоден надати право вибору авiзуючого банку Уповноваженому банку, вибiр банку слiд узгоджувати пiд час укладання договору (контракту) у кожному окремому випадку з Уповноваженим банком, а у разi неможливостi такого узгодження - скористатися банками, зазначеними в Перелiку банкiв-кореспондентiв Уповноваженого банку i рекомендованими для здiйснення розрахункiв.

     (56) Вiд дати пiдписання договору (контракту).

     (57) Або -/- оригiналiв.

     (58) Пiд час вiдвантаження на умовах ФОБ.

     (59) Зазначається у разi потреби.

     (60) Пiд час вiдвантаження на умовах СIФ.

     (61) Зазначається перелiк необхiдних сертифiкатiв: кiлькостi, якостi, походження тощо; пакувальних листiв, специфiкацiй тощо.

     (62) Зазначається у разi потреби.

     (63) У разi коли Продавець погоджується сплачувати комiсiйнi та оплатити витрати лише на територiї своєї країни, можлива сума витрат, яка збирається Уповноваженим банком, може бути включеною до цiни товару.

     (64) Або iнших вiдповiдних документiв.

     (65) Платiж пiсля поставки.

     (66) Або -/- оригiналiв.

     (67) Пiд час вiдвантаження на умовах ФОБ.

     (68) Зазначається у разi потреби.

     (69) Пiд час вiдвантаження на умовах СIФ.

     (70) Зазначається перелiк необхiдних сертифiкатiв: кiлькостi, якостi, походження тощо; пакувальних листiв, специфiкацiй тощо.

     (71) У разi якщо договором (контрактом) не передбачена сплата гарантiйної суми.

     (72) Зазначається момент початку виплати кредиту вiдповiдно до комерцiйних умов договору (контракту). Наступнi ____ внескiв для сплати основного боргу сплачуються з iнтервалом у 6 мiсяцiв пiсля термiну сплати першого внеску.

     (73) Якщо не передбачена гарантiя належного виконання договору (контракту).

     (74) За експортом доцiльно зазначати ринок країни валюти платежу, за iмпортом - ринок країни валюти цiни.

 

Додаток N 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України
вiд 21 червня 1995 р. N 444

ТИПОВI ФОРМИ
захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi

Валютно-цiновi застереження

     У разi коли валюта цiни i валюта розрахунку рiзнi.

     Валюта розрахунку (назва валюти) визначена виходячи iз спiввiдношення валютного курсу на день пiдписання договору (контракту) i становить ..Х.. одиниць валюти цiни договору (контракту) (назва валюти). Якщо на день розрахунку валютний курс змiниться бiльш як на .. +/- Y.., суму платежу буде вiдповiдно змiнено у спiввiдношеннi ..Х.. .

     Валюта розрахунку (назва валюти) визначена виходячи iз спiввiдношення валютного курсу на день пiдписання договору (контракту) i становить ..Х.. одиниць валюти цiни договору (контракту) (назва валюти). Якщо на день розрахунку валютний курс змiниться, суму платежу буде вiдповiдно змiнено у спiввiдношеннi ..Х.. .

     У разi коли валюта цiни i валюта розрахунку збiгаються, але цiна товару ставиться у залежнiсть вiд курсу iншої валюти.

     Сума даного договору (контракту) становить ..Х.. одиниць .. зазначеної валюти .. . Якщо у день, що передує дню платежу, курс .. зазначеної валюти .. стосовно до .. зазначеної iншої валюти .. змiниться порiвняно з курсом .. зазначеної валюти .. стосовно до .. зазначеної iншої валюти .. на день, який передує дню пiдписання договору (контракту), що становить Y .. зазначеної валюти .. за одиницю .. зазначеної iншої валюти .., змiниться i сума даного договору (контракту) у вiдповiднiй пропорцiї.

Антидемпiнговi застереження

     Покупець бере на себе повну вiдповiдальнiсть за додержання антидемпiнгових норм, правил i процедур на своєму нацiональному ринку та ринках подальшої реалiзацiї предмета договору (контракту), зобов'язується не здiйснювати операцiї на цих ринках за цiнами, якi є демпiнговими згiдно iз законодавством та мiжнародними договорами вiдповiдної держави, i бути єдиним вiдповiдачем з усiх можливих антидемпiнгових позовiв i претензiй та сплатити у повному обсязi мито, збори та iншi стягнення, що накладаються на товар, який є предметом цього договору (контракту), згiдно з антидемпiнговим законодавством країни ввезення.

Застереження про конфiденцiйнiсть

     Сторони погодилися, що текст договору (контракту), будь-якi матерiали, iнформацiя та вiдомостi, якi стосуються договору (контракту), є конфiденцiйними i не можуть передаватися третiм особам без попередньої письмової згоди iншої Сторони договору (контракту), крiм випадкiв, коли таке передавання пов'язане з одержанням офiцiйних дозволiв, документiв для виконання договору (контракту) або сплати податкiв, iнших обов'язкових платежiв, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов'язання Сторiн договору (контракту).

Форс-мажорнi застереження

     Сторони погодилися, що в разi виникнення форс-мажорних обставин (дiї нездоланної сили, яка не залежить вiд волi Сторiн), а саме: вiйни, воєнних дiй, блокади, ембарго, iнших мiжнародних санкцiй, валютних обмежень, iнших дiй держав, якi унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, iншого стихiйного лиха чи сезонних природних явищ, зокрема таких як замерзання моря, проток, портiв тощо, закриття шляхiв, проток, каналiв, перевалiв, Сторони звiльняються вiд виконання своїх зобов'язань на час дiї зазначених обставин. У разi коли дiя зазначених обставин триває бiльш як _____ днiв, кожна iз Сторiн має право на розiрвання договору (контракту) i не несе вiдповiдальностi за таке розiрвання за умови, що вона повiдомить про це iншу Сторону не пiзнiш як за _____ днiв до розiрвання. Достатнiм доказом дiї форс-мажорних обставин є документ, виданий ______________ (назва органiзацiї).

     Виникнення зазначених обставин не є пiдставою для вiдмови Покупця вiд плати за товари (роботи, послуги), поставленi до їх виникнення.

Застереження про реекспорт

     Сторони погодилися, що Покупець не буде здiйснювати реекспорт товару, який є предметом цього договору (контракту), на ринки __________ без попередньої письмової згоди Продавця.

Застереження на випадок ненадходження коштiв за експорт

     У разi несвоєчасного надходження виручки за експортну продукцiю Покупець сплачує Продавцевi пеню у розмiрi ..Х.. вiд простроченої суми платежу за кожний день прострочення.

     Застереження на випадок ненадходження продукцiї за iмпортом в обумовленi договором (контрактом) термiни

     У разi ненадходження продукцiї за iмпортом у термiни, якi обумовленi договором (контрактом), Продавець сплачує Покупцевi ..Х.. вiдсоткiв вiд суми непоставленої продукцiї за кожний день прострочення.

Застереження про вiдповiдальнiсть

     Сторони погодилися, що вони самостiйно та безпосередньо несуть вiдповiдальнiсть за виконання цього контракту, а також що будь-яка претензiя, позов чи iнша правова вимога не можуть бути пред'явленi до держави Україна та (найменування держави iноземної сторони) чи до окремих їх органiв за невиконання чи неналежне виконання цього контракту.

(додаток N 2 доповнено роздiлом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 28.07.2004 р. N 984)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.