МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ УКРАЇНИ
МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрацiї та оподаткування бартерних операцiй у 1992 роцi у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi

вiд 24.06.92 р.
09.07.92 р.
24.06.92 р.
N 01-09/140
N 06-02
N 3042/7


     1. Це положення розроблено вiдповiдно до Постанови Верховної Ради України вiд 12.05.92 р. N 2330-XII "Про порядок проведення бартерних операцiй в 1992 роцi в галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

     2. Реєстрацiя бартерних (товарообмiнних) контрактiв здiйснюється Управлiнням розвитку експорту, квотування i лiцензiй Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України.

     3. Для реєстрацiї бартерних (товарообмiнних) контрактiв подаються такi документи:

     - лист-звернення суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi до Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України;

     - копiя свiдоцтва суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     - документи, якi пiдтверджують походження товарiв;

     - копiя бартерного контракту i специфiкацiї до нього.

     У випадках, коли бартернi (товарообмiннi) операцiї проводяться по категорiях товарiв, що потребують лiцензування, додатково подаються:

     - документ, що пiдтверджує одержання квоти;

     - заявка на лiцензiю у трьох екземплярах, оформлена належним чином;

     - по визначених товарних позицiях додатковi документи, передбаченi чинним законодавством.

     3.1. Документами, якi пiдтверджують походження товарiв, є:

     а) договiр купiвлi-продажу;

     б) договiр комiсiї;

     в) сертифiкат походження товарiв (робiт, послуг), якi виробленi на територiї України, наданий Торгово-промисловою палатою України або Держстандартом України.

     3.2. У специфiкацiї до бартерного контракту обов'язково повинно бути зазначено:

     - назву товару;

     - код по Товарнiй номенклатурi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     - одиниця вимiру;

     - кiлькiсть;

     - цiна за одиницю товару у ВКВ;

     - загальна сума у ВКВ.

     4. Бартерний контракт повинен бути збалансований по експорту та iмпорту.

     Незбалансованiсть бартерного контракту допускається на суму державного збору за проведення бартерних (товарообмiнних) операцiй у випадку зобов'язання iноземного партнера у даному контрактi сплатити державний збiр.

     5. Розгляд документiв, поданих для реєстрацiї бартерного (товарообмiнного) контракту проводиться протягом 10 робочих днiв для операцiй з метою ввезення (iмпорту) технологiй, технологiчного обладнання, комплектуючих, запасних частин, сировини, напiвфабрикатiв та 20 робочих днiв для всiх iнших товарiв.

     Термiн реєстрацiї бартерних (товарообмiнних) контрактiв, що потребують лiцензування по окремих категорiях товарiв, згiдно Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" становить 30 днiв.

     6. Вiдмова у реєстрацiї бартерного (товарообмiнного) контракту можлива тiльки у випадках:

     - експорту товарiв за демпiнговими цiнами iмпорту - по завищених цiнах;

     - невiдповiдностi перелiку документiв, зазначених у пунктi 3 даного Положення;

     - невiдповiдностi контракту встановленим формам та вимогам.

     7. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi сплачують державний збiр за проведення бартерних (товарообмiнних) операцiй до Державного валютного фонду у валютi, передбаченiй контрактом:

     - у розмiрi 5 вiдсоткiв вiд загальної суми товарiв, що експортуються по обмiну за бартерним контрактом з метою ввезення (iмпорту) технологiй, технологiчного обладнання, комплектуючих, запасних частин, сировини, напiвфабрикатiв;

     - у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд загальної суми товарiв, що експортуються по обмiну за бартерним контрактом по всiх iнших товарах (роботах, послугах).

     У випадках, якщо суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi ввозять (iмпортують) по бартернiй (товарообмiннiй) операцiї технологiї, технологiчне обладнання, комплектуючi, запаснi частини, сировину, напiвфабрикати тiльки для потреб власного виробництва. вони звiльняються вiд оплати державного збору за проведення бартерних (товарообмiнних) операцiй.

     8. Визначення розмiрiв державного збору за проведення бартерних (товарообмiнних) операцiй проводиться Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, для чого в листi-зверненнi суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi обов'язково повiдомляв для яких потреб ввозяться (iмпортуються) технологiї, технологiчне обладнання, комплектуючi, запаснi частини, сировина, напiвфабрикати.

     Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України видає реєстрацiйну картку суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi про реєстрацiю бартерної угоди з зазначеним номером реєстрацiї згiдно додатка. Реєстрацiйна картка видається суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi у 3-х екземплярах:

     - 1-й - суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     - 2-й - для передачi органам державного митного контролю за мiсцем оформлення вантажної митної декларацiї;

     - 3-й - для передачi податковiй iнспекцiї за мiсцем знаходження суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     10. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi сплачують збiр за проведення бартерних (товарообмiнних) операцiй до Державного валютного фонду не пiзнiше 60 днiв з моменту проходження товарiв (робiт, послуг), що експортуються, через митний кордон України.

     Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi мають право сплатити державний збiр попередньо до здiйснення ними бартерної операцiї з своїх рахункiв або за їх дорученням з рахункiв iнших нацiональних чи iноземних юридичних та фiзичних осiб.

     11. По бартерних (товарообмiнних) контрактах, що здiйснюються без розрахункiв через банки, з яких видано дозвiл Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України до 12.05.92 р., державний збiр за проведення бартерних (товарообмiнних) операцiй не сплачується.

     По бартерних (товарообмiнних) операцiях, що здiйснюються з розрахунками через банки, державний збiр за їх проведення не сплачується по контрактах, якi укладено до 12.05.92 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.