ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

19.10.94 р. N 11/3-3608

 

Начальникам митниць
Копiя: Державна податкова iнспекцiя України


     В зв'язку з запитами, що надходять з митниць та вiд суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про порядок митного оформлення товарiв у випадках, коли пiсля укладання контракту змiнюються його умови (характер угоди) з купiвлi-продажу на бартер шляхом заключення нового контракту або доповнення до дiючого повiдомляємо наступне:

     1. При змiнi характеру угоди (контракту) та належному документальному його оформленнi i зверненнi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi до митницi а межах термiну повернення валютної виручки на територiю України. передбаченому чинним законодавством, переоформлення здiйснюється шляхом анулювання попередньо оформленої ВМД та оформленням нової ВМД зi сплатою митних зборiв в установленому порядку. При цьому попередньо сплаченi митнi збори не повертаються.

     Процедура переоформлення застосовується слiдуючим чином:

  • попередньо оформлена ВМД анулюється i разом з письмовою заявою суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi на iм'я начальника митницi та документами, якi пiдтверджують внесення вiдповiдних змiн у контракт, та резолюцiєю про згоду на це начальника митницi пiдшивається у справу, реєструється у книзi реєстрацiї анульованих декларацiй та зберiгається у справах митницi:

  • замiсть анульованої ВМД оформляється нова, якiй присвоюється порядковий номер на день її оформлення:

  • декларацiя може бути анульована тiльки у випадку, коли контракт ще не виконаний: пiсля закiнчення дiї контракту внесення змiн до декларацiй та їх анулювання не допускається:

  • в разi анулювання ВМД митницею надсилається в IОЦ митної системи письмове повiдомлення про необхiднiсть виключення вiдповiдної ВМД з бази даних, що формується на IОЦ.

     2. При змiнi характеру угоди (контракту) та документальному його оформленнi i зверненнi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi до митницi пiсля закiнчення термiну повернення валютної виручки (передбаченого чинним законодавством) на територiю України замiна ВМД на експорт товару, що була оформлена ранiше, не допускається.

     При надходженнi iмпортної частини переоформленого бартерного контракту у ВМД вказується код характеру угоди 51 i зазначенням в графi 44 номеру та дати нового контракту або доповнень до ранiше складеного, що змiнюють характер угоди та в графi 40 вказується ранiше оформлена ВМД на здiйснення експорту.

     3. Рiшення про надання дозволу на митне оформлення при змiнi характеру угоди приймається начальником митницi.

     4. Змiна характеру угоди при митному оформленнi товарiв, що лiцензуються, не допускається.

Заступник Голови Комiтету О.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.