УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про гербовий збiр

     Вiдповiдно до пункту 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України постановляю:

     1. Запровадити з 1 сiчня 1999 року справляння гербового збору з договорiв, векселiв та установчих документiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     Гербовий збiр не справляється з договорiв, укладених до 1 сiчня 1999 року, векселiв, виданих до 1 сiчня 1999 року, та установчих документiв, поданих для державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi до 1 сiчня 1999 року.

     2. Затвердити Положення про гербовий збiр (додається).

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України визначити у мiсячний строк порядок виробництва, зберiгання та продажу марок гербового збору.

     4. Запропонувати Нацiональному банку України привести у мiсячний строк виданi ним нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Указом.

     5. Покласти на Кабiнет Мiнiстрiв України надання офiцiйних роз'яснень щодо цього Указу.

     6. Цей Указ набирає чинностi в порядку, передбаченому пунктом 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України.

Президент України Л. КУЧМА

м.Київ
6 листопада 1998 року
N 1222/98

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
вiд 6 листопада за 1998 року N 1222/98

ПОЛОЖЕННЯ
про гербовий збiр

     1. У цьому Положеннi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     марка гербового збору - спецiальний знак, наявнiсть якого пiдтверджує сплату гербового збору у порядку, визначеному цим Положенням;

     маркування - позначення марками гербового збору оригiналiв договорiв, векселiв та установчих документiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;

     суб'єкти господарської дiяльностi - пiдприємцi-громадяни, юридичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, iншi юридичнi особи незалежно вiд форми власностi та органiзацiйно-правової форми, якi є резидентами, юридичнi особи-нерезиденти, а також їх фiлiали (вiддiлення), представництва.

     2. Вiдповiдно до цього Положення провадиться справляння гербового збору з таких документiв:

     договорiв, за якими сторони - суб'єкти господарської дiяльностi беруть на себе зобов'язання передати майно, виконати роботи, надати послуги, сплатити грошi тощо, а також з договорiв, якими вносяться змiни, спрямованi на збiльшення суми зазначених договорiв, якщо договори укладаються мiж резидентами, резидентами та нерезидентами (далi - договори);

     векселiв, якi видаються вiдповiдно до законодавства України;

     установчих документiв суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, якими визначається розмiр статутного фонду, вкладiв, часток засновникiв такого суб'єкта, а також з документiв, якими до установчих документiв вносяться змiни (доповнення), спрямованi на збiльшення статутного фонду, вкладiв, часток засновникiв суб'єкта пiдприємницької дiяльностi (далi - установчi документи).

     3. Гербовий збiр не справляється з:

     договорiв, якi пов'язанi з використанням коштiв Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв, коштiв державних цiльових фондiв;

     договорiв, хоча б однiєю iз сторiн яких є фiзична особа, яка не є суб'єктом пiдприємницької дiяльностi;

     векселiв, якi видаються органами виконавчої влади;

     установчих документiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, засновниками яких виступають органи виконавчої влади, та з документiв, якими до таких установчих документiв вносяться змiни (доповнення).

     4. Платниками гербового збору є суб'єкти господарської дiяльностi, якi вiдповiдно до цього Положення здiйснюють маркування документiв, передбачених пунктом 2 цього Положення.

     5. Маркуванню вiдповiдно до цього Положення пiдлягають всi примiрники оригiналiв документiв, зазначених в абзацах другому та четвертому пункту 2 цього Положення, за винятком випадкiв, передбачених абзацом другим пункту 6 цього Положення, а також векселi та їх тотожнi примiрники.

     6. Маркування договорiв здiйснюється сторонами договору за письмовою угодою мiж ними. За вiдсутностi такої угоди маркування здiйснюється стороною договору, яка проводить оплату за цим договором, а у разi товарообмiнних (бартерних) операцiй - сторонами вiдповiдного договору рiвними частками.

     У разi укладення договорiв за межами України мiж резидентами України та нерезидентами маркуванню пiдлягають примiрники оригiналiв договорiв, що належать резидентам України, якi i здiйснюють таке маркування.

     7. Маркування першого примiрника векселя здiйснюється векселедавцем, всiх iнших тотожних примiрникiв векселiв, виданих на вимогу векселедержателя, - векселедержателем, якщо iнше не передбачено письмовою угодою мiж ними.

     8. Маркування установчих документiв при державнiй реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi здiйснюється засновниками такого суб'єкта за письмовою угодою мiж ними. За вiдсутностi такої угоди маркування здiйснює кожний засновник вiдповiдно до його вкладу (частки), визначеного установчими документами.

     Маркування установчих документiв при перереєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та державнiй реєстрацiї змiн (доповнень) до установчих документiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi здiйснюють вiдповiднi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi.

     9. Ставка гербового збору, що справляється з договорiв (крiм договорiв про товарообмiннi (бартернi) операцiї), визначається залежно вiд грошової суми, яка пiдлягає сплатi за цими договорами.

     Ставка гербового збору, що справляється з договорiв про товарообмiннi (бартернi) операцiї, визначається залежно вiд грошової суми, яка дорiвнює вартостi всiх передбачених договором операцiй, виходячи з суми договору, у подвiйному розмiрi.

     Ставка гербового збору в разi внесення змiн до договорiв визначається залежно вiд збiльшення суми договору.

     10. Ставка гербового збору, що справляється з векселiв, визначається залежно вiд грошових сум, визначених у векселях.

     11. Ставка гербового збору, що справляється з установчих документiв, визначається залежно вiд розмiру статутного фонду суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а в разi утворення суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi вiдповiдно до законодавства не формують статутний фонд, - залежно вiд грошової суми та (або) вартостi майна, що передаються засновниками цiй юридичнiй особi.

     Ставка гербового збору в разi внесення змiн до установчих документiв визначається залежно вiд суми, на яку збiльшується статутний фонд (вклади, частки засновникiв).

     12. Встановлюються ставки гербового збору в таких розмiрах:

      1) грошова сума, яка пiдлягає сплатi за договором (а в разi здiйснення товарообмiнних (бартерних) операцiй - грошова сума, яка дорiвнює вартостi передбачених за договором операцiй), збiльшення суми договору, грошова сума, визначена у векселi
(в гривнях)
сума збору (в гривнях)
      менше нiж 2 тис.               1
      вiд 2 тис. до 10 тис.               2
      вiд 10 тис. до 20 тис.               3
      вiд 20 тис. до 50 тис.               4
      вiд 50 тис. до 100 тис.               5
      вiд 100 тис. до 200 тис.               7
      вiд 200 тис. до 400 тис.              10
      вiд 400 тис. до 1 млн.              15
      вiд 1 млн. до 2 млн.              20
      вiд 2 млн. до 5 млн.              30
      вiд 5 млн. до 10 млн.              50
      вiд 10 млн. до 20 млн.             100
      вiд 20 млн. до 100 млн.             200
      вiд 100 млн.             400
      2) розмiр статутного фонду (грошова сума, вартiсть майна, що передаються засновниками юридичнiй особi) за установчим документом, сума, на яку збiльшується статутний фонд (вклади, частки засновникiв)
(в гривнях)
сума збору (в гривнях)
      менше нiж 5 тис.               4
      вiд 5 тис. до 10 тис.               8
      вiд 10 тис. до 50 тис.              15
      вiд 50 тис. до 100 тис.              30
      вiд 100 тис. до 1 млн.              50
      вiд 1 млн. до 5 млн.             120
      вiд 5 млн. до 10 млн.             200
      вiд 10 млн. до 50 млн.             400
      вiд 50 млн. i бiльше             800

     13. Суми гербового збору, що пiдлягають сплатi, визначаються платниками самостiйно, виходячи iз ставок збору, встановлених пунктом 12, вiдповiдно до пунктiв 9 - 11 цього Положення.

     14. Сплата гербового збору провадиться шляхом придбання його платниками в установах Ощадного банку України марок гербового збору за їх номiнальною вартiстю.

     Суми гербового збору, внесенi за рахунок коштiв платникiв гербового збору - юридичних осiб, вiдносяться на валовi витрати виробництва та обiгу.

     Марки гербового збору, не використанi платниками гербового збору - юридичними особами у звiтному перiодi, в якому вони були придбанi та вiднесенi на валовi витрати виробництва та обiгу, можуть використовуватися у наступних звiтних перiодах.

     15. Марки гербового збору випускаються номiналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 400 гривень.

     16. Марка гербового збору має вигляд прямокутника з перфорацiєю за периметром. Марки виготовляються на захищеному гумованому паперi iз застосуванням спецiальних зображень високого ступеня захисту.

     Марка гербового збору має такi реквiзити:

     найменування - "Гербовий збiр";

     номiнал марки;

     зображення Державного Герба України.

     Залежно вiд номiнальної вартостi марки гербового збору рiзняться мiж собою кольором та засобами захисту, мають серiю та нумерацiю.

     Марки гербового збору виготовляються таким чином, щоб запобiгти їх повторному використанню.

     Зразки марок гербового збору затверджуються та засоби захисту марок гербового збору вiд пiдроблення, несанкцiонованого тиражування чи повторного використання визначаються Мiнiстерством фiнансiв України.

     17. Марки гербового збору виготовляються, зберiгаються, облiковуються та реалiзуються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Марки гербового збору виготовляються на замовлення Ощадного банку України за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     18. Реалiзацiя марок гербового збору здiйснюється установами Ощадного банку України.

     Надання марок гербового збору платнику гербового збору здiйснюється не пiзнiше банкiвського дня, наступного за днем отримання установою Ощадного банку України коштiв вiд такого платника.

     Реалiзованi Ощадним банком України марки гербового збору поверненню не пiдлягають, у тому числi в разi їх пошкодження.

     Установи Ощадного банку України вправi видавати платнику гербового збору на перераховану ним суму марки iншого номiналу. При цьому обов'язково враховуються вимоги щодо маркування одного примiрника документа не бiльше нiж п'ятьма марками гербового збору.

     19. Маркування документiв здiйснюється шляхом наклеювання марок гербового збору на:

     першу (титульну) сторiнку кожного примiрника установчого документа в разi державної реєстрацiї (перереєстрацiї) суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, державної реєстрацiї змiн (доповнень) до установчих документiв суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання вiд органу державної реєстрацiї установчих документiв;

     першу сторiнку договору - в день його пiдписання;

     вексель - у день видачi векселя або його тотожного примiрника.

     Платник здiйснює маркування документа таким чином, щоб на один примiрник документа наклеювалося не бiльше п'яти марок гербового збору.

     20. Кошти, отриманi вiд справляння гербового збору, зараховуються до Державного бюджету України в розмiрi 80 вiдсоткiв, до бюджету Автономної Республiки Крим та бюджетiв областей, мiста Києва та мiста Севастополя - 20 вiдсоткiв.

     Перерахування коштiв Ощадним банком України до бюджетiв провадиться щодня, за вирахуванням витрат банку на зберiгання та реалiзацiю марок гербового збору в розмiрi 2 вiдсоткiв отриманих коштiв.

     21. За кожний день прострочки надання марок гербового збору платнику гербового збору з вини установи Ощадного банку України платнику виплачується неустойка в розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України.

     22. Порушення встановлених цим Положенням правил тягне за собою дисциплiнарну, майнову, адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.

     Платники гербового збору несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України за правильнiсть обчислення суми гербового збору та маркування документiв.

     У разi ухилення вiд сплати гербового збору органи державної податкової служби стягують з платникiв цього збору суми несплаченого збору та застосовують фiнансовi санкцiї, передбаченi законодавством України.

     Документи, якi вiдповiдно до цього Положення пiдлягають маркуванню i на яких вiдсутнi марки гербового збору або маркування яких здiйснено з порушенням установленого порядку, не можуть використовуватися для пiдтвердження вимог платника або обставин у разi виникнення спору.

     У разi коли згiдно з законодавством умовою вчинення дiй є подання документiв, якi вiдповiдно до цього Положення пiдлягають маркуванню, державнi органи, особи вчиняють вiдповiднi дiї лише у разi пiдтвердження сплати гербового збору з цих документiв.

     23. Контроль за дотриманням порядку сплати гербового збору та перерахуванням установами Ощадного банку України одержаних коштiв до бюджету здiйснюється органами державної податкової служби.

     Платники гербового збору щомiсяця подають вiдповiдним органам державної податкової служби розрахунок суми гербового збору, сплаченого ними за минулий мiсяць у строк та за формою, що встановленi Державною податковою адмiнiстрацiєю України.

     Ощадний банк України щомiсяця подає до Державної податкової адмiнiстрацiї України за встановленою нею формою звiт про кiлькiсть та номiнальну вартiсть реалiзованих та нереалiзованих марок гербового збору.

Глава Адмiнiстрацiї
Президента України
Є. КУШНАРЬОВ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.