Документ скасований: Указ ПУ № 477/2004 від 24.04.2004

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про усунення обмежень, що стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi

     З метою зменшення втручання державних органiв у пiдприємницьку дiяльнiсть, усунення правових, адмiнiстративних, економiчних та органiзацiйних перешкод у розвитку пiдприємництва запровадження нових пiдходiв до державного регулювання пiдприємництва та враховуючи значення його дальшого розвитку для забезпечення економiчного зростання України постановляю:

     1. Визнати за необхiдне здiйснити заходи щодо усунення обмежень, якi стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi, та щодо зменшення надмiрного державного регулювання пiдприємницької дiяльностi (далi - дерегулювання).

     Вважати дерегулювання одним iз прiоритетних напрямiв реформування державного управлiння економiкою.

     Для цiлей цього Указу пiд дерегулюванням слiд розумiти сукупнiсть спрямованих на зменшення втручання державних органiв у пiдприємницьку дiяльнiсть, усунення правових, адмiнiстративних, економiчних та органiзацiйних перешкод у розвитку пiдприємництва заходiв, якi включають:

     спрощення порядку створення, реєстрацiї та лiквiдацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;

     скорочення перелiку видiв пiдприємницької дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню та патентуванню, вимагають одержання сертифiкатiв та будь-яких iнших дозволiв на здiйснення пiдприємницької дiяльностi;

     лiмiтування перевiрок та контролю за дiяльнiстю суб'єктiв пiдприємництва;

     спрощення процедури митного оформлення вантажiв при здiйсненнi експортно-iмпортних операцiй;

     забезпечення послiдовностi та стабiльностi нормативно-правового регулювання пiдприємницької дiяльностi.

     Дерегулювання забезпечується шляхом:

     аналiзу законодавства України з питань про регулювання пiдприємницької дiяльностi з метою пiдготовки пропозицiй щодо внесення до нього вiдповiдних змiн та доповнень;

     експертизи проектiв нормативно-правових актiв з питань пiдприємницької дiяльностi щодо вiдповiдностi їх основним принципам дерегулювання;

     систематичного контролю за належним виконанням вiдповiдних нормативно-правових актiв щодо дерегулювання.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України, мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади забезпечувати:

     максимальне скорочення витрат суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаних з виконанням нормативно-правових актiв;

     створення рiвних умов захисту суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi всiх форм власностi;

     спрощення змiсту нормативно-правових актiв, механiзму їх впровадження та прозоростi контролю за їх виконанням;

     адекватнiсть вiдповiдальностi суб'єктiв пiдприємництва характеру вчинених правопорушень та розмiру заподiяної шкоди;

     вiдповiдальнiсть органiв державної влади, їх посадових i службових осiб за прийняття незаконних рiшень, дiї чи бездiяльнiсть, що призвели до заподiяння шкоди суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, порушення прав пiдприємцiв, встановлених законами.

     3. Покласти на Державний комiтет України з питань розвитку пiдприємництва забезпечення реалiзацiї заходiв щодо дерегулювання та координацiю дiяльностi органiв виконавчої влади у цiй сферi.

     4. Установити, що Державний комiтет України з питань розвитку пiдприємництва здiйснює аналiз нормативно-правових актiв центральних органiв виконавчої влади, рiшень голiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй нормативно-правового характеру з питань пiдприємницької дiяльностi з метою зменшення надмiрного державного регулювання.

     У разi виявлення порушень цього Указу щодо дерегулювання Державний комiтет України з питань розвитку пiдприємництва приймає рiшення щодо необхiдностi усунення виявлених порушень, про яке письмово повiдомляє вiдповiдно центральний орган виконавчої влади, голову мiсцевої державної адмiнiстрацiї. Рiшення Державного комiтету України з питань розвитку пiдприємництва є обов'язковими для виконання.

     У разi, якщо в мiсячний строк не вжито заходiв щодо виконання рiшення Державного комiтету України з питань розвитку пiдприємництва, дiя вiдповiдного нормативно-правового акта центрального органу виконавчої влади, голови мiсцевої державної адмiнiстрацiї зупиняється до усунення порушень, зазначених у рiшеннi Державного комiтету України з питань розвитку пiдприємництва.

     Державний комiтет України з питань розвитку пiдприємництва повiдомляє про зупинення дiї вiдповiдного нормативно-правового акта в засобах масової iнформацiї.

     Центральний орган виконавчої влади, голова мiсцевої державної адмiнiстрацiї, який видав вiдповiдний нормативно-правовий акт, має право оскаржити рiшення Державного комiтету України з питань розвитку пiдприємництва в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     затвердити до 1 квiтня 1998 року план заходiв щодо приведення у вiдповiднiсть iз цим Указом нормативно-правових актiв з питань пiдприємницької дiяльностi;

     забезпечити погодження мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади з Державним комiтетом України з питань розвитку пiдприємництва розроблюваних проектiв законiв та iнших нормативно-правових актiв з питань пiдприємницької дiяльностi;

     забезпечити приведення виданих до набрання чинностi цим Указом нормативно-правових актiв центральних органiв виконавчої влади з питань регулювання пiдприємницької дiяльностi у вiдповiднiсть з цим Указом;

     пiдготувати у тримiсячний строк проекти нормативно-правових актiв щодо пiдвищення персональної вiдповiдальностi керiвникiв органiв виконавчої влади за прийняття нормативно-правових актiв, що стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi;

     розглянути питання щодо створення в установленому порядку iнституту державних уповноважених з питань захисту пiдприємництва в Українi;

     затвердити в двомiсячний строк порядок оскарження центральними органами виконавчої влади, головами мiсцевих державних адмiнiстрацiй рiшень Державного комiтету України з питань розвитку пiдприємництва;

     вирiшити у мiсячний строк питання щодо полiпшення матерiально-технiчного забезпечення та оплати працi працiвникiв Державного комiтету України з питань розвитку пiдприємництва у зв'язку з покладенням на Комiтет функцiй, передбачених цим Указом;

     привести у вiдповiднiсть з цим Указом акти Кабiнету Мiнiстрiв України.

     6. Цей Указ набирає чинностi з дня опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
3 лютого 1998 року
N 79/98
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.