Документ скасований: Указ ПУ № 1022/2000 від 24.08.2000

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про положення про Державну митну службу України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Указом Президента України
вiд 23 березня 1998 року N 217/98

     1. Затвердити Положення про Державну митну службу України (додається).

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Указ Президента України вiд 20 сiчня 1995 року N 73 "Про Положення про Державний митний комiтет України".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
8 лютого 1997 року
N 126/97

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
вiд 8 лютого 1997 року N 126/97

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну митну службу України

     1. Державна митна служба України (Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення в життя державної митної полiтики, органiзовує функцiонування митної системи, здiйснює керiвництво дорученою йому сферою управлiння, несе вiдповiдальнiсть за її стан i розвиток.

     2. Держмитслужба у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України та законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, а також цим Положенням.

     Держмитслужба у встановленому порядку в межах своєї компетенцiї вирiшує питання, що випливають iз загальновизнаних норм мiжнародного права та укладених Україною мiжнародних договорiв.

     3. Основними завданнями Держмитслужби є:

     1) захист економiчних iнтересiв України, сприяння розвитку зовнiшньоекономiчних зв'язкiв;

     2) контроль за додержанням вимог митного законодавства України;

     3) використання засобiв митного регулювання торговельно-економiчних вiдносин з урахуванням прiоритетiв розвитку економiки, створення сприятливих умов для участi України у мiжнародному спiвробiтництвi;

     4) удосконалення митного контролю, митного оформлення i оподаткування товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     5) здiйснення за участю Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України заходiв щодо захисту iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв державних iнтересiв на зовнiшньому ринку;

     6) створення сприятливих умов для прискорення товарообiгу та збiльшення пасажиропотоку через митний кордон України;

     7) боротьба з контрабандою, здiйснення заходiв щодо запобiгання порушенню митних правил.

     4. Держмитслужба вiдповiдно до покладених на неї завдань:

     1) визначає i здiйснює в межах своїх повноважень економiчнi та органiзацiйнi заходи щодо реалiзацiї митної полiтики;

     2) проводить роботу з удосконалення контролю за додержанням вимог митного законодавства України;

     3) здiйснює митно-тарифне i позатарифне регулювання пiд час перемiщення товарiв та iнших предметiв через митний кордон України;

     4) здiйснює контроль за додержанням правил перемiщення валютних цiнностей через митний кордон України;

     5) розробляє i подає Кабiнету Мiнiстрiв України проекти програм розвитку та вдосконалення системи митної служби, соцiального захисту її працiвникiв, забезпечення органiв митної служби транспортом, технiкою, спецiальними засобами та iншими матерiальними ресурсами, бере участь у пiдготовцi вiдповiдних державних програм;

     6) забезпечує своєчасне i повне внесення до державного бюджету мита, а також коштiв, що надходять вiд дiяльностi органiв митної служби i пiдлягають зарахуванню до бюджету;

     7) сприяє розвитку зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, у тому числi шляхом розширення мережi митниць;

     8) спiвробiтничає вiдповiдно до мiжнародних договорiв та законодавства України з митними та iншими органами iноземних держав, мiжнародними органiзацiями у митнiй сферi, розробляє i разом з Мiнiстерством закордонних справ України або за погодженням з ним подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо укладення та денонсацiї мiжнародних договорiв України у цiй сферi; укладає та денонсує мiжнароднi договори з питань, що належать до її компетенцiї;

     9) керує дiяльнiстю органiв митної служби, створює, реорганiзовує та лiквiдовує у встановленому порядку регiональнi митницi, митницi, спецiалiзованi митнi управлiння та органiзацiї;

     10) розробляє та здiйснює самостiйно або у взаємодiї з iншими органами виконавчої влади заходи щодо запобiгання контрабандi, порушення митних правил та їх припинення;

     11) уживає разом з Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Мiнiстерством культури i мистецтв України та за участю iнших органiв виконавчої влади заходiв, спрямованих на недопущення незаконного вивезення за кордон цiнностей, що становлять нацiональне, iсторичне або культурне надбання українського народу;

     12) здiйснює у встановленому порядку провадження у справах про порушення митних правил;

     13) контролює вiдповiдно до законодавства України проведення органами митної служби дiзнання у справах про контрабанду та здiйснення ними провадження у справах про порушення митних правил;

     14) забезпечує реалiзацiю заходiв щодо захисту прав споживачiв товарiв, якi ввозяться в Україну;

     15) органiзовує виконання вимог законодавства України щодо збереження природних ресурсiв i охорони довкiлля на територiї органiв митної служби;

     16) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до сфери її повноважень, та у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президентовi України, Кабiнету Мiнiстрiв України;

     17) органiзовує виконання актiв законодавства, здiйснює систематичний контроль за їх реалiзацiєю в межах i в порядку, встановлених законодавством;

     18) веде державну статистику, подає статистичнi данi згiдно iз законодавством України;

     19) забезпечує гласнiсть у дiяльностi органiв митної служби, збереження посадовими особами цих органiв державної та службової таємниць;

     20) ознайомлює через засоби масової iнформацiї суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадян з митним законодавством України;

     21) фiнансує в межах своїх повноважень заходи, спрямованi на розвиток митної справи;

     22) реалiзовує разом з Головним управлiнням державної служби при Кабiнетi Мiнiстрiв України державну кадрову полiтику, органiзовує пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з митної справи;

     23) органiзовує реконструкцiю i будiвництво пунктiв пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення;

     24) здiйснює у межах повноважень, визначених законодавством України, функцiї з управлiння майном пiдприємств, установ, органiзацiй, що належать до сфери її управлiння;

     25) виконує iншi функцiї, що випливають з покладених на неї завдань.

     5. Держмитслужба має право:

     1) представляти Кабiнет Мiнiстрiв України за його дорученням у мiжнародних органiзацiях та пiд час укладання мiжнародних договорiв України;

     2) проводити в межах своєї компетенцiї переговори i укладати угоди з органами та установами iноземних держав;

     3) залучати спецiалiстiв центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ i органiзацiй (за погодженням

     з їхнiми керiвниками) до розгляду питань, що належать до її компетенцiї;

     4) утворювати в разi потреби за погодженням з iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади в межах своєї компетенцiї комiсiї та експертнi групи;

     5) одержувати безоплатно вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiю, документи i матерiали, а вiд Мiнiстерства статистики України - статистичнi данi, необхiднi для виконання покладених на неї завдань;

     6) скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до її компетенцiї.

     6. Держмитслужба здiйснює свої повноваження безпосередньо та через регiональнi митницi, митницi, спецiалiзованi митнi управлiння та органiзацiї.

     7. Держмитслужба у процесi виконання покладених на неї завдань взаємодiє з iншими центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, а також з вiдповiдними органами iнших держав.

     8. Держмитслужба у межах своїх повноважень на основi та на виконання актiв законодавства України видає накази, органiзовує i контролює їх виконання.

     У випадках, передбачених законодавством України, рiшення Держмитслужби є обов'язковими для виконання центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями всiх форм власностi та громадянами.

     Держмитслужба у разi потреби видає разом з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування спiльнi акти.

     Нормативно-правовi акти Держмитслужби пiдлягають державнiй реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України в порядку, встановленому законодавством.

     9. Державну митну службу України очолює Голова, якого призначає Президент України.

     Голова несе персональну вiдповiдальнiсть перед Президентом України i Кабiнетом Мiнiстрiв України за виконання покладених на Держмитслужбу завдань i здiйснення своїх функцiй.

     10. Голова Держмитслужби має заступникiв, якi призначаються вiдповiдно до законодавства України. Голова розподiляє обов'язки мiж заступниками, визначає ступiнь вiдповiдальностi керiвникiв пiдроздiлiв центрального апарату Держмитслужби.

     11. Голова Держмитслужби:

     1) здiйснює керiвництво Держмитслужбою;

     2) органiзовує роботу колегiї Держмитслужби i головує на її засiданнях;

     3) є розпорядником коштiв Держмитслужби;

     4) затверджує штатний розпис центрального апарату Держмитслужби i положення про її структурнi пiдроздiли;

     5) призначає у встановленому порядку на посади та звiльняє з посад керiвникiв регiональних митниць, митниць, спецiалiзованих митних управлiнь i органiзацiй, структурних пiдроздiлiв центрального апарату Держмитслужби;

(пiдпункт 5 пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 23.03.98 р. N 217/98)

     6) присвоює у встановленому порядку персональнi звання та вносить Кабiнету Мiнiстрiв України подання про присвоєння вiдповiдних персональних звань працiвникам Держмитслужби;

     7) представляє у встановленому порядку працiвникiв, якi найбiльше вiдзначилися в роботi, до нагородження державними нагородами i президентськими вiдзнаками;

     8) вносить у встановленому порядку на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України проекти законодавчих та iнших актiв з питань, що належать до повноважень Держмитслужби;

     9) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством України.

     12. Для погодженого вирiшення питань, що належать до повноважень Держмитслужби, обговорення найважливiших напрямiв її дiяльностi в Держмитслужбi утворюється колегiя у складi Голови Держмитслужби (голова колегiї), заступникiв Голови Держмитслужби за посадою, iнших працiвникiв органiв митної служби.

     Членiв колегiї затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Голови Держмитслужби.

     13. Для розгляду наукових рекомендацiй та пропозицiй щодо основних напрямiв митної дiяльностi, обговорення найважливiших програм i вирiшення iнших питань у Держмитслужбi може бути утворено наукову раду з учених i висококвалiфiкованих спецiалiстiв.

     Склад ради та положення про неї затверджує Голова Держмитслужби.

     14. Граничну чисельнiсть i фонд оплати працi працiвникiв центрального апарату Держмитслужби затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Структуру центрального апарату Держмитслужби затверджує Вiце-прем'єр-мiнiстр України.

     15. Держмитслужба є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, печатку iз зображенням Державного Герба України i своїм найменуванням.

     16. Загальнi засади дiяльностi, статус, умови оплати працi, матерiальне i соцiально-побутове забезпечення працiвникiв Держмитслужби визначаються законодавством України.

Глава Адмiнiстрацiї Президента України Є. КУШНАРЬОВ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.