КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 24 липня 2000 р. N 1151


Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 р. N 1288

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 р. N 1288 "Про затвердження Положення про механiзм розрахункiв пiд час закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних потреб та їх реалiзацiї з державних ресурсiв через бiржовий товарний ринок" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 33, ст. 1234), змiни i доповнення, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО
Iнд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 липня 2000 р. N 1151

ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 р. N 1288

     1. Пункт 3 постанови викласти у такiй редакцiї:

     "3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Вiце-прем'єр-мiнiстра України Гладiя М.В.".

     2. У Положеннi, затвердженому зазначеною постановою:

     1) пункт 16 викласти у такiй редакцiї:

     "16. Урегулювання спорiв мiж сторонами бiржового контракту здiйснюється арбiтражними комiсiями товарних бiрж";

     2) назву роздiлу "Вимоги до товарних бiрж для здiйснення на них закупiвель сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних потреб" доповнити словами "та експорту зерна";

     3) пункт 17 доповнити пiдпунктами такого змiсту:

     "копiя плану примiщення бiржi;

     довiдка про технiчне та програмне забезпечення бiржi;

     довiдка технiко-експлуатацiйного вiддiлу (вiддiлення) зв'язку про наявнiсть телефонних лiнiй.

     Копiї усiх наданих документiв мають бути завiренi печаткою бiржi та пiдписами керiвника i головного бухгалтера";

     4) пункт 18 викласти у такiй редакцiї:

     "18. Висновок про вiдповiднiсть товарної бiржi вимогам щодо надання послуг з укладання i реєстрацiї угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних потреб, а також з метою подальшого їх експортування видається в порядку, встановленому Мiнагрополiтики";

     5) у пунктах 16 i 19 слова "Державної комiсiї" замiнити словом "Мiнагрополiтики";

     6) пункти 20-22 виключити.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.