ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.04.97 N 11/1-3100

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Стосовно реалiзацiї зовнiшньоекономiчних угод при змiнi форми власностi

     На виконання Указу Президента України вiд 7.02.96 р. N 116 "Про структурну перебудову вугiльної промисловостi" на базi бiльшостi вугледобувних пiдприємств створенi акцiонернi товариства та холдинговi компанiї.

     Згiдно статтi 223, частини 4 Цивiльного Кодексу України зобов'язання лiквiдованої юридичної особи можуть бути покладенi на iншу юридичну особу. Виходячи з вищезазначеного та враховуючи роз'яснення Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України вiд 18.02.97 р. N 27-24/56, якщо установчi документи новоствореної юридичної особи (у даному випадку акцiонернi товариства та холдинговi компанiї) мiстять норму про те, що вони є правонаступниками лiквiдованих юридичних осiб (шахт та їх об'єднань), повторної реєстрацiї договорiв комiсiї, якi укладенi ними з ДП "Укрвуглересурси" та зовнiшньоекономiчних договорiв останньої здiйснювати не потрiбно.

Заступник Голови Служби С.Яценко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.