УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо впорядкування розрахункiв за договорами, що укладають суб'єкти пiдприємницької дiяльностi України

     З метою забезпечення своєчасного та якiсного проведення розрахункiв за договорами, сторонами яких є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi України, постановляю:

     1. Установити, що розрахунки за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), укладеними суб'єктами пiдприємницької дiяльностi України всiх форм власностi, предметом яких є товари (роботи, послуги), здiйснюються вiдповiдно до Унiфiкованих правил та звичаїв для документарних акредитивiв Мiжнародної торгової палати, Унiфiкованих правил з iнкасо Мiжнародної торгової палати (далi - Унiфiкованi правила).

     Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi України при укладаннi та виконаннi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) забезпечувати додержання вимог, передбачених Унiфiкованими правилами.

     2. Зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), укладенi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi України всiх форм власностi, предметом яких є товари (роботи, послуги), можуть бути в установленому порядку визнанi недiйсними, якщо вони не вiдповiдають вимогам цього Указу.

     3. Дiя цього Указу поширюється на вiдносини, якi виникають iз зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), укладених пiсля набрання чинностi цим Указом.

     4. Розрахунки за iншими договорами, укладеними суб'єктами пiдприємницької дiяльностi України всiх форм власностi, здiйснюються вiдповiдно до Унiфiкованих правил, якщо це передбачено такими договорами.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     опублiкувати у двотижневий строк державною мовою України в газетi "Урядовий кур'єр" Унiфiкованi правила та звичаї для документарних акредитивiв Мiжнародної торгової палати (у редакцiї 1983 року), Унiфiкованi правила з iнкасо Мiжнародної торгової палати (у редакцiї 1978 року);

     забезпечувати опублiкування державною мовою України наступних змiн до Унiфiкованих правил. Такi змiни застосовуються через десять днiв пiсля їх опублiкування у газетi "Урядовий кур'єр" до вiдносин, що виникають iз зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), укладених пiсля опублiкування вiдповiдних змiн.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України за участю Нацiонального банку України затвердити у мiсячний строк Положення про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних контрактiв, Положення про захиснi застереження до договорiв, якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi.

     7. Органам державної виконавчої влади привести свої рiшення (нормативнi акти) у вiдповiднiсть з цим Указом.

     Рекомендувати Нацiональному банку України привести нормативнi акти у вiдповiднiсть з цим Указом.

     8. Цей Указ набирає чинностi через десять днiв пiсля опублiкування Унiфiкованих правил.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
4 жовтня 1994 року
N 566/94
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.