ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 11.09.97 р. N 11/6-8638

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Повiдомляємо, що згiдно п. 15 Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фiнансово-бюджетної дисциплiни" вiд 28 лютого 1997 р. N 187/97, Кабiнету Мiнiстрiв України за участю Нацiонального банку України доручено пiдготувати проект законодавчого акта щодо порядку вiдступлення вимоги та переведення боргу пiд час здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Таким чином, до розробки зазначеного законодавчого акту, з метою запобiгання ухиленню вiд сплати податкiв, митне оформлення бартерних операцiй, якi здiйснюються на виконання договорiв вiдступлення (уступки) вимоги та переведення боргу не проводити.

Заступник Голови Служби Ю. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.