УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змiн i доповнень до Указу Президента України вiд 29 листопада 1996 року N 1145

     З метою посилення митного контролю, боротьби з контрабандою та iншими порушеннями митного законодавства, дальшого вдосконалення митної системи та її органiзацiйного змiцнення постановляю:

     Внести змiни i доповнення до Указу Президента України вiд 29 листопада 1996 року N 1145 "Про Державну митну службу України", виклавши його в такiй редакцiї:

"УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Державну митну службу України

     З метою вдосконалення органiзацiйної структури митної системи, посилення митного контролю, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, змiцнення виконавської дисциплiни спiвробiтникiв митної системи, вiдповiдно до пункту 15 статтi 106 Конституцiї України постановляю:

     1. Утворити на базi Державного митного комiтету України, що лiквiдується, Державну митну службу України (далi - Держмитслужба) як центральний орган виконавчої влади. Митну справу також здiйснюють регiональнi митницi, митницi, спецiалiзованi митнi управлiння та органiзацiї, якi утворюються у встановленому порядку.

     Установити, що Держмитслужба є правонаступником лiквiдованого Державного митного комiтету України стосовно його зобов'язань, прав та обов'язкiв.

     2. Визначити, що основними завданнями Держмитслужби є:

     захист економiчних iнтересiв України, сприяння розвитку зовнiшньоекономiчних зв'язкiв;

     контроль за додержанням вимог митного законодавства України;

     використання засобiв митного регулювання торговельно-економiчних вiдносин з урахуванням прiоритетiв розвитку економiки, створення сприятливих умов для участi України у мiжнародному спiвробiтництвi;

     удосконалення митного контролю, митного оформлення i оподаткування товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     здiйснення за участю Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України заходiв щодо захисту iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв державних iнтересiв на зовнiшньому ринку;

     створення сприятливих умов для прискорення товарообiгу та збiльшення пасажиропотоку через митний кордон України;

     боротьба з контрабандою, здiйснення заходiв щодо запобiгання порушенню митних правил.

     3. Призначити ДЕРКАЧА Леонiда Васильовича Головою Державної митної служби України.

     4. Держмитслужбi для боротьби з контрабандою, особливо з контрабандою наркотикiв, пiдакцизних i високолiквiдних товарiв, зброї, вибухiвки, культурних та iсторичних цiнностей, здiйснення митного контролю за енергоносiями, iншими товарами i транспортними засобами пiд час їх перемiщення митною територiєю України утворити Центральну енергетичну митницю, а у зонах дiяльностi регiональних митниць - вiддiлення по боротьбi з контрабандою i порушеннями митного законодавства, пiдпорядкувавши їх безпосередньо Держмитслужбi.

     5. Установити, що начальникiв Центральної енергетичної митницi, регiональних митниць, митниць, спецiалiзованих митних управлiнь та органiзацiй призначає на посади i звiльняє з посад Голова Держмитслужби.

     6. Держмитслужбi:

     вжити заходiв щодо посилення боротьби з корупцiєю, хабарництвом, зловживанням службовим становищем серед спiвробiтникiв митних органiв та забезпечення безпеки в Держмитслужбi, для чого утворити в системi митних органiв вiдповiднi структурнi пiдроздiли;

     створити нацiональну систему пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв митної справи у складi Академiї митної служби України (м. Днiпропетровськ) як головної навчально-методичної установи i центрiв пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв у мiстах Києвi та Хмельницькому;

     здiйснювати координацiю заходiв щодо боротьби з контрабандою наркотикiв, забезпечити взаємодiю в цiй сферi з Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України i Службою безпеки України;

     зосередити кiнологiчнi пiдроздiли, що спецiалiзуються на пошуку наркотикiв, у пунктах пропуску через державний кордон України на каналах контрабандного перемiщення наркотикiв.

     7. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     здiйснити органiзацiйнi заходи, пов'язанi з утворенням Державної митної служби України та її органiв;

     визначити умови оплати працi працiвникiв Держмитслужби, встановивши розмiри їх заробiтної плати та вiдповiднi пiльги на рiвнi працiвникiв правоохоронних органiв;

     подати проект Положення про Державну митну службу України;

     забезпечити безумовне виконання показникiв доходної частини Державного бюджету України щодо мита, митних зборiв, акцизного збору, податку на додану вартiсть з товарiв пiд час здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй. Зберегти чинний централiзований порядок розрахункiв з державним бюджетом за митними платежами i фiнансування органiв Держмитслужби, включаючи її центральний апарат;

     утворити з представникiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади робочу групу з розроблення Митного тарифу України вiдповiдно до Концепцiї трансформацiї Митного тарифу України на 1996 - 2005 роки згiдно з системою ГАТТ/СОТ. Координацiю цiєї роботи покласти на Держмитслужбу, передбачивши закiнчення розроблення проекту Митного тарифу України до 1 сiчня 1999 року;

     забезпечити введення в дiю до 1 липня 1998 року Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на базi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв 1996 року. Дальше її ведення та деталiзацiю для цiлей статистичного облiку, тарифного та нетарифного регулювання покласти на Держмитслужбу;

     доопрацювати у двомiсячний строк зауваження комiтетiв Верховної Ради України та народних депутатiв України щодо проекту нової редакцiї Митного кодексу України;

     вирiшити у встановленому порядку питання про надання Центральнiй митнiй лабораторiї Держмитслужби статусу судово-експертної установи з правом здiйснення остаточних висновкiв щодо визначення кодiв ТН ЗЕД;

     пiдготувати пропозицiї про внесення змiн i доповнень до законiв та iнших нормативно-правових актiв України, що випливають з цього Указу.

     8. Цей Указ набирає чинностi з дня його опублiкування".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
23 березня 1998 року
N 216/98

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.