Документ скасований: Кодекс ВР № 92-IV від 11.07.2002

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про звiльнення вiд обкладення митом предметiв, якi вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України

     1. Установити, що у разi вивезення (пересилання в несупроводжуваному багажi), а також пересилання в мiжнародних поштових вiдправленнях громадянами України, iноземними громадянами та особами без громадянства (далi - громадяни) за митний кордон України товарiв та iнших предметiв, придбаних в Українi, у кiлькостi, що не перевищує товарну партiю (визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України), мито та митнi збори не сплачуються.

     2. Установити, що положення цього Закону застосовуються виключно до правовiдносин, якi виникають при вивезеннi (пересиланнi) громадянами товарiв та iнших предметiв за митний кордон України (крiм товарiв та iнших предметiв, вивезення яких обмежено вiдповiдно до чинного законодавства).

     У разi вивезення громадянами за межi митної територiї України товарiв та iнших предметiв товарною партiєю митне оформлення здiйснюється в порядку, встановленому для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     3. Заборонити громадянам вивезення за межi митної територiї України:

     а) предметiв, на якi встановлюються державнi дотацiї, крiм предметiв особистого користування;

     б) предметiв (або їх частин) промислового призначення (обладнання, комплектуючi, матерiали тощо), що застосовуються у виробничiй сферi, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     в) дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння та виробiв з них, культурних цiнностей з метою їх вiдчуження.

     4. У разi, якщо мiжнародними договорами України встановлено iншi правила, нiж тi, що визначенi в цьому Законi, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
5 травня 1996 року
N 163/96-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.