Д Е К Р Е Т
КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 19 листопада 1993 року N 3631-XII


     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Установити, що предмети, якi ввозяться /пересилаються/ на митну територiю України громадянами України, iноземними громадянами та особами без громадянства /надалi - громадяни/, пiдлягають обкладенню митом за повними ставками Єдиного митного тарифу.

     2. Вiд оплати мита звiльняються такi предмети, якi ввозяться /пересилаються/ на митну територiю України громадянами:

     а/ товари /крiм вино-горiлчаних i тютюнових виробiв/ загальною вартiстю, еквiвалентною 1400 доларiв США включно;

(пункт а/ статтi 2 змiнено згiдно iз законом N 3631-XII вiд 19.11.93 р.)

     б/ предмети особистого користування /за винятком транспортних засобiв iндивiдуального користування та запасних частин до них/, що тимчасово ввозяться на митну територiю України;

     в/ речi, що ввозяться /пересилаються/ при переселеннi на постiйне мiсце проживання в Україну;

     г/ горiлчанi вироби у кiлькостi 1 лiтра, вино - 2 лiтрiв, тютюновi вироби - 200 цигарок /або 200 грамiв цих виробiв/ на одну особу.

     3. Установити, що транспортнi засоби та запаснi частини до них /крiм вироблених у державах - учасницях Спiвдружностi Незалежних Держав/, що ввозяться /пересилаються/ на митну територiю України громадянами, якi постiйно проживають в Українi, пiдлягають обкладанню митом за ставками згiдно з додатком.

     Громадянам, якi постiйно проживають за кордоном, дозволяється ввозити на митну територiю України без сплати мита транспортнi засоби для власного користування, але не бiльше одного найменування на одну особу, пiд зобов'язання про зворотне вивезення протягом одного року.

     У разi вiдчуження тимчасово ввезеного транспортного засобу з дозволу митного органу такий транспортний засiб пiдлягає обкладенню митом за ставками згiдно з додатком.

     4. Цей декрет набуває чинностi через 15 днiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Л.КУЧМА
Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
А.ЛОБОВ
м. Київ
11 сiчня 1993 року
N 2-93

 

Додаток
до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 сiчня 1993 р. N 2-93

С Т А В К И
ввiзного мита на транспортнi засоби iндивiдуального
користування та запаснi частини до них

******************************************************************
 Код (згiдно *                   *Ставка мита
 з товарною *    Найменування предметiв    *у доларах*
 номенклатурою*                   *  США
   ЗЕД)   *                   *
******************************************************************
 
 87.02; 87.03; транспортнi засоби (автомобiлi, мото-
 87.04; 87.11  цикли, мопеди, моторолери) за 1 куб.
        см об'єму цилiндра двигуна, зокрема:
 
        новi та такi, що були у користуваннi
        до одного року включно           0,1
 
        що були у користуваннi вiд одного до
        трьох рокiв включно            0,15
 
        що були у користуваннi вiд трьох до
        шести рокiв включно            0,3
 
        що були у користуваннi понад шiсть
        рокiв                   0,5
 
 87.16     немоторнi транспортнi засоби:
 
           причепи               50
           напiвпричепи             40
           причепи та напiвпричепи для житла  70
 
 87.06; 87.07; вузли, агрегати та запчастини (крiм   10 про-
 87.08; 87.14  зазначених нижче), з цiни предмету    центiв
 
           двигун внутрiшнього згорання,
           за 1 куб. см             0,05
           кузов                60
           коробка передач           10
           шасi                 8
           ведучий мiст             10
           колесо в зборi            4
           передня та задня пiдвiска       8
           щеплення               5
------------------------
 *  Мито перераховується у нацiональну валюту України за поточним
  курсом Нацiонального банку України на день його сплати i
  справляється у нацiональнiй валютi України.
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.