Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 915 від 26.12.2003

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

вiд 11-05-95 N 172


Про спрощення процедур митного оформлення при здiйсненнi зовнiвньоекономiчних операцiй

     З метою створення сприятливих унов для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та спрощення процедур митного оформлення транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв, цо перемiщуються через митний кордон України при здiйсненнi зовнiвньоекономiчних операцiй, НАКАЗУЮ:

     1. Дозволити митним органам у випадках, коли в момент надходження транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв подання належним чином оформленої вантажної митної декларацiї не є можливим з об'єктивних причин, здiйснювати випуск вантаiiв пiд зобов'язання керiвника пiдприємства про подання вантажної митної декларацiї, оформленої в повному обсязi, у термiн, в який не стягується збiр за перебування товарiв та iниих предметiв пiд митним контролем.

     Випуск може бути здiйснено за умови подання попередньої вантажної митної декларацiї. Рiшення про можливiсть випуску вантажу за попередньою вантажною митною декларацiєю приймається начальником митницi або його заступником, виходячи з наявних обставин.

     2. Дозволити при регулярному перемiщеннi через митний кордон однiєю i тiєю ж особою однорiдних товарiв по одному контракту в незмiнному митному режимi застосовувати митнi декларацiї, якi подаються на товари, що будуть перемiщеннi через митний кордон за певний вiдрiзок часу, як правило за мiсяць. По закiнченню встановлених термiнiв має бути подано вантажну митну декларацiю, оформлену в повному обсязi на вантаж, що був випущений за певний перiод або в рахунок цих вантажних митних декларацiй. Рiшення про можливiсть застосування таких митних декларацiй прийнається начальником Територiального митного управлiння або митницi на пiдставi звернення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     3. Дозволити в окремих випадках, коли транспортнi засоби, товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон, потребують термiнового доставлення одержувачу (термiновi вантажi в райони стихiйного лиха: товари, що швидко псуються: живi тварини; радiоактивнi матерiали; матерiали, що використовуються в медичнiй практицi; газети та iншi перiодичнi видання i т.iн.) здiйснювати їх випуск по супровiдним документам пiд гарантiю вiдправника (одержувача) про декларування вантажу в термiн, в який не стягується збiр за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем. Рiшення про можливiсть застосування термiнових вiдправлень по супровiдним документам приймаэться в кожному конкретному випадку начальником митницi або його заступником.

     4. Правовому вiддiлу (Рибалко 0.Н.) забезпечити реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України в двотижневий термiн пiсля його пiдписання.

     5. Управлiнню органiзацiї митного контролю (Соловков Ю.П.) пiдготувати в десятиденний термiн пiсля реєстрацiї цього наказу Мiнюстом України листа до митних установ з роз'ясненням порядку митного оформлення за попереднiми вантажними митними декларацiями та по супровiдних документах згiдно п.п.1.2.3 цього наказу.

     6. Митно-тарифному управлiнню (Демченко В.I.)в десятиденний термiн пiсля реєстрацiї цього наказу Мiнюстом України розробити та довести до митниць порядок статистичного облiку попереднiх вантажних митних декларацiй.

     7. Начальникам митниць iнформувати всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та митних брокерiв, розташованих в зонi дiяльностi митниць про умови та порядок митного оформлення вантажiв за попереднiми вантажними митними декларацiями та по супровiдним документам.

     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на територiальнi митнi управлiння.

Голова Комiтету Ю.Кравченко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.