ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

16.09.94 N Т-783

 

Начальникам митниць


     З метою зняття напруги, що склалася на прикордонних митницях з введенням Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.94 N 341 в дiю "Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України" необхiдно:

     1. Дозволити до 1 сiчня 1995 року ввезення в Україну механiчних транспортних засобiв /надалi ТЗ/ для постiйного користування, якi були виготовленi 10 i бiльше рокiв тому, за умови, що вони ввозяться громадянами України, якi виїхали за кордон до 1.08.94.

     2. Визначення року виготовлення ТЗ здiйснювати по iдентифiкацiйному номеру кузова. При цьому датою його вироблення необхiдно вважати останнiй день останнього мiсяця року, що значиться в iдентифiкацiйному номерi.

     При неможливостi визначення року випуску ТЗ по iдентифiкацiйному номеру керуватися датою його першої реєстрацiї, що вказана в транспортi. При цьому потрiбно також вважати, що ТЗ був виготовлений в останнiй день останнього мiсяця року його реєстрацiї.

     У разi неможливостi встановити рiк вироблення ТЗ по iдентифiкацiйному номеру кузова та датi першої реєстрацiї /її вiдсутнiсть, виправлення, пiдробка та iн./ рiк випуску визначити на пiдставi експортного заключення органiв ДАЇ МВС України. На пiдставi експортного заключення визначати також рiк випуску ТЗ у разi його реставрацiї, капiтального ремонту, замiни основних вузлiв та агрегатiв.

     3. Затриманi митними органами в перiод з 1.08.94 згiдно з "Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України", затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.94 N341, транспортнi засоби, що пiдлягають пропуску в Україну вiдповiдно до положень цiєї телетайпограми, мають бути пропущенi в Україну без стягнення митних зборiв за їх зберiгання.

     4. Дозволяється пiсля 1.08.94 ввезення в Україну ТЗ, якi виготовленi 10 i бiльше рокiв тому, у випадках:

  • переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну

  • отримання ТЗ в якостi спадщини

  • ввезення ТЗ на митну територiю України тимчасово пiд зобов'язання про зворотнє вивезення

     5. Не пiдлягають пропуску в Україну механiчнi ТЗ, якi були виготовленi 10 i бiльше рокiв тому, у випадках:

  • при виїздi громадян за кордон i придбання там такого ТЗ пiсля 1.08.94

  • коли такий ТЗ ввозиться iноземним громадянином з метою його вiдчуження на митнiй територiї України, якщо власник ТЗ заявить про це на прикордоннiй митницi. /Тимчасово ввезений в Україну ТЗ, який був виготовлений 10 i бiльше рокiв тому, вiдчуженню на територiї України пiсля 1.08.94 не пiдлягає/.

     6. Власникам затриманих ТЗ згiдно з п.5 цiєї телетайпограми дозволяється їх вивезення за межi України, за умови оформлення провiзної вiдомостi з зазначенням термiну транзиту та митницi, через яку буде здiйснено його вивезення. При цьому в документах /техпаспортi, договорi купiвлi-продажу/ на такий ТЗ необхiдно робити запис: "Транзит", яку завiряти вiдтиском особистої печатки iнспектора, що здiйснював оформлення.

     7. Вважати такими, що втратили силу телетайпограми ДМК України N 668 вiд 29.07.94 i N 676 вiд 3.08.94 та спiльний лист ДМК України N11/2-7071 i МВС України /N 4113/НР/ вiд 5.08.94

Перший заступник Голови Комiтету Мiрошниченко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.