ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

14.07.95 р. N 05/2274

 

Начальникам територiальних митних управлiнь
Начальникам митниць


     На Вашi запити вiд 21.06.95 р. N 464/01-11 та вiд 05.07.95 р. N 01-11/508 повiдомляємо наступне:

     1. Згiдно з чинним законодавством кiлькiсного та вартiсного обмеження ввезення (вивезення) предметiв, зокрема транспортних засобiв), особами, якi користуються в Українi митними пiльгами, на сьогоднi немає. Про факти зловживань з боку даної категорiї громадян при ввезенi (вивезенi) ними предметiв Держмиткому вiдомо i неодноразово доповiдалось Кабiнету Мiнiстрiв України.

     2. Нотарiально завiрена довiренiсть на придбання за кордоном, зокрема транспортних засобiв, передбачає передачу вiдповiдних коштiв, необхiдних на його виконання, а вивезення за межi України iноземної валюти, що належить iншим особам, суперечить чинному законодавству, оскiльки пункт 3.1.9. Порядку перемiщення валюти через митний кордон України, затвердженого Нацбанком України 14.03.95 р. N 19029/381 та Держмиткомом України 17.03.93 р. N 11/1-50, передбачає, що передача iноземної валюти при вивезеннi громадянами-резидентами дозволяється тiльки подружжю (при наявностi нотарiально засвiдченого доручення) i лише на пiдставi документiв на цю валюту, виданих митними органами при ввезенi.

     Крiм того згiдно з останнiм абзацем пункту 8 Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв всiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.93 р. N 873, вiдчуження (реєстрацiя) придбаних (громадянами, якi постiйно проживають в Українi) транспортних засобiв, не зареєстрованих в пiдроздiлах ДАI, не проводиться.

     Отже, виходячи iз вищевикладеного, митне оформлення предметiв, зокрема транспортних засобiв, ввезених по довiреностях, необхiдно здiйснювати, незважаючи на те, на кого за кордоном виписанi документи (договiр купiвлi-продажу, довiдка-рахунок, в'їзна митна декларацiя та можливi iншi), на осiб, якi придбали їх за кордоном i ввезли на територiю України, а не на тих, хто довiряв їм це здiйснити, за винятком:

  • якщо громадянин, перебуваючи за кордоном, придбав там предмети, зокрема транспортнi засоби, що пiдтверджується офiцiйними документами, доручив ввезти їх в Україну iншiй особi;

  • коли по довiреностях ввозяться предмети як спадщина;

  • якщо громадянин здiйснив оплату предметiв, зокрема транспортних засобiв, по каналах Мiнiстерства зв'язку України (поштовий переказ) i доручив ввезти їх з-за кордону iншiй особi.

     В цих випадках митне оформлення предметiв необхiдно здiйснювати на громадян, якi видали нотарiально завiрену довiренiсть iншим особам на ввезення таких предметiв на територiю України.

В .о. начальника Управлiння
органiзацiї митного контролю
Е.Iванченко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.