ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

27.02.96 N 11/18-1258

 

Начальникам територiальних митних управлiнь
Начальникам митниць


     На чисельнi запити з митних установ стосовно юридичного оформлення договорiв дарiння та довiреностей на користування громадянами-резидентами транспортними засобами i їх вiдчуження на територiї України, що були наданi громадянами-нерезидентами, в т.ч. країнам Спiвдружностi Незалежних Держав, направляємо для оперативного використання в роботi лист Мiнiстерства юстицiї України (додається) цього приводу.

     Додаток: по тексту на 1 арк.

Заст.Голови комiтету Ю.Соловков

 

Державний Митний комiтет
України
Начальнику управлiння органiзацiї митного контролю
С.А.Яценку


     Вiдповiдно ст. 100 Закону "Про нотарiат" документи, якi складено за кордоном з участю iноземних властей або якi вiд них виходять, приймаються нотарiусом за умови їх легалiзацiї органами Мiнiстерства закордонних справ України.

     Консульська легалiзацiя складається з встановлення та засвiдчення справжностi пiдпису iноземних посадових осiб на документах на пiдтвердження їх вiдповiдностi законам iноземних держав.

     При оформленнi документiв, якi призначаються, для дiї за кордоном, зацiкавлена особа повинна подати свої документи у вiддiл нотарiату Мiнiстерства юстицiї або уповноважений на це орган держави для засвiдчення справжностi пiдпису нотарiуса, який посвiдчував цi документи, а потiм - до Мiнiстерства закордонних справ для подальшої консульської легалiзацiї.

     Це правило не поширюється на документи, складенi за участю властей, /або виходять вiд них/, держав - учасниць мiжнародних договорiв, в яких приймає участь Україна.

     За станом на сiчень 1996 року Україна уклала договори про правову допомогу з Китайською Народною республiкою, Республiкою Польща, Литовською Республiкою, Республiкою Молдова, Республiкою Грузiя, Естонською Республiкою, Латвiйською Республiкою, Монголiєю, Фiнляндською Республiкою.

     Не вимагається повної консульської легалiзацiї-документiв, що надходять з держав, якi приєднались до Конвенцiї про правову допомогу та правовi вiдносини у цивiльних, сiмейних i кримiнальних справах, пiдписаної 22.01.1993 р. у м.Мiнську.

     На 15.08.95 р. Конвенцiя набула чинностi для Республiки Бiлорусь, Республiки Вiрменiя, Республiки Казахстан, Республiки Таджикiстан, Республiки Узбекистан, Росiйської Федерацiї, України.

     У цих випадках справжнiсть пiдпису нотарiуса повинна бути засвiдчена органом юстицiї чи iншим уповноваженим на це органом.

Начальник управлiння Л.М.Павлова
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.