Документ скасований: Постанова КМУ № 1911 від 13.12.2002

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 11 вересня 1996 р. N 1094


Про затвердження перелiку предметiв промислового призначення, що застосовуються у виробничiй сферi, вивезення (пересилання) яких громадянами України, iноземцями та особами без громадянства за межi митної територiї України забороняється

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою КМ
вiд 1 вересня 1997 року N 954


     Вiдповiдно до статтi 3 Закону України "Про звiльнення вiд обкладення митом предметiв, якi вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Затвердити перелiк предметiв промислового призначення, що застосовуються у виробничiй сферi, вивезення (пересилання) яких громадянами України, iноземцями та особами без громадянства за межi митної територiї України забороняється (додається).

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 вересня 1996 р. N 1094

ПЕРЕЛIК
предметiв промислового призначення, що застосовуються
у виробничiй сферi, вивезення (пересилання) яких
громадянами України, iноземцями та особами без громадянства за межi митної територiї України забороняється

*****************************************************************
 Код ТН ЗЕД          Найменування предмета
*****************************************************************
         Шкурки та iншi частини птахiв з пiр'ям
         або пухом; пiр'я та частини пiр'я з
         пiдрiзаними або непiдрiзаними кiнцями та
         пух, очищенi, дезiнфiкованi або обробленi
         для зберiгання, але не пiдданi подальшiй
         обробцi; порошок i вiдходи пiр'я та їх
         частин:
         пiр'я птахiв, яке використовується для
         набивання; пух:
05.05 10100    необробленi
         (доповнено згiдно з постановою Кабiнету
          Мiнiстрiв України вiд 01.09.97 р. N 954)
28.05 30000    Метали рiдкiсноземельнi, скандiй та iтрiй в
         чистому виглядi, в сумiшах або сплавах
28.05 40000    Ртуть
41.01       Шкiра великої рогатої худоби або тварин роди-
         ни конячих (парена або солена, сушена, золь-
         на, пiкльована чи консервована iншим спосо-
         бом, але недублена, не вироблена пiд перга-
         мент i не пiддана подальшiй обробцi), з воло-
         сяним покривом або без волосяного покриву,
         спилок або неспилок
41.02       Шкiра овець або ягнят (парена або солена, су-
         ха, зольна, пiкльована або консервована iншим
         способом, але недублена, не вироблена пiд
         пергамент i не пiддана подальшiй обробцi), з
         вовняним покривом або без вовняного покри-
         ву, спилок або неспилок, крiм пойменованих в
         примiтцi 1 "в" до цiєї групи
41.03 90000    Iншi види шкiряної сировини (пареної або соле-
         ної, сухої, зольної, пiкльованої чи консервова-
         ної iншим способом, але недубленої, не ви-
         робленої пiд пергамент i не пiдданої подальшiй
         обробцi), з волосяним покривом або без во-
         лосяного покриву, спилок або неспилок, крiм
         видiв, виключених примiткою 1 "б" або 1 "в"
         до цiєї групи (тiльки шкiра свиней)
         Мiдь рафiнована та сплави мiднi
         необробленi:
         сплави мiднi:
74.03 21000    сплави мiдно-цинковi (латунi)
74.03 22000    сплави мiдно-олов'янi (бронзи)
74.03 23000    сплави мiдно-нiкелевi (купронiкелi) або
         сплави мiдно-нiкелево-цинковi
         (нейзильбери)
         (доповнено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв
          України вiд 01.09.97 р. N 954)
74.04       Вiдходи i брухт мiднi
74.07       Прутки i профiлi мiднi
74.08       Дрiт мiдний
74.09       Плити, листи, смуги та стрiчки мiднi, завтовшки
         бiльше 0,15 мм
75.02 - 75.08   Нiкель i вироби з нього, включаючи вiдходи i
         брухт
78.01       Свинець необроблений
78.02       Вiдходи та брухт свинцевi
80.01 - 80.07   Олово i вироби з нього
         (доповнено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв
         України вiд 01.09.97 р. N 954)
81.01 - 81.13   Недорогоцiннi метали iншi (вольфрам, молiб-
         ден, тантал, магнiй, кобальт, вiсмут, кадмiй,
         титан, цирконiй, сурма, марганець, берилiй,
         хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй, iндiй,
         нiобiй, ренiй, талiй) та металокерамiка, вироби
         з них, включаючи вiдходи i брухт.
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.