УГОДА

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво у галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України та Виконавча Влада Грузiї, далi - Сторони,

     усвiдомлюючи небезпеку, що несуть для обох країн промисловi аварiї, катастрофи i стихiйнi лиха,

     визнаючи, що спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв може сприяти добробуту i безпецi обох держав,

     враховуючи користь, яку може мати для Сторiн обмiн науково-технiчною iнформацiєю в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих i лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв,

     беручи до уваги можливiсть виникнення надзвичайних ситуацiй, наслiдки яких не можуть бути лiквiдованi силами i засобами однiєї iз Сторiн, i потребу за цих обставин в скоординованих дiях Сторiн з метою попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв,

     домовились про таке:

Стаття 1

     Термiни, що використовуються в цiй Угодi, мають такi значення:

     Сторона, що запитує - Сторона, яка звертається до iншої Сторони з проханням про направлення аварiйно-рятувальних формувань, вiдповiдного оснащення та матерiалiв забезпечення;

     Сторона, що надає - Сторона, яка задовольняє прохання iншої Сторони про направлення аварiйно-рятувальних формувань, вiдповiдного оснащення та матерiалiв забезпечення;

     аварiйно-рятувальнi формування - групи фахiвцiв, у тому числi вiйськовослужбовцi вiйськ цивiльної оборони, якi призначенi для надання допомоги i забезпеченi необхiдним оснащенням;

     оснащення - матерiали, технiчнi та транспортнi засоби, спорядження аварiйно-рятувальних формувань i особисте спорядження, яке використовується для надання допомоги;

     матерiали забезпечення - матерiальнi засоби, призначенi для безкоштовного розподiлу серед населення, що постраждало внаслiдок стихiйного лиха або аварiї;

     компетентнi органи - органи, що призначаються Сторонами для координацiї робiт, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди.

Стаття 2

     Сторони на основi принципiв рiвноправностi i взаємної допомоги вiдповiдно до законодавства своїх держав здiйснюють спiвробiтництво у таких напрямках:

     розробка спiльної системи заходiв щодо попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв;

     розробка спiльної системи раннього оповiщення про промисловi аварiї, катастрофи та стихiйнi лиха, якi створюють загрозу здоров'ю людини, та транскордонного забруднення територiї держави iншої Сторони;

     органiзацiя оперативного обмiну iнформацiєю про запити i пропозицiї Сторiн щодо взаємодопомоги в разi промислових аварiй, катастроф та стихiйних лих, якi мали мiсце на територiї їхнiх держав;

     надання взаємної допомоги в лiквiдацiї наслiдкiв промислових аварiй, катастроф i стихiйних лих, що вiдбулися.

Стаття 3

     Спiвробiтництво в рамках цiєї Угоди включає:

     органiзацiю i здiйснення монiторингу небезпечних техногенних i екологiчних процесiв, а також природних явищ;

     прогнозування промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих i оцiнку їхнiх наслiдкiв;

     обмiн iнформацiєю i технологiями;

     обмiн фахiвцями i вченими;

     органiзацiю спiльних конференцiй, семiнарiв i робочих нарад;

     спiльне планування, розробку i здiйснення дослiдницьких проектiв та їхню демонстрацiю;

     оцiнку ризику для довкiлля i здоров'я населення у зв'язку з можливими забрудненнями внаслiдок промислових аварiй, катастроф i стихiйних лих;

     оцiнку транскордонного впливу промислових аварiй, катастроф i стихiйних лих на довкiлля;

     пiдготовку публiкацiй, доповiдей i тематичних дослiджень;

     забезпечення зв'язку мiж компетентними органами Сторiн;

     пiдготовку кадрiв;

     надання допомоги в лiквiдацiї наслiдкiв промислових аварiй, катастроф i стихiйних лих;

     будь-яку iншу дiяльнiсть, пов'язану з попередженням промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих i лiквiдацiєю їхнiх наслiдкiв, що може бути узгоджена компетентними органами Сторiн.

Стаття 4

     Компетентними органами є:

     з Української Сторони - Мiнiстерство України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

     з Грузинської Сторони - Департамент надзвичайних ситуацiй та цивiльної оборони Мiнiстерства Внутрiшнiх Справ Грузiї.

     Кожна iз Сторiн негайно письмово повiдомить iншу Сторону у разi, якщо компетентний орган буде позбавлений повноважень по виконанню покладених на нього функцiй, i в найкоротший строк, але не пiзнiше 60 днiв з моменту повiдомлення, письмово повiдомить iншу Сторону про правонаступника компетентного органу.

Стаття 5

     Для реалiзацiї положень цiєї Угоди компетентнi органи Сторiн засновують Спiльну комiсiю з питань спiвробiтництва в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих i лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв (далi - Спiльна комiсiя).

     Спiльна комiсiя проводить свої засiдання по черзi в Українi та в Грузiї, як правило, один раз на рiк, а в разi потреби - за узгодженням компетентних органiв Сторiн.

Стаття 6

     Вся дiяльнiсть щодо реалiзацiї цiєї Угоди здiйснюється вiдповiдно до законодавства держави кожної iз Сторiн i наявностi у кожної з них аварiйно-рятувальних формувань та вiдповiдного оснащення.

     Сторона, яка приймає представникiв iншої Сторони, що беруть участь у дiяльностi, передбаченiй цiєю Угодою, несе всi витрати по їх перебуванню i пересуванню по територiї своєї держави, якщо iнше не буде узгоджено Сторонами. Проїзд на територiю держави Сторони, яка приймає, i виїзд з цiєї територiї оплачуються Стороною, яка направила своїх представникiв.

Стаття 7

     Лiквiдацiя наслiдкiв промислових аварiй, катастроф i стихiйних лих здiйснюється аварiйно-рятувальними формуваннями та оснащенням Сторони, на територiї держави якої вони виникли.

     Якщо масштаби лиха такi, що Сторона, яка постраждала, не може самостiйно справитися з його локалiзацiєю та лiквiдацiєю, то допомога у проведеннi аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт надається iншою Стороною в разi офiцiйного звернення до неї за допомогою.

     Аварiйно-рятувальнi формування та оснащення Сторiн можуть залучатися до виконання аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт, необхiдних для лiквiдацiї наслiдкiв промислових аварiй, катастроф i стихiйних лих, з наступним вiдшкодуванням понесених витрат за рахунок Сторони, що запитує, або в порядку надання безплатної допомоги за домовленiстю Сторiн.

Стаття 8

     У разi промислових аварiй, катастроф i стихiйних лих допомога пiсля офiцiйного звернення Сторони, що запитує, надається шляхом негайного направлення в ту зону, де це сталося, аварiйно-рятувальних формувань для рятування людей, матерiальних цiнностей та захисту довкiлля.

     Оснащення аварiйно-рятувальних формувань повинно бути достатнiм для ведення автономних дiй на мiсцi принаймнi протягом 72 годин. Забезпечення цих формувань всiм необхiдним для їхнього подальшого функцiонування, включаючи розмiщення, харчування та медичну допомогу, здiйснюється Стороною, що запитує.

Стаття 9

     Компетентнi органи Сторiн обмiнюються списками матерiалiв забезпечення та оснащення, що можуть бути направленi однiєю Стороною до iншої Сторони в межах можливостей, якi вони мають.

     Компетентнi органи Сторiн вивчать можливостi застосування практики якнайшвидшого одержання необхiдного дозволу при перевезеннях негабаритних та iнших спецiальних вантажiв, а також безкоштовного користування транспортною iнфраструктурою.

     Персонал аварiйно-рятувальних формувань протягом всього перiоду його перебування на територiї держави Сторони, що запитує, пiдпадає пiд дiю законодавства держави Сторони, що запитує.

     На вiйськовослужбовцiв, якi включенi до складу аварiйно-рятувальних формувань, протягом всього перiоду їхнього перебування на територiї держави Сторони, що запитує, поширюється дiя законодавства держави Сторони, що надає, яким регулюється статус вiйськовослужбовцiв.

Стаття 10

     Аварiйно-рятувальнi формування перетинають державний кордон держав транзиту вiдповiдно до укладених з цими державами угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв.

Стаття 11

     Сторони також сприяють пропуску через територiю своїх держав аварiйно-рятувальних формувань, оснащення та матерiалiв забезпечення в третi країни вiдповiдно до укладених з цими країнами угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв.

Стаття 12

     Сторони сприяють позачерговому здiйсненню митного оформлення при ввозi на митну територiю i вивозi з митної територiї обох держав речей осiб, якi входять до складу аварiйно-рятувальних формувань, згiдно з їхнiм нацiональним законодавством.

     Митне оформлення оснащення i матерiалiв забезпечення аварiйно-рятувальних формувань здiйснюється за належним чином оформленим перелiком пiд гарантiю вiдправника (одержувача) про декларування вантажу у термiн, протягом якого не стягуються митнi збори за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем.

     Оснащення i матерiали забезпечення звiльняються вiд мита та iнших податкiв i зборiв в бюджет при їх ввозi на територiю держави Сторони, яка запитує, i мають бути використанi або розподiленi пiд час операцiй з надання допомоги або вивезенi пiсля їх завершення з територiї держави Сторони, яка запитує.

     Якщо за особливих обставин неможливо або недоцiльно вивезти це оснащення i матерiали забезпечення, вони повиннi бути переданi компетентному органу Сторони, що запитує, на узгоджених умовах.

     У разi потреби надання постраждалим термiнової медичної допомоги на територiю держави Сторони, що запитує, вiдповiдно до чинного законодавства цiєї держави, може бути ввезена необхiдна кiлькiсть медичних препаратiв, що мiстять наркотичнi речовини, з обов'язковим узгодженням номенклатури, кiлькостi та мiсця використання цих речовин з вiдповiдними державними органами по контролю за наркотиками кожної iз Сторiн. Такi медичнi препарати не пiдлягають передачi та використовуються винятково квалiфiкованим медичним персоналом згiдно з встановленими правилами пiд контролем представникiв Сторони, що запитує.

     Пiсля закiнчення робiт залишок медичних препаратiв, що мiстять наркотичнi речовини, повинен бути вивезений назад пiд митним контролем Сторони, що запитує, на пiдставi вiдповiдним чином оформлених документiв, якi пiдтверджують характер i кiлькiсть препаратiв, а митному органу Сторони, що надає, передається акт про використання препаратiв, що мiстять наркотичнi речовини, пiдписаний керiвником та лiкарем аварiйно-рятувального формування i завiрений представником компетентного та митного органу Сторони, що запитує.

Стаття 13

     Кожна Сторона надає повiтряним суднам, що направляються для надання допомоги, дозвiл на здiйснення польотiв у вiдповiднi пункти на територiї її держави.

     Про рiшення щодо використання повiтряних суден для надання допомоги негайно повiдомляється вiдповiдним органам Сторони, що запитує, iз зазначенням маршруту, типу i реєстрацiйних номерiв повiтряних суден, кiлькостi членiв екiпажiв та пасажирiв, характеру вантажу, мiсця i часу зльоту i посадки.

     Польоти повиннi здiйснюватися вiдповiдно до встановлених кожною Стороною правил, що регулюють експлуатацiю i навiгацiю повiтряних суден при польотах над територiєю її держави i правилами, що встановленi Мiжнародною органiзацiєю цивiльної авiацiї (IСАО).

     При цьому повiтрянi судна Сторони, що надає, звiльняються вiд платежiв за пролiт, радiонавiгацiйне супроводження, посадку, стоянку на аеродромi та злiт з нього.

     Питання вiдшкодування витрат за паливо та забезпечення iншими витратними матерiалами, а також технiчне обслуговування повiтряних суден буде вирiшуватися Сторонами в кожному випадку окремо.

     Порядок використання автомобiльного, залiзничного i водного транспорту для надання допомоги визначається компетентними органами за узгодженням з вiдповiдними мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади Сторiн.

Стаття 14

     Сторона, що запитує, вiдшкодовує Сторонi, що надає, витрати, якi понесенi нею в ходi надання допомоги, включаючи оплату наданої медичної допомоги, якщо Сторони, враховуючи характер та обсяг лиха, не домовляться про iнше.

     Сторона, що запитує, може в будь-який момент скасувати своє прохання про надання їй допомоги, але в цьому випадку Сторона, що надає, має право отримати вiдшкодування витрат, якi вона понесла.

     Якщо Сторони не домовилися про iнше, витрати вiдшкодовуються протягом 10 (десяти) днiв пiсля того, як Сторона, що надає, висунула вимогу про це до Сторони, що запитує.

Стаття 15

     Сторона, що запитує, не пред'являє вимог до Сторони, що надає, у разi загибелi людей або отримання ними калiцтва, псування або втрати власностi чи заподiяння шкоди довкiллю на територiї її держави та виплачує компенсацiю Сторонi, що надає, у разi загибелi або калiцтва людей, а також у разi заподiяння шкоди обладнанню та iншiй власностi, якщо така шкода нанесена в ходi виконання завдань, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди.

     При цьому Сторона, що надає, самостiйно забезпечує вiдповiдно до свого чинного законодавства страхування свого персоналу, який бере участь у наданнi допомоги. Витрати щодо оформлення страхування зараховуються до загальних витрат з надання допомоги та компенсуються Стороною, що запитує, на умовах цiєї Угоди.

     Якщо член аварiйно-рятувального формування Сторони, що надає, завдасть шкоду третiй особi при виконаннi завдань, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди на територiї держави Сторони, що запитує, то цi збитки вiдшкодовує Сторона, що запитує, вiдповiдно до положень законодавства, якi б застосовувалися у випадку заподiяння шкоди власними силами з надання допомоги.

     Сторона, що запитує, має право подати регресний позов до суду з приводу компенсацiї, виплаченої нею вiдповiдно до цiєї статтi, до члена аварiйно-рятувального формування Сторони, що надає, який завдав шкоду навмисно або через грубу необережнiсть.

     Компетентнi органи Сторiн обмiнюються всiєю необхiдною iнформацiєю щодо ситуацiї, за якої було заподiяно шкоду, згадану у цiй статтi.

Стаття 16

     Пiсля закiнчення робiт з надання допомоги компетентний орган Сторони, що надає, подає компетентному органу Сторони, що запитує, письмову доповiдь про проведенi роботи.

     Компетентний орган Сторони, що запитує, подає компетентному органу Сторони, що надає, пiдсумкову доповiдь про те, що сталося, яка мiстить характеристику надзвичайної ситуацiї, iнформацiю про вид та обсяг отриманої допомоги, а також про результати проведених робiт.

     Компетентнi органи iнформують свої Сторони про обсяг наданої та одержаної допомоги та про результати проведених робiт.

Стаття 17

     Iнформацiя, одержана в результатi дiяльностi в рамках цiєї Угоди, за винятком iнформацiї, що не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до нацiонального законодавства Сторiн, публiкується на основi правил i практики Сторiн, що склалася, якщо iнше не було письмово узгоджено компетентними органами.

Стаття 18

     Ця Угода не зачiпає прав i зобов'язань Сторiн за iншими мiжнародними договорами, учасницями яких вони є.

Стаття 19

     Розбiжностi у тлумаченнi та застосуваннi цiєї Угоди, якi не можуть бути усуненi шляхом консультацiй мiж компетентними органами, вирiшуються по дипломатичних каналах або шляхом переговорiв мiж Сторонами з оформленням вiдповiдних протоколiв.

Стаття 20

     За взаємною домовленiстю Сторони можуть вносити до цiєї Угоди необхiднi доповнення та змiни, якi оформляються протоколами i є невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

Стаття 21

     Ця Угода укладена на невизначений термiн i набирає чинностi з дати останнього письмового повiдомлення про виконання Сторонами внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття нею чинностi.

     Угода може бути денонсована кожною iз Сторiн шляхом письмового повiдомлення. Угода втрачає чиннiсть через 6 (шiсть) мiсяцiв вiд дати, коли одна з Сторiн направила iншiй Сторонi письмове повiдомлення про своє бажання припинити дiю Угоди.

     У такому випадку положення цiєї Угоди продовжуватимуть застосовуватися до всiх контрактiв i зобов'язань, що виникнули на її основi i не були виконанi на момент припинення її дiї, до повного виконання таких контрактiв та зобов'язань.

     Вчинено в м. Тбiлiсi 7 грудня 1998 року в двох примiрниках, кожний українською, грузинською та росiйською мовами, причому всi тексти мають однакову силу.

     З метою тлумачення положень цiєї Угоди використовується текст росiйською мовою.

За Кабiнет Мiнiстрiв України За Виконавчу Владу Грузiї
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.