УГОДА

мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй

     Уряд України i Уряд Республiки Польща, якi надалi iменуються "Договiрнi Сторони",

     вiдповiдно до прагнень своїх народiв гiдно шанувати мiсця пам'ятi i поховання осiб, якi загинули або були закатованi як на територiї України, так i на територiї Республiки Польща внаслiдок воєн та полiтичних репресiй,

     виходячи з положень статтi 18 Договору мiж Україною i Республiкою Польща про добросусiдство, дружбу та спiвробiтництво, пiдписаного у Варшавi 18 травня 1992 року,

     керуючись вiдповiдними положеннями Женевських конвенцiй про захист жертв вiйни вiд 12 серпня 1949 року та Додаткових протоколiв до них,

     прагнучи забезпечити вiльний обмiн iнформацiєю та повний доступ до джерельно пiдтвердженої правди,

     дiючи в iнтересах зближення обох народiв та досягнення їх повного взаєморозумiння у майбутньому,

     домовились про таке:

Стаття 1

     Договiрнi Сторони керуватимуться положеннями цiєї Угоди при вирiшеннi будь-яких питань, пов'язаних з визначенням, реєстрацiєю, улаштуванням, збереженням та належним утриманням мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй, а також питань стосовно ексгумацiї тлiнних останкiв та гiдного їх пам'ятi перепоховання.

Стаття 2

     Договiрнi Сторони погодились, що в цiй Угодi:

     "мiсце пам'ятi" означає мiсце, пов'язане з боротьбою або катуванням;

     "улаштування мiсць пам'ятi i поховання" є визначення їх меж, встановлення надгробкiв, пам'ятникiв, пам'ятних дошок та меморiальних споруд;

     "утримання мiсць пам'ятi i поховання" означає охорону могил, гробкiв, пам'ятникiв та меморiальних споруд, їх пiдтримання у належному станi.

Стаття 3

     1. Договiрнi Сторони обмiнюватимуться наявною iнформацiєю, що стосується розташування мiсць пам'ятi i поховання, їх кiлькостi i розмiрiв та персональних даних загиблих та закатованих i будь-якою iншою iнформацiєю, що має вiдношення до таких осiб i пов'язана з реалiзацiєю цiєї Угоди. На основi зазначеної iнформацiї будуть складенi офiцiйнi списки мiсць пам'ятi i поховання.

     2. У разi виявлення нових мiсць пам'ятi або поховання Договiрна Сторона, на територiї якої вони знаходяться, негайно вживатиме заходiв з метою їх охорони. Такi мiсця, за взаємною домовленiстю Договiрних Сторiн, включаються до офiцiйних спискiв.

Стаття 4

     1. Кожна з Договiрних Сторiн на територiї своєї держави утримуватиме мiсця пам'ятi i поховання вiйськових i цивiльних осiб iншої Договiрної Сторони, зазначених у Статтi 1 цiєї Угоди, згiдно з вiдповiдними положеннями Женевських конвенцiй про захист жертв вiйни та додаткових протоколiв до них.

     2. Кожна iз Договiрних Сторiн на територiї своєї держави буде сприяти вжиттю iншою Договiрною Стороною заходiв щодо улаштування мiсць пам'ятi i поховання та увiчнення пам'ятi загиблих i закатованих. При цьому можуть бути використанi нацiональнi та релiгiйнi символи.

     В окремих випадках, за згодою Договiрних Сторiн, можуть бути застосованi iншi форми увiчнення пам'ятi загиблих i закатованих.

     3. Договiрнi Сторони iнформуватимуть одна одну про випадки вандалiзму у мiсцях пам'ятi i поховання, а також вживатимуть заходiв по їх вiдновленню та запобiганню таких випадкiв у майбутньому.

     4. Договiрнi Сторони прагнутимуть усунути з територiй, на яких розташованi мiсця пам'ятi i поховання, а також з територiй, безпосередньо до них прилеглих, будь-яких об'єктiв, несумiсних iз статусом цих мiсць.

     5. В ходi реалiзацiї вищезазначених заходiв у мiсцях пам'ятi i поховання Договiрнi Сторони, в разi необхiдностi, враховуватимуть нацiональнi звичаї та релiгiйнi традицiї iнших народiв.

Стаття 5

     1. При перенесеннi тлiнних останкiв вiйськових i цивiльних осiб з метою їх поховання на батькiвщинi ексгумацiя проводитиметься за згодою Договiрної Сторони, на територiї держави якої вони похованi.

     2. Пiсля отримання згоди на ексгумацiю тлiнних останкiв вiйськових i цивiльних осiб Договiрнi Сторони, в разi необхiдностi, узгоджуватимуть процедуру здiйснення ексгумацiї та передання останкiв.

Стаття 6

     1. Змiна мiсця поховання тлiнних останкiв загиблих та закатованих у державi, на територiї якої вони були похованi, може проводитися лише в окремих випадках, на пiдставi рiшення вiдповiдних органiв влади Договiрної Сторони, на територiї якої знаходиться мiсце поховання. При цьому про заплановану змiну мiсця поховання негайно iнформується вiдповiдний державний орган iншої Договiрної Сторони.

     2. Ексгумацiя, яка проводиться з метою змiни мiсця поховання, здiйснюється за участю представникiв вiдповiдних установ обох Договiрних Сторiн, з дотриманням процедури, прийнятої у державi ексгумацiї, разом iз складенням вiдповiдних документiв.

Стаття 7

     1. Кожна з Договiрних Сторiн прийматиме на своїй територiї спецiальнi робочi групи, уповноваженi вiдповiдними установами Договiрних Сторiн, для вирiшення питань, пов'язаних з встановленням персональних даних загиблих та закатованих, увiчненням їх пам'ятi, а також для здiйснення iнших дiй, зазначених у попереднiх статтях цiєї Угоди на строк, необхiдний для їх закiнчення.

     2. Кожна iз Договiрних Сторiн гарантуватиме спецiальним робочим групам iншої Договiрної Сторони забезпечення необхiдних умов для їх дiяльностi, разом з робочими примiщеннями, житлом, свободою пересування по територiї своєї держави, доступ до всiх джерел iнформацiї, що стосуються мiсць поховання. Договiрнi Сторони зобов'язуються надавати зазначеним групам всiляку можливу допомогу та пiдтримку.

     3. Умови дiяльностi зазначених груп, строки їх прийому та їх кiлькiсть узгоджуються вiдповiдними установами Договiрних Сторiн.

     4. Плани робiт, на основi яких будуть дiяти спецiальнi робочi групи однiєї Договiрної Сторони на територiї держави iншої Договiрної Сторони, пiдлягають погодженню з вiдповiдними органами цiєї Договiрної Сторони.

     5. Представники вiдповiдних установ Договiрних Сторiн мають право без попереднього повiдомлення знайомитись з дiяльнiстю груп, якi знаходяться на її територiї.

Стаття 8

     1. Обладнання, транспортнi засоби та матерiали, якi ввозяться спецiальними робочими групами з територiї держави однiєї Договiрної Сторони на територiю держави iншої Договiрної Сторони i призначенi для улаштування мiсць пам'ятi та поховання, звiльняються вiд обмежень на ввiз, митних зборiв та фiнансових зобов'язань при наявностi повного списку предметiв, що ввозяться, i з зобов'язанням, що все це буде використовуватись тiльки за вказаним в цiй Угодi призначенням.

     2. Ввiз обладнання, транспортних засобiв, а також невикористаних матерiалiв, про якi йдеться у п. 1 цiєї Статтi, здiйснюється на протязi одного мiсяця пiсля закiнчення робiт на територiї держави, в якiй вони виконувались.

Стаття 9

     1. Фiнансовi витрати, необхiднi для здiйснення заходiв, зазначених у пунктi 1 Статтi 4 цiєї Угоди, бере на себе Договiрна Сторона, на територiї держави якої розташованi мiсця пам'ятi i поховання вiйськових i цивiльних осiб iншої Договiрної Сторони.

     2. Заходи, зазначенi у пунктi 2 Статтi 4 та у Статтi 5 цiєї Угоди, фiнансуються Договiрною Стороною, що їх здiйснює.

     3. Фiнансування заходiв, згаданих у Статтi 6 цiєї Угоди, здiйснюється Договiрною Стороною, за iнiцiативою якої такi заходи реалiзуються. У кожному конкретному випадку такi витрати можуть бути частково або повнiстю компенсованi iншою Договiрною Стороною згiдно з доброю волею Договiрних Сторiн та їх реальними можливостями.

     4. Витрати на вiдрядження та утримання спецiальних робочих груп бере на себе Договiрна Сторона, яка їх направляє.

Стаття 10

     1. Кожна з Договiрних Сторiн вiдповiдно до законодавства своєї держави та iснуючих двостороннiх домовленостей забезпечить громадянам держави iншої Договiрної Сторони вiльний доступ до мiсць пам'ятi i поховання загиблих та закатованих їх спiввiтчизникiв.

     2. Договiрнi Сторони сприятимуть створенню та утриманню музеїв та центрiв зустрiчей поблизу мiсць пам'ятi i поховання.

Стаття 11

     Кожна з Договiрних Сторiн призначить державнi установи, вiдповiдальнi за реалiзацiю положень цiєї Угоди.

Стаття 12

     1. Ця Угода укладається на невизначений строк i набуде чинностi на тридцятий день пiсля того, як Договiрнi Сторони шляхом обмiну нотами повiдомлять одна одну про виконання вiдповiдних законодавчих процедур, що необхiднi для набуття чинностi цiєю Угодою.

     2. Кожна з Договiрних Сторiн може припиняти дiю цiєї Угоди, повiдомивши про це iншу Договiрну Сторону у письмовiй формi. У такому випадку ця Угода втрачає чиннiсть через шiсть мiсяцiв пiсля дати отримання iншою Договiрною Стороною такого повiдомлення.

     Здiйснено у м. Варшава 21 березня 1994 року в двох примiрниках, кожний українською i польською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Уряд України

За Уряд Республiки Польща

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.