УГОДА

мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв

     Уряд України i Уряд Росiйської Федерацiї, далi - Сторони,

     усвiдомлюючи небезпеку, яку несуть для обох країн промисловi аварiї, катастрофи та стихiйнi лиха,

     визнаючи, що спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв може сприяти добробуту i безпецi обох держав,

     враховуючи користь, яку може мати для Сторiн обмiн науково-технiчною iнформацiєю в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв,

     виходячи з наявностi взаємозалежних екологiчних систем обох країн, якi вимагають проведення узгодженої полiтики з попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв,

     беручи до уваги можливiсть виникнення надзвичайних ситуацiй, наслiдки яких не можуть бути лiквiдованi силами i засобами однiєї з Сторiн, i потребу за цих обставин у скоординованих дiях Сторiн з метою запобiгання надзвичайним ситуацiям та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв,

     враховуючи роль Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, iнших мiжнародних органiзацiй в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв,

     погодились про таке:

Стаття 1

     В цiй Угодi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     Сторона, яка запитує - Сторона, яка звертається до iншої Сторони з проханням про направлення аварiйно-рятувальних формувань, вiдповiдного оснащення i матерiалiв забезпечення;

     Сторона, яка надає - Сторона, яка задовольняє прохання iншої Сторони про направлення аварiйно-рятувальних формувань, вiдповiдного оснащення i матерiалiв забезпечення;

     аварiйно-рятувальнi формування - групи фахiвцiв, у тому числi вiйськовослужбовцi вiйськ цивiльної оборони, якi призначенi для надання допомоги i забезпеченi необхiдним оснащенням;

     оснащення - матерiали, технiчнi та транспортнi засоби, спорядження аварiйно-рятувальних формувань i особисте спорядження, яке використовується для надання допомоги;

     матерiали забезпечення - матерiальнi засоби, призначенi для безкоштовного розподiлу серед населення, яке потерпiло внаслiдок стихiйного лиха або аварiї;

     компетентнi органи - органи, якi призначаються Сторонами для координацiї робiт, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди.

Стаття 2

     Сторони на основi принципiв рiвноправностi та взаємної допомоги вiдповiдно до чинного законодавства своїх держав здiйснюють спiвробiтництво у таких напрямках:

     розробка спiльної системи заходiв щодо попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв;

     розробка спiльної системи раннього оповiщення про промисловi аварiї, катастрофи i стихiйнi лиха, якi створюють загрозу здоров'ю людини та транскордонного забруднення територiї держави iншої Сторони;

     органiзацiя оперативного обмiну iнформацiєю про запити i пропозицiї Сторiн щодо взаємодопомоги в разi промислових аварiй, катастроф та стихiйних лих, якi мали мiсце на територiї їхнiх країн;

     надання взаємної допомоги у лiквiдацiї наслiдкiв промислових аварiй, катастроф i стихiйних лих, якi виникли.

Стаття 3

     Спiвробiтництво в межах цiєї Угоди включає:

     органiзацiю i здiйснення монiторингу небезпечних техногенних i екологiчних процесiв, а також природних явищ;

     прогнозування промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих i оцiнку їхнiх наслiдкiв;

     обмiн iнформацiєю i технологiями;

     обмiн фахiвцями i вченими;

     органiзацiю спiльних конференцiй, семiнарiв i робочих нарад;

     спiльне планування, розроблення i здiйснення дослiдницьких проектiв та їх демонстрацiю;

     оцiнку ризику для довкiлля та здоров'я населення у зв'язку з можливими забрудненнями в результатi промислових аварiй, катастроф i стихiйних лих;

     оцiнку транскордонного впливу промислових аварiй, катастроф i стихiйних лих на довкiлля;

     пiдготовку публiкацiй, доповiдей i тематичних дослiджень;

     забезпечення зв'язку мiж компетентними органами Сторiн;

     пiдготовку кадрiв;

     надання допомоги в лiквiдацiї наслiдкiв промислових аварiй, катастроф i стихiйних лих;

     будь-яку iншу дiяльнiсть, пов'язану з попередженням промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiєю їхнiх наслiдкiв, яка може бути узгоджена компетентними органами Сторiн.

Стаття 4

     Компетентними органами є:

     з Української Сторони - Мiнiстерство України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

     з Росiйської Сторони - Мiнiстерство Росiйської Федерацiї у справах цивiльної оборони, надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї наслiдкiв стихiйних лих.

     Кожна iз Сторiн негайно письмово повiдомить iншу Сторону у випадку, якщо компетентний орган буде позбавлений повноважень по виконанню покладених на нього функцiй, та в найкоротший строк, але не пiзнiше 60 днiв з моменту повiдомлення, повiдомить письмово iншу Сторону про правонаступника компетентного органу.

Стаття 5

     Для здiйснення положень цiєї Угоди компетентнi органи Сторiн засновують Спiльну нараду з питань спiвробiтництва в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих i лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв (далi - Спiльна нарада).

     Спiльна нарада проводить свої засiдання по черзi в Українi та в Росiйськiй Федерацiї, як правило, один раз на рiк, а в разi необхiдностi - за узгодженням компетентних органiв Сторiн.

Стаття 6

     Вся дiяльнiсть щодо реалiзацiї цiєї Угоди здiйснюється вiдповiдно до законодавства держави кожної iз Сторiн i наявностi у кожної з них необхiдних засобiв.

     Сторона, яка приймає представникiв iншої Сторони, що беруть участь в дiяльностi, передбаченiй цiєю Угодою, несе всi витрати по їх перебуванню i пересуванню по територiї своєї держави, якщо iнше не буде узгоджено Сторонами. Проїзд на територiю Сторони, яка приймає, i виїзд з цiєї територiї оплачуються Стороною, яка направила своїх представникiв.

Стаття 7

     Лiквiдацiя наслiдкiв промислових аварiй та стихiйних лих здiйснюється силами та засобами Сторони, на територiї держави якої вони виникли.

     Якщо масштаби лиха такi, що Сторона, яка постраждала, не може самостiйно справитись з його локалiзацiєю та лiквiдацiєю, то допомога в проведеннi аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт надається iншою Стороною в разi офiцiйного звернення до неї за допомогою.

     Керiвництво дiями всiх сил, що здiйснюють аварiйно-рятувальнi та iншi невiдкладнi роботи в зонi лиха, здiйснюється компетентним органом Сторони, яка запитує, а в зонi лиха, яка включає в себе територiї держав обох Сторiн, керiвництво аварiйно-рятувальними та iншими невiдкладними роботами здiйснюється компетентними органами обох Сторiн спiльно.

     Сили i засоби Сторiн можуть залучатися для виконання аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт з подальшим вiдшкодуванням зроблених витрат за рахунок Сторони, яка запитує, або порядком надання безоплатної допомоги за домовленiстю Сторiн.

Стаття 8

     У разi промислових аварiй, катастроф i стихiйних лих допомога пiсля офiцiйного звернення Сторони, яка запитує, надається шляхом негайного направлення в ту зону, де це сталося, аварiйно-рятувальних формувань для рятування людей, матерiальних цiнностей i захисту довкiлля.

     Матерiально-технiчне забезпечення аварiйно-рятувальних формувань повинно бути достатнiм для ведення автономних дiй на мiсцi принаймнi протягом 72 годин. Забезпечення цих формувань всiм необхiдним для їх подальшого функцiонування, включаючи розмiщення, харчування та медичну допомогу, здiйснюється Стороною, яка запитує.

Стаття 9

     Компетентнi органи Сторiн обмiнюються списками матерiалiв забезпечення i оснащення, якi можуть бути направленi однiєю Стороною iншiй Сторонi в межах можливостей, якi вони мають.

     Компетентнi органи Сторiн вивчать можливостi застосування практики скорiшого одержання необхiдного дозволу при перевезеннях негабаритних та iнших спецiальних вантажiв, а також безкоштовного користування транспортною iнфраструктурою.

     Персонал аварiйно-рятувальних формувань протягом всього перiоду його перебування на територiї держави Сторони, яка запитує, пiдпадає пiд дiю законодавства держави Сторони, яка запитує.

     На вiйськовослужбовцiв, якi включенi до складу аварiйно-рятувальних формувань, протягом всього перiоду їх перебування на територiї держави Сторони, яка запитує, поширюється дiя законодавства держави Сторони, яка надає, яким регулюється статус вiйськовослужбовця.

Стаття 10

     З метою забезпечення ефективностi i необхiдної оперативностi аварiйно-рятувальнi формування перетинають державний кордон у спрощеному порядку за наявнiстю у кожного члена формування документа, що засвiдчує його особу.

     Керiвник аварiйно-рятувального формування пред'являє органам прикордонного контролю в пунктi перетинання кордону виданий компетентними органами Сторони, яка надає, документ, який засвiдчує направлення формування з метою надання допомоги та список осiб, якi прямують у складi формування.

Стаття 11

     Сторони сприяють пропуску через територiю своїх держав аварiйно-рятувальних формувань, оснащення та матерiалiв забезпечення в третi країни вiдповiдно до укладених з цими країнами угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв.

Стаття 12

     Сторони сприяють позачерговому здiйсненню митного оформлення при ввозi на митну територiю i вивозi з митної територiї обох держав речей осiб, якi входять до складу аварiйно-рятувальних формувань, згiдно з їхнiм нацiональним законодавством.

     Митне оформлення оснащення i матерiалiв забезпечення аварiйно-рятувальних формувань здiйснюється за належним чином оформленим перелiком пiд гарантiю вiдправника (одержувача) про декларування вантажу у термiн, протягом якого не стягуються митнi збори за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем.

     Оснащення i матерiали забезпечення звiльняються вiд мита та iнших податкiв i зборiв в бюджет при їх ввозi на територiю держави Сторони, яка запитує, i мають бути використанi або розподiленi пiд час операцiй з надання допомоги або вивезенi пiсля їх завершення з територiї держави Сторони, яка запитує.

     Якщо за особливих обставин неможливо або недоцiльно вивезти це оснащення i матерiали забезпечення, вони повиннi бути переданi компетентному органу Сторони, яка запитує, на узгоджених умовах.

     У разi необхiдностi надання потерпiлим термiнової медичної допомоги, на територiю держави Сторони, яка запитує, може бути ввезена необхiдна кiлькiсть медичних препаратiв, що мiстять наркотичнi речовини, з обов'язковим узгодженням номенклатури, кiлькостi та мiсця використання цих речовин з вiдповiдними державними органами контролю за наркотиками кожної iз Сторiн. Такi медичнi препарати не пiдлягають передачi i використовуються виключно квалiфiкованим медичним персоналом пiд контролем представникiв Сторони, яка запитує.

     Пiсля закiнчення робiт залишок медичних препаратiв, що мiстять наркотичнi речовини, повинен бути вивезений назад пiд митним контролем Сторони, яка запитує, на пiдставi вiдповiдним чином оформлених документiв, якi пiдтверджують характер i кiлькiсть препаратiв, а митному органу Сторони, яка надає, передається акт про використання препаратiв, що мiстять наркотичнi речовини, пiдписаний керiвником та лiкарем аварiйно-рятувального формування та завiрений представником компетентного органу та представником митного органу Сторони, яка запитує.

Стаття 13

     Кожна Сторона надає повiтряним суднам, якi направляються для надання допомоги, дозвiл на здiйснення польотiв у вiдповiднi пункти на територiї її держави.

     Про рiшення щодо використання повiтряних суден для надання допомоги негайно повiдомляється вiдповiдним органам Сторони, яка запитує, iз зазначенням маршруту, типу i реєстрацiйних номерiв повiтряних суден, кiлькостi членiв екiпажiв та пасажирiв, характеру вантажу, мiсця i часу зльоту i посадки.

     Польоти повиннi здiйснюватись вiдповiдно до встановлених кожною Стороною правил, якi регулюють експлуатацiю i навiгацiю повiтряних суден при польотах над територiєю її держави.

     При цьому повiтрянi судна Сторони, яка надає, звiльняються вiд платежiв за пролiт, радiонавiгацiйне супроводження, посадку, стоянку на аеродромi та злiт з нього.

     Питання оплати заправки пальним та забезпечення iншими витратними матерiалами, а також технiчного обслуговування будуть вирiшуватися Сторонами в кожному випадку окремо.

     Порядок використання автомобiльного, залiзничного i водного транспорту для надання допомоги визначається компетентними органами за узгодженням з вiдповiдними мiнiстерствами i вiдомствами Сторiн.

Стаття 14

     Сторона, яка запитує, вiдшкодовує Сторонi, яка надає, витрати, що понесенi внаслiдок надання допомоги, включаючи оплату наданої медичної допомоги, якщо Сторони, враховуючи характер i обсяг лиха, не домовляться про iнше.

     Сторона, яка запитує, може в будь-який момент вiдмiнити своє прохання про надання їй допомоги, але в цьому випадку Сторона, яка надає, має право отримати вiдшкодування витрат, що вона понесла.

     Якщо Сторони не домовились про iнше, витрати вiдшкодовуються негайно пiсля того, як Сторона, яка надає, висунула вимогу про це до Сторони, яка запитує.

Стаття 15

     Сторона, яка запитує, не пред'являє звинувачень Сторонi, яка надає, у разi загибелi людей або отримання ними калiцтва, псування або втрати власностi або заподiяння шкоди довкiллю на територiї її держави та виплачує компенсацiю Сторонi, яка надає, у разi загибелi або калiцтва людей, а також у разi втрати або заподiяння шкоди обладнанню та iншiй власностi, якщо така шкода заподiяна в ходi виконання завдань, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди.

     При цьому Сторона, яка надає, самостiйно забезпечує вiдповiдно до свого чинного законодавства страхування свого персоналу, який бере участь в наданнi допомоги. Витрати на оформлення страхування включаються до загальних витрат по наданню допомоги i компенсуються Стороною, яка запитує, на умовах цiєї Угоди.

     Якщо член аварiйно-рятувального формування Сторони, яка надає, заподiє шкоди третiй особi пiд час виконання завдань, пов'язаних з реалiзацiєю цiєї Угоди на територiї держави Сторони, яка запитує, то цi збитки вiдшкодовує Сторона, яка запитує, вiдповiдно до положень законодавства, якi б застосовувались у разi заподiяння шкоди власними силами з надання допомоги.

     Сторона, яка запитує, має право подати регресний позов до суду з приводу компенсацiї, виплаченої нею вiдповiдно до цiєї статтi, до члена аварiйно-рятувального формування Сторони, яка надає, який завдав шкоди навмисно або через грубу недбалiсть.

     Компетентнi органи Сторiн обмiнюються всiєю необхiдною iнформацiєю вiдносно ситуацiї, за якої було заподiяно шкоду, згадану в цiй статтi.

Стаття 16

     Пiсля завершення робiт з надання допомоги компетентний орган Сторони, яка надає, подає компетентному органу Сторони, яка запитує, письмову доповiдь про проведенi роботи.

     Компетентний орган Сторони, яка запитує, подає компетентному органу Сторони, яка надає, пiдсумкову доповiдь про те, що сталося, яка мiстить характеристику надзвичайної ситуацiї, iнформацiю про вид та обсяг одержаної допомоги, а також про результати проведених робiт.

     Компетентнi органи iнформують свої Сторони про обсяг допомоги, яка надана i одержана, та про результати проведених робiт.

Стаття 17

     Iнформацiя, одержана в результатi дiяльностi в рамках цiєї Угоди, за винятком iнформацiї, яка не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до нацiонального законодавства Сторiн, публiкується на основi правил i практики Сторiн, що склалася, якщо iнше не було узгоджено в письмовому виглядi компетентними органами.

Стаття 18

     Ця Угода не зачiпає прав i зобов'язань Сторiн за iншими мiжнародними договорами, учасницями яких вони є.

Стаття 19

     Розбiжностi у тлумаченнi та застосуваннi цiєї Угоди, якi не можуть бути усуненi шляхом консультацiй мiж компетентними органами, вирiшуються по дипломатичних каналах або шляхом переговорiв мiж Сторонами з оформленням вiдповiдних протоколiв.

Стаття 20

     За взаємною домовленiстю Сторони можуть вносити до цiєї Угоди необхiднi доповнення та змiни, якi оформляються вiдповiдними протоколами i є невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

Стаття 21

     Ця Угода укладена на невизначений термiн i набуває чинностi вiд дати останнього письмового повiдомлення про виконання Сторонами внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття нею чинностi.

     Угода може бути денонсована кожною iз Сторiн шляхом письмового повiдомлення. Угода втрачає чиннiсть через 6 мiсяцiв вiд дати, коли однiєю iз Сторiн надiслано iншiй Сторонi письмове повiдомлення про своє бажання припинити дiю Угоди.

     У такому випадку положення цiєї Угоди продовжуватимуть застосовуватись до всiх контрактiв та зобов'язань, що виникли на її основi i не були виконанi на момент припинення її дiї, до повного виконання таких контрактiв та зобов'язань.

     Вчинено в м. Москва 23 квiтня 1997 року в двох примiрниках, кожний українською та росiйською мовами, причому обидва тексти є автентичними.

За Уряд України

За Уряд Росiйської Федерацiї

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.