УГОДА

про створення Українського науково-технологiчного центру

(Угода iз змiнами, внесеними згiдно з Протоколом про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру вiд 7 липня 1997 року)

     Україна, Канада, Сполученi Штати Америки та Швецiя,

     знову пiдтверджуючи необхiднiсть запобiгти поширенню технологiй та спецiальних знань, що пов'язанi зi зброєю масового знищення - ядерною, хiмiчною та бiологiчною,

     беручи до уваги теперiшнiй зламний перiод у державах колишнього Радянського Союзу, пов'язаний з переходом до ринкової економiки, з розвитком процесу роззброєння, а також переведенням промислово-технiчного потенцiалу з вiйськового на мирне використання,

     усвiдомлюючи в цьому контекстi необхiднiсть створення в Українi мiжнародного науково-технологiчного центру, який зводив би до мiнiмуму стимули займатися дiяльнiстю, що могла б призвести до такого поширення, шляхом пiдтримки та сприяння дiяльностi по використанню в мирних цiлях, науковцiв та iнженерiв, якi працюють в галузi озброєнь в Українi та, у випадку їх заiнтересованостi, в iнших державах колишнього Радянського Союзу,

     виходячи з необхiдностi сприяти через проекти та дiяльнiсть Центру переходу держав колишнього Радянського Союзу до ринкової економiки та пiдтримувати дослiдження i розробки в мирних цiлях,

     прагнучи, щоб проекти Центру стимулювали i пiдтримували науковцiв та iнженерiв у розширеннi можливостей їх професiйного росту на тривалий час, що посилить науково-дослiднi та конструкторськi можливостi України, та

     усвiдомлюючи, що для здiйснення успiшної дiяльностi Центр потребуватиме енергiйної пiдтримки урядiв, фондiв, академiчних та наукових установ, а також iнших мiжурядових та неурядових органiзацiй,

     домовились про таке:

Стаття I

     Український науково-технологiчний центр (надалi - "Центр") створюється цiєю Угодою як мiжурядова органiзацiя. Кожна Сторона сприяє дiяльностi Центру на своїй територiї. Для досягнення своїх цiлей Центр володiє правоздатнiстю згiдно iз законами та правилами Сторiн, укладає договори, набуває та розпоряджається нерухомим та рухомим майном, а також вчиняє позови та вiдповiдає по позовах.

Стаття II

     A. Центр розробляє, схвалює, фiнансує та контролює науково-технiчнi проекти в мирних цiлях, якi здiйснюються, головним чином, в установах i на обладнаннi, розташованих в Українi, та, у випадку їх заiнтересованостi, в iнших державах колишнього Радянського Союзу.

     B. Цiлями Центру є:

     i) надання науковцям та iнженерам в галузi озброєнь, особливо тим, що володiють знаннями та навиками, пов'язаними iз зброєю масового знищення або ракетними системами доставки, в Українi та, у випадку їх заiнтересованостi, в iнших державах колишнього Радянського Союзу, можливостей спрямувати свої здiбностi на мирну дiяльнiсть; та

     ii) сприяння таким чином через свої проекти та дiяльнiсть: розв'язанню нацiональних або мiжнародних технiчних проблем; бiльш широким цiлям посилення процесу переходу до ринкової економiки, яка задовольняє громадськi потреби; пiдтриманню фундаментальних та прикладних дослiджень i розвитку технологiй, крiм iншого, у галузях захисту навколишнього середовища, вироблення електроенергiї, забезпечення ядерної безпеки та усунення наслiдкiв аварiй ядерних реакторiв, а також подальшiй iнтеграцiї науковцiв України та колишнього Радянського Союзу у мiжнародне наукове спiвтовариство.

Стаття III

     З метою досягнення своїх цiлей Центр уповноважується:

     i) сприяти шляхом використання коштiв або iншим чином здiйсненню науково-технiчних проектiв i пiдтримувати їх вiдповiдно до статтi II цiєї Угоди;

     ii) контролювати та перевiряти проекти Центру вiдповiдно до статтi VIII цiєї Угоди;

     iii) розповсюджувати iнформацiю вiдповiдним чином з метою сприяння здiйсненню своїх проектiв, заохочення пропозицiй та поширення мiжнародної участi;

     iv) запроваджувати вiдповiднi форми спiвробiтництва з урядами, мiжурядовими та неурядовими органiзацiями (що для цiлей цiєї Угоди включають в себе приватний сектор) та програмами;

     v) отримувати кошти та пожертвування вiд урядiв, мiжурядових та неурядових органiзацiй;

     vi) вiдкривати за необхiднiстю фiлiї; та

     vii) займатися iншими видами дiяльностi в разi згоди усiх Сторiн.

Стаття IV

     A. Центр має Адмiнiстративну Раду та Секретарiат, що складається з Виконавчого директора, заступникiв Виконавчого директора та iншого персоналу, який може бути необхiдним вiдповiдно до Статуту Центру.

     B. Адмiнiстративна Рада вiдповiдає за:

     i) визначення полiтики Центру та його власних правил процедури;

     ii) забезпечення загального керiвництва та керiвництва роботою Секретарiату;

     iii) затвердження кошторису поточних витрат Центру;

     iv) керiвництво фiнансовими та iншими справами Центру, включаючи ухвалення процедур пiдготовки бюджету Центру, складання рахункiв та здiйснення ревiзiй з цих питань;

     v) встановлення загальних критерiїв та прiоритетiв для затвердження проектiв;

     vi) затвердження проектiв вiдповiдно до статтi VI;

     vii) ухвалення Статуту та, якщо необхiдно, iнших виконавчих заходiв; та

     viii) iншi функцiї, якими її надiляє ця Угода або якi необхiднi для здiйснення цiєї Угоди.

     Рiшення Адмiнiстративної Ради приймаються консенсусом усiх Сторiн у Радi з урахуванням умов, що визначаються вiдповiдно до статтi V, якщо iнше не передбачене цiєю Угодою.

     C. Кожна iз Сторiн - учасниць цiєї Угоди представлена в Адмiнiстративнiй Радi одним голосом. Кожна Сторона призначає одного представника до Адмiнiстративної Ради протягом семи (7) днiв з дня набрання чинностi цiєю Угодою.

     D. Адмiнiстративна Рада приймає Статут для здiйснення цiєї Угоди. Статут визначає:

     i) структуру Секретарiату;

     ii) процес вибору, розробки, затвердження, фiнансування, виконання та контролю виконання проектiв;

     iii) спосiб одержання Виконавчим директором безпосередньо вiд мiжнародних експертiв наукових та iнших необхiдних технiчних консультацiй щодо запропонованих проектiв;

     iv) процедури пiдготовки Центру, складання рахункiв та здiйснення ревiзiй з цих питань;

     v) вiдповiднi керiвнi вказiвки з питань прав на iнтелектуальну власнiсть, якi виникають внаслiдок реалiзацiї проектiв Центру, та з питань поширення iнформацiї про результати проектiв;

     vi) процедури, що регулюють участь урядiв, мiжурядових та неурядових органiзацiй у проектах Центру;

     vii) умови розподiлу власностi Центру пiсля закiнчення дiї цiєї Угоди або виходу з неї однiєї з Сторiн;

     viii) кадрову полiтику; та

     ix) iншi заходи, необхiднi для здiйснення цiєї Угоди.

Стаття V

     Адмiнiстративна Рада має виключне право збiльшувати свiй склад для включення представникiв, яких призначають Сторони, що приєднуються до Угоди, на таких умовах, якi Рада може встановити. До участi у засiданнях Ради можуть запрошуватися без права голосу Сторони, не представленi в Адмiнiстративнiй Радi, а також мiжурядовi та неурядовi органiзацiї.

Стаття VI

     Кожний проект, що подається на ухвалення Адмiнiстративної Ради, повинен супроводжуватися письмовою згодою держави (держав), у якiй має виконуватись робота. У доповнення до попередньої згоди такої держави (держав) ухвалення проектiв потребує консенсусу Сторiн в Адмiнiстративнiй Радi, iнших нiж будь-яка держава, що має право на здiйснення проектiв вiдповiдно до статтi II (A). (Такий консенсус має враховувати положення та умови, визначенi у статтi V).

Стаття VII

     A. Проекти, що ухвалюються Адмiнiстративною Радою, можуть фiнансуватися або пiдтримуватися Центром чи урядами, мiжурядовими або неурядовими органiзацiями безпосередньо або через Центр. Таке фiнансування та пiдтримка ухвалених проектiв забезпечуються на вiдповiдних цiй Угодi умовах, що встановлюються тими, хто їх забезпечує.

     B. Представники Сторiн у Радi та персонал Секретарiату Центру не мають права на кошти проектiв i не можуть безпосередньо використовувати в своїх iнтересах будь-яку проектну субсидiю.

Стаття VIII

     A. Центр має право в межах України або iнших держав колишнього Радянського Союзу, якi приєднуються до цiєї Угоди:

     i) вивчати на мiсцi дiяльнiсть по проектах Центру, наявнi матерiали, запаси, використання коштiв, а також пов'язанi з проектами служби та використання коштiв за його повiдомленням або також згiдно з положеннями, передбаченими угодою про проект;

     ii) перевiряти або ревiзувати за його запитом будь-яку iнформацiю, включаючи записи та документи, що пов'язана з дiяльнiстю по проектах Центру та використання коштiв, незалежно вiд мiсця знаходження таких записiв та документiв у перiод, пiд час якого Центр забезпечує фiнансування, а також пiсля цього згiдно з положеннями угоди про проект.

     Для забезпечення Центру доступу, необхiдного для здiйснення ревiзiї та контролю за проектами, як вимагає цей пункт, письмова згода, яка передбачена статтею VI, включає згоду як держави колишнього Радянського Союзу, в якiй має проводитись робота, так i органiзацiї-одержувача.

     B. Будь-яка Сторона, представлена в Адмiнiстративнiй Радi, також має права, якi визначенi у пунктi A i) здiйснення яких координується з Центром, вiдносно проектiв, якi вона фiнансує в цiлому або частково, чи безпосередньо, чи через Центр.

     C. Якщо встановлено, що умови проекту не виконуються, Центр або фiнансуючий уряд чи органiзацiя можуть, поiнформувавши Раду про причини цього, припинити реалiзацiю проекту та вжити вiдповiдних заходiв згiдно з умовами угоди про проект.

Стаття IX

     A. Штаб-квартира Центру розташовується в Українi.

     B. Як спосiб матерiально-технiчного забезпечення Центру уряд України за свiй рахунок надає будiвлю, придатну для використання Центром, разом з технiчним обслуговуванням будiвлi та її поточним ремонтом, комунальними службами та охороною будiвлi.

     C. В Українi Центр має статус юридичної особи i в цiй якостi має право укладати договори, набувати та розпоряджатися нерухомим та рухомим майном, а також вчиняти позови та вiдповiдати по позовах.

Стаття X

     Уряд України гарантує, що:

     i) (a) фонди та власнiсть Центру або будь-якої його фiлiї, включаючи будь-якi проценти, що нараховуються на кошти, якi зберiгаються у банках України, звiльняються вiд оподаткування або iнших зборiв, встановлених урядом України i будь-якими його органами;

     (b) товари, запаси та iнша власнiсть, яка поставляється або використовується у зв'язку з Центром або його проектами та дiяльнiстю, можуть iмпортуватися в Україну, експортуватися з неї або використовуватися в нiй без сплати будь-яких тарифiв, зборiв, мита, податкiв на iмпорт та iнших подiбних податкiв та зборiв, встановлених Україною. З метою отримання пiльг згiдно з цим пунктом, товари, запаси та iнша власнiсть мають бути або визначенi в угодi про проект, або засвiдченi Виконавчим директором як товари, що будуть використанi або Центром, або в проектi Центру. Процедури такого засвiдчення викладаються в Статутi;

     (c) кошти, одержанi фiзичними та юридичними особами, включаючи українськi науковi органiзацiї або науковцiв та фахiвцiв, у зв'язку з проектами та дiяльнiстю Центру, не пiдлягають оподаткуванню або iншим зборам з боку уряду України чи будь-яких його органiв;

     ii) (a) Центр, уряди, мiжурядовi та неурядовi органiзацiї мають право переказувати кошти, пов'язанi з Центром та його проектами або дiяльнiстю, крiм мiсцевої валюти України, в Україну або з неї без обмеження, кожен - в кiлькостi, яка не перевищує загальної кiлькостi, що була переказана в Україну;

     (b) Для фiнансування Центру, а також його проектiв та дiяльностi Центр має право самостiйно та вiд iменi утворень, зазначених в пiдпунктi ii) (a), продавати iноземну валюту в Українi.

Стаття XI

     A. Сторони тiсно спiвробiтничають з метою сприяння врегулюванню судових справ та юридичних претензiй згiдно з цiєю статтею.

     B. Якщо немає домовленостi про iнше, уряд України, у тому, що стосується порушення українськими громадянами або органiзацiями судових справ i юридичних претензiй, за винятком договiрних претензiй, що виникли внаслiдок дiй чи бездiяльностi Центру або його персоналу пiд час здiйснення дiяльностi Центру:

     i) не буде порушувати нiяких судових справ проти Центру та його персоналу;

     ii) бере на себе вiдповiдальнiсть за ведення справ, пов'язаних з судовим розглядом i юридичними претензiями, зазначеними вище, проти Центру i його персоналу;

     iii) забезпечує недоторканнiсть Центру та його персоналу щодо судового переслiдування та юридичних претензiй, зазначених у пунктi ii) вище.

     C. Положення цiєї статтi не перешкоджають компенсацiї або вiдшкодуванню згiдно з вiдповiдними мiжнародними угодами або нацiональним законодавством будь-якої держави.

     D. Нiщо в пунктi B не повинно тлумачитися як таке, що перешкоджає судовому переслiдуванню або юридичним претензiям проти українських громадян.

Стаття XII

     A. Спiвробiтникам Сторiн, якi перебувають в Українi у зв'язку з Центром або його проектами та дiяльнiстю, Уряд України надає статус, еквiвалентний тому, який надається адмiнiстративному та технiчному персоналу згiдно з Вiденською конвенцiєю про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року.

(пункт "A" статтi XII в редакцiї Протоколу вiд 07.07.97 р.)

     B. Персоналу Центру уряд України надає привiлеї та iмунiтети, що звичайно надаються спiвробiтникам мiжнародних органiзацiй, а саме:

     i) iмунiтет вiд арешту, затримання i судового переслiдування, включаючи кримiнальну, цивiльну та адмiнiстративну юрисдикцiю за висловлене чи написане ними, або за будь-якi дiї, що були вчиненi ними пiд час виконання своїх службових обов'язкiв;

     ii) звiльнення вiд будь-якого оподаткування доходiв, податку, що стягується згiдно з програмами соцiального страхування, чи iнших податкiв, мита або iнших зборiв з доходу, отриманого внаслiдок дiяльностi Центру, за винятком тих зборiв, якi звичайно включаються до цiни товару або сплачуються за наданi послуги;

     iii) iмунiтет вiд положень соцiального страхування, iмунiтет вiд iммiграцiйних обмежень та вiд реєстрацiї iноземцiв; та

     iv) право на iмпорт своїх меблiв та особистого майна пiд час першого вступу на свою посаду без сплати будь-яких українських тарифiв, зборiв, мита, податкiв на iмпорт та iнших подiбних податкiв або зборiв.

     C. Представникам Сторiн в Адмiнiстративнiй Радi, Виконавчому директору та заступникам Виконавчого директора уряд України надає на додаток до привiлеїв та iмунiтетiв, перелiчених у пунктах A i B цiєї статтi, привiлеї, iмунiтети, звiльнення та пiльги, якi надаються представникам держав-членiв i виконавчим керiвникам мiжнародних органiзацiй вiдповiдно до норм мiжнародного права.

     D. Будь-яка Сторона може повiдомити Виконавчого директора про будь-яку особу, крiм зазначених у пунктах A i C, яка буде перебувати в Українi у зв'язку з проектами та дiяльнiстю Центру. Сторона, що робить таке повiдомлення, iнформує цих осiб про їх обов'язок поважати закони i правила України. Виконавчий директор повiдомляє про це уряд України, який надає таким особам привiлеї, зазначенi в пiдпунктах ii) - iv) пункту B цiєї статтi.

     E. Нiщо в цiй статтi не вимагає вiд уряду України забезпечувати привiлеї та iмунiтети, зазначенi у пунктах A, B, C цiєї статтi, для своїх громадян.

     F. Без шкоди для привiлеїв, iмунiтетiв та iнших наведених вище пiльг, усi особи, що користуються вiдповiдно до цiєї статтi привiлеями, iмунiтетами та пiльгами, зобов'язанi поважати закони та правила України.

     G. Нiщо в цiй Угодi не повинно тлумачитися як таке, що перешкоджає здiйсненню привiлеїв, iмунiтетiв та iнших пiльг, що надаються персоналу, зазначеному в пунктах A - D, згiдно з iншими угодами.

Стаття XIII

     Будь-яка держава або Європейськi Спiвтовариства, що бажають стати Стороною цiєї Угоди, повiдомляють про це Адмiнiстративну Раду через Виконавчого директора. Адмiнiстративна Рада забезпечує таку державу або Європейськi Спiвтовариства засвiдченими копiями цiєї Угоди через Виконавчого директора. Пiсля схвалення Адмiнiстративною Радою, цiй державi або Європейським Спiвтовариствам дозволяється приєднатися до цiєї Угоди. У випадку приєднання до цiєї Угоди держави або держав колишнього Радянського Союзу така держава або такi держави повиннi дотримуватись зобов'язань, взятих Урядом України в статтях VIII, IX (C) та X - XII.

(стаття XIII в редакцiї Протоколу вiд 07.07.97 р.)

Стаття XIV

     Хоча нiщо в цiй Угодi не обмежує права Сторiн виконувати проекти без звертання до Центру, Сторони докладатимуть всiх зусиль, щоб використовувати Центр для виконання проектiв, якi вiдповiдають Центру за змiстом та цiлями.

Стаття XV

     A. Ця Угода пiдлягає перегляду Сторонами через два роки пiсля набуття нею чинностi. Такий перегляд враховуватиме фiнансовi зобов'язання та платежi Сторiн.

     B. До цiєї Угоди можуть вноситися поправки в будь-який час за письмовою згодою усiх Сторiн.

     C. Будь-яка Сторона може в будь-який час вийти з цiєї Угоди через шiсть мiсяцiв пiсля письмового повiдомлення про це iнших Сторiн.

Стаття XVI

     Будь-яке питання або спiр, пов'язанi iз застосуванням або тлумаченням цiєї Угоди, буде предметом консультацiй мiж Сторонами.

Стаття XVII

     З метою якомога швидшого фiнансування проектiв Сторони, що пiдписали цю Угоду, до ухвалення Статуту Адмiнiстративною Радою встановлюють необхiднi тимчасовi процедури. Вони, зокрема, мають передбачити процедури призначення Виконавчого директора та необхiдного персоналу, а також процедури подання, перегляду та затвердження проектiв.

Стаття XVIII

     A. Кожна Сторона, яка пiдписала Угоду, повiдомляє iншi Сторони по дипломатичних каналах про те, що вона виконала усi внутрiшнi процедури, необхiднi для участi в цiй Угодi.

     B. Ця Угода набуває чинностi на тридцятий (30-й) день пiсля дати отримання останнього повiдомлення, зазначеного в пунктi A.

     На посвiдчення чого нижчепiдписанi належним чином на те уповноваженi представники пiдписали цю Угоду.

     Здiйснено в Києвi числа 25 жовтня 1993 р. в одному примiрнику англiйською, українською та французькою мовами, причому всi тексти є цiлком автентичними.

За Україну

За Канаду

За Сполученi Штати Америки

За Швецiю

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.