УГОДА

мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво

     ДАТА ПIДПИСАННЯ: 07.05.92
НАБУТТЯ ЧИННОСТI: 07.05.92
СТРОК ДIЇ: невизначений

     Уряд України i Уряд Сполучених Штатiв Америки,

     визнаючи взаємну зацiкавленiсть у спiвробiтництвi з метою надання в разi необхiдностi, гуманiтарної i технiко-економiчної допомоги на користь обох країн, та

     визнаючи необхiднiсть укладення подальших угод для практично здiйснення i забезпечення ефективностi цього спiвробiтництва,

     домовились в цьому дусi про таке:

Стаття I
Податки та iншi збори:

     /а/ Товари, поставки та iнше майно, що надається або використовується у зв'язку з програмами допомоги Сполучених Штатiв, можуть iмпортуватися, експортуватися або використовуватися в Українi iз звiльненням вiд будь-яких тарифiв, зборiв, мит, податкiв на iмпорт та iнших аналогiчних податкiв або зборiв, що накладаються Україною або будь-якою її органiзацiєю.

     /в/ Будь-яка урядова або приватна органiзацiя Сполучених Штатiв, що несе юридичну вiдповiдальнiсть за здiйснення програм допомоги Сполучених Штатiв, та будь-якi спiвробiтники такої приватної органiзацiї, якi не є громадянами або не мешкають постiйно в Українi i якi перебувають тут у зв'язку з виконанням цих програм, звiльняються /I/ вiд будь-яких прибуткових податкiв, вiдрахувань на соцiальне забезпечення або iнших податкiв, що їх накладає Україна або будь-яка її органiзацiя, з доходiв, одержаних у зв'язку iз здiйсненням програм допомоги Сполучених Штатiв та /2/ виплат будь-яких тарифiв, зборiв, мит, податкiв на iмпорт та iнших аналогiчних податкiв або зборiв на власне або домашнє майно, що ввозиться, вивозиться або використовується в Українi для особистого користування цих спiвробiтникiв або членiв їхнiх сiмей.

     /с/ Доступ i рух лiтакiв та суден, якi використовуються Урядом Сполучених Штатiв або вiд його iменi в зв'язку з програмами допомоги Сполучених Штатiв в Українi, звiльняються вiд плати за посадку, навiгацiйних зборiв, портових зборiв, плати за прохiд та iнших подiбних зборiв, що накладаються Україною або будь-якою її органiзацiєю.

Стаття II
Статус персоналу

     Цивiльному та вiйськовому персоналу Уряду Сполучених Штатiв, що перебуває в Українi у зв'язку iз здiйсненням програм допомоги Сполучених Штатiв, надається статус, еквiвалентний тому, який надається адмiнiстративному та технiчному персоналу вiдповiдно до Вiденської конвенцiї про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року.

     Нiщо в цiй Угодi не повинно тлумачитися таким чином, що могло б ущемити привiлеї та iмунiтети, якими такий персонал, як правило, користується в iнших випадках.

Стаття III
Перевiрка i ревiзiя

     На обгрунтоване прохання, представники Уряду Сполучених Штатiв Америки можуть проаналiзувати використання будь-яких товарiв, поставок, iншого майна або послуг, що надаються вiдповiдно до програм допомоги Сполучених Штатiв у мiсцях їхнього знаходження або використання, а також можуть перевiряти або ревiзувати будь-якi записи або iншу документацiю в зв'язку з наданням допомоги, де б не розмiщувалися такi записи або документацiя, протягом перiоду, впродовж якого Сполученi Штати будуть надавати допомогу Українi, та трьох рокiв пiсля того.

Стаття IV
Використання допомоги

     Будь-якi товари, поставки або iнше майно, що надається в рамках програм допомоги Сполучених Штатiв, використовуватимуться виключно для цiлей, погоджених мiж Урядами Сполучених Штатiв Америки та України. Якщо використання будь-яких товарiв, поставок або iншого майна здiйснюється для iнших цiлей, нiж тих, що були погодженi в рамках таких програм, чого можна було б обгрунтовано не допустити вiдповiдним рiшенням Уряду України, то Уряд України на прохання вiдшкодовує у доларах Сполучених Штатiв Уряду Сполучених Штатiв Америки суму, виплачену за цi товари, поставки або iнше майно. Уряд Сполучених Штатiв Америки може на власний розсуд використати вiдшкодовану суму для фiнансування iнших витрат на дiяльнiсть, пов'язану з цiєю допомогою.

Стаття V
Iншi угоди

     Уряд України i Уряд Сполучених Штатiв Америки визнають, що стосовно конкретних видiв дiяльностi Сполучених Штатiв по наданню допомоги може виявитися необхiдним або бажаним укласти додатковi домовленостi або угоди. У разi будь-яких розбiжностей мiж цiєю Угодою i будь-якими наступними письмовими угодами, положення таких письмових угод матимуть переважну силу.

Стаття VI
Набуття чинностi:

     Ця Угода набуває чинностi з моменту її пiдписання обома Сторонами.

     Здiйснено у м. Вашингтонi 7 травня 1992 року, в двох примiрниках, українською i англiйською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

За Уряд України За Уряд Сполучених Штатiв Америки
/пiдпис/
О. Слєпiчєв
/пiдпис/
Дж. Бейкер
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.