ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 06.12.2000 р. N 11/6-10737

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     З метою обґрунтування позицiї митниць при вирiшеннi у судовому порядку питань, пов'язаних з визначенням товарiв за кодами ТН ЗЕД, повiдомляємо про наступне.

     Згiдно зi ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" вiд 25.02.94 N 4038-XII суди зобов'язанi доручати проведення судових експертиз i дослiджень переважно фахiвцям, що внесенi до Реєстру атестованих судових експертiв державних i пiдприємницьких структур та громадян i отримали свiдоцтва про присвоєння квалiфiкацiї судового експерта з певного виду експертної спецiальностi.

     У разi надання суду в якостi доказiв висновкiв зазначених фахiвцiв, слiд звертати увагу на те, з якого саме виду експертної дiяльностi та за якою спецiальнiстю їм присвоєно квалiфiкацiю судового експерта i чим встановленi цi повноваження.

     Згiдно ст. 20 Митного кодексу України в цiлях митного контролю та митного оформлення митниця може брати проби та зразки товарiв та iнших предметiв для проведення дослiджень. При цьому порядок взяття проб та зразкiв, термiн i порядок їх дослiдження, а також розпорядження ними встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вiдповiдно до Порядку взяття проб i зразкiв товарiв та iнших предметiв для проведення дослiджень, необхiдних для митного оформлення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.98 N 1665, взяття проб i зразкiв товарiв та iнших предметiв для проведення їх дослiджень здiйснюється вибiрково митними органами в рамках процедур митного контролю та митного оформлення. Метою дослiджень зразкiв товарiв та iнших предметiв є встановлення їх виду та найменування при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв згiдно з Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     У зв'язку з цим слiд враховувати, що Держстандартом України у державнiй системi УкрСЕПРО акредитованi Центральна митна лабораторiя та митнi лабораторiї Захiдної реґiональної митницi, Карпатської реґiональної митницi, Чорноморської реґiональної митницi, Кримської реґiональної митницi, Схiдної реґiональної митницi, яким надано право проводити визначення фiзико-хiмiчних показникiв широкого спектру товарної продукцiї з метою iдентифiкацiї товарiв для митного оформлення.

     У випадку розгляду справ в арбiтражних судах, пов'язаних з визначенням тих чи iнших товарiв за кодом ТН ЗЕД, у разi посилання на результати дослiджень цих лабораторiй, слiд звертати увагу суду на факт державної акредитацiї зазначених митних лабораторiй.

     До вiдома та використання у роботi надсилаємо постанову судової колегiї по перегляду рiшень, ухвал, постанов Вищого арбiтражного суду України вiд 27.09.2000 за N 04-1/1-16/143 (додається), якою рiшення Вищого арбiтражного суду України у справi N 7/16 за позовом ТОВ "Акватон" до Державної митної служби України залишено без змiн.

     При цьому зауважуємо, що судовою колегiєю по перегляду рiшень, ухвал, постанов Вищого арбiтражного суду України 27.09.2000 за N 04-1/1-16/143 встановлено, що визначення кодiв за ТН ЗЕД до обов'язку суду не входить, а вiдповiдає компетенцiї митної лабораторiї, зокрема у випадках вирiшення спiрних питань кодування товарiв згiдно з ТН ЗЕД.

     Додаток: на 2 арк.

Заступник Голови Служби Ю. М. Дьомiн
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.