ВИЩИЙ АРБIТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

IНФОРМАЦIЙНИЙ ЛИСТ

вiд 25.01.2001 р. N 01-8/78

 

Арбiтражнi суди України


Про внесення змiн до деяких iнформацiйних листiв Вищого арбiтражного суду України

     У зв'язку iз змiнами, якi сталися у чинному законодавствi, Вищий арбiтражний суд України вносить де деяких своїх iнформацiйних листiв такi змiни.

     1. Пункт 10 iнформацiйного листа Вищого арбiтражного суду України вiд 14.10.98 N 01-8/391 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирiшеннi спорiв" виключити.

     У зв'язку з цим пункти 11 - 16 вважати вiдповiдно пунктами 10 - 15.

     2. В iнформацiйному листi Вищого арбiтражного суду України вiд 13.09.2000 N 01-8/493 "Про Закон України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi":

     2.1. Абзац третiй пункту 4 викласти у такiй редакцiї:

     "Перелiк органiв лiцензування затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження перелiку органiв лiцензування";

     2.2. У пунктi 8 виключити останнє речення;

     2.3. Доповнити iнформацiйний лист новими пунктами 9 i 10, виклавши їх у такiй редакцiї:

     "9. Стаття 13 Закону визначає, що на територiї України органи лiцензування використовують бланки лiцензiї єдиного зразка. Зразок бланка лiцензiї єдиного зразка та його опис затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження лiцензiї єдиного зразка для певних видiв господарської дiяльностi". Вiдповiдно до пункту 3 статтi 24 Закону лiцензiї на провадження певних видiв господарської дiяльностi, якi виданi в установленому порядку до набрання чинностi цим Законом i лiцензування яких передбачено цим Законом, дiють до закiнчення встановлених у них строкiв, а бланки цих лiцензiй пiдлягають замiнi на бланки лiцензiй єдиного зразка протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     10. Вiдповiдно до статтi 14 Закону строк дiї лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi не може бути меншим нiж три роки. За видачу лiцензiї справляється плата (стаття 15). Вiдповiдний термiн дiї лiцензiї, а також розмiри та порядок зарахування плати за її видачу до Державного бюджету України встановлено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.11.2000 N 1755 "Про термiн дiї лiцензiї на провадження певних видiв господарської дiяльностi, розмiри i порядок зарахування плати за її видачу".

     У зв'язку з цим пункти 9, 10 i 11 вважати вiдповiдно пунктами 11, 12 i 13;

     2.4. Новий пункт 11 доповнити таким реченням:

     "Порядок формування, ведення i користування вiдомостями лiцензiйного реєстру та подання їх до Єдиного лiцензiйного реєстру визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.11.2000 N 1658 про затвердження названого Порядку".

     3. В абзацi першому пункту 7 iнформацiйного листа Вищого арбiтражного суду України вiд 23.10.2000 N 01-8/556 "Про деякi приписи чинного законодавства, що регулює пiдприємницьку дiяльнiсть громадян" виключити слова "видiв дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню, та".

     4. Пункт 4 iнформацiйного листа Вищого арбiтражного суду України вiд 04.12.2000 N 01-8/718 "Про деякi питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирiшеннi спорiв" виключити.

     У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 4.

Заступник Голови Вищого арбiтражного суду України А. Осетинський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.