УГОДА

про пiдтримку i розвиток малого пiдприємництва в державах - учасницях СНД

     ДАТА ПIДПИСАННЯ: 17.01.97 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТI: 21.12.98 р.
ДАТА РАТИФIКАЦIЯ: 08.04.99 р.

     Уряди держав - учасниць цiєї Угоди (далi - Сторони),

     керуючись Договором про створення Економiчного союзу вiд 24 вересня 1993 року,

     визнаючи важливiсть економiчного спiвробiтництва, стимулювання розвитку ринкових вiдносин, формування i насичення ринку товарами та послугами,

     усвiдомлюючи соцiально-економiчну роль малого пiдприємництва у зниженнi соцiальної напруженостi, створеннi нових робочих мiсць, формуваннi ринкової iнфраструктури,

     розумiючи необхiднiсть захисту соцiально-економiчних iнтересiв представникiв малого пiдприємництва,

     погодилися про таке:

Стаття 1

     Суб'єктами малого пiдприємництва в цiлях цiєї Угоди Сторони визнають юридичних i фiзичних осiб, якi отримали цей статус вiдповiдно до законодавства держави, яка здiйснює їх реєстрацiю.

Стаття 2

     Сторони, маючи повну самостiйнiсть у питаннях реалiзацiї державної полiтики у розвитку i пiдтримцi малого пiдприємництва, взаємодiють у його пiдтримцi та спiвробiтничають у таких напрямах:

     сприяння встановленню i розвитковi дiлових контактiв мiж суб'єктами малого пiдприємництва держав - учасниць Спiвдружностi;

     формування умов для активiзацiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктiв малого пiдприємництва;

     надання допомоги у створеннi мiждержавної та нацiональних iнфраструктур для пiдтримки малого пiдприємництва;

     сприяння фiнансово-кредитнiй та iнвестицiйнiй пiдтримцi малого пiдприємництва;

     сприяння розвитковi iнновацiйної дiяльностi суб'єктiв малого пiдприємництва;

     зближення нормативно-правової бази Сторiн, яка регламентує дiяльнiсть малого пiдприємництва;

     створення сумiсних нацiональних та єдиної мiждержавної систем iнформацiйного i консультацiйного забезпечення малого пiдприємництва;

     формування позитивної громадської думки про мале пiдприємництво;

     пiдготовка кадрiв для малого пiдприємництва.

Стаття 3

     З метою забезпечення необхiдної дiяльностi в галузi пiдтримки i розвитку малого пiдприємництва Сторони створюють Консультативну раду з пiдтримки i розвитку малого пiдприємництва в державах - учасницях СНД (далi - Рада).

     Завдання i функцiї Ради, її склад i статус визначаються Положенням, яке є невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

Стаття 4

     Положення цiєї Угоди не зачiпають зобов'язань, прийнятих Сторонами вiдповiдно до iнших мiжнародних договорiв.

Стаття 5

     Ця Угода тимчасово застосовується з дня пiдписання i набуває чинностi з дня передачi на зберiгання депозитарiю третього повiдомлення про виконання Сторонами, якi її пiдписали, всiх необхiдних внутрiшньодержавних процедур.

     Для Сторiн, якi виконали необхiднi процедури пiзнiше, вона набуває чинностi з дня передачi вiдповiдних документiв депозитарiю.

Стаття 6

     До цiєї Угоди може бути внесено змiни i доповнення за спiльною згодою Сторiн.

Стаття 7

     Спiрнi питання, пов'язанi iз застосуванням або тлумаченням цiєї Угоди, розв'язуються шляхом консультацiй та переговорiв заiнтересованих Сторiн.

Стаття 8

     Ця Угода дiє протягом п'яти рокiв вiд дня набуття нею чинностi. Пiсля закiнчення цього строку Угода автоматично продовжується кожного разу на 5-рiчний перiод, якщо Сторони не приймуть iншого рiшення.

Стаття 9

     Кожна Сторона може вийти з цiєї Угоди, надiславши письмове повiдомлення про це депозитарiю не пiзнiше нiж за 6 мiсяцiв до виходу, врегулювавши фiнансовi та iншi зобов'язання, якi виникли за час дiї Угоди.

Стаття 10

     Ця Угода вiдкрита для приєднання до неї iнших держав, якi подiляють її цiлi та принципи, шляхом передачi депозитарiю документiв про таке приєднання.

     Вчинено в мiстi Москвi 17 сiчня 1997 року в одному дiйсному примiрнику росiйською мовою. Дiйсний примiрник зберiгається у Виконавчому Секретарiатi Спiвдружностi Незалежних Держав, який надiшле кожнiй державi, яка пiдписала цю Угоду, її завiрену копiю.

     За Уряд Азербайджанської Республiки

     За Уряд Республiки Вiрменiя

     За Уряд Республiки Бiлорусь

     За Уряд Грузiї

     За Уряд Республiки Казахстан

     За Уряд Киргизької Республiки

     За Уряд Республiки Молдова

     За Уряд Росiйської Федерацiї

     За Уряд Республiки Таджикистан

     За Уряд Туркменiстану

     За Уряд України

 

Додаток
до Угоди про пiдтримку i розвиток малого пiдприємництва в державах - учасницях СНД вiд 17 сiчня 1997 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативну раду з пiдтримки i розвитку малого пiдприємництва в державах - учасницях СНД

     I. Загальнi положення

     Консультативну раду з пiдтримки i розвитку малого пiдприємництва в державах - учасницях СНД (далi - Рада) створено вiдповiдно до Угоди про пiдтримку i розвиток малого пiдприємництва в державах - учасницях СНД (далi - Угода) вiд 17 сiчня 1997 року.

     Рада керується у своїй дiяльностi Статутом Спiвдружностi Незалежних Держав, Договором про створення Економiчного союзу, рiшеннями Ради глав держав i Ради глав урядiв СНД, рiшеннями Мiждержавного економiчного Комiтету Економiчного союзу, мiждержавними (мiжурядовими) угодами, якi укладаються в рамках Спiвдружностi, Угодою про пiдтримку i розвиток малого пiдприємництва в державах - учасницях СНД, Загальним положенням про мiждержавнi (мiжурядовi) органи Спiвдружностi Незалежних Держав i цим Положенням.

     II. Завдання i функцiї Ради

     Основними завданнями i функцiями Ради є:

     розроблення скоординованої полiтики у сферi пiдтримки i розвитку малого пiдприємництва;

     сприяння формуванню комплексної системи державної i громадської пiдтримки суб'єктiв малого пiдприємництва, розвитку основних елементiв iнфраструктури малого пiдприємництва, нових, бiльш ефективних форм спiльної пiдприємницької дiяльностi;

     участь у створеннi мiждержавних i нацiональних кредитно-фiнансових iнститутiв, лiзингових, iнвестицiйних та iнших фондiв i структур для стiйкого розвитку малого пiдприємництва;

     органiзацiя пiдтримки зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктiв малого пiдприємництва, включаючи вироблення рекомендацiй для створення сприятливого клiмату для торговельно-економiчного, промислового, науково-технiчного та iнвестицiйного спiвробiтництва у сферi малого пiдприємництва, захист його iнтересiв;

     вироблення рекомендацiй щодо зближення законодавства про мале пiдприємництво Сторiн, застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi;

     розроблення пропозицiй та сприяння створенню єдиного iнформацiйного простору для малого пiдприємництва в державах - учасницях СНД, отриманню доступу до вiдповiдних iнформацiйних баз даних Сторiн;

     визначення основних напрямiв спiльних наукових дослiджень i мiждержавних програм i проектiв у сферi малого пiдприємництва i створення нових робочих мiсць;

     сприяння розробленню пропозицiй щодо ефективної взаємодiї з мiжнародними комерцiйними та громадськими органiзацiями, економiчними i фiнансовими iнститутами, державами та органiзацiями-донорами, якi надають iноземну технiчну i фiнансову допомогу в сферi пiдтримки та розвитку малого пiдприємництва, координацiя цiєї роботи в рамках СНД стосовно до мiждержавних програм i проектiв;

     сприяння розробленню i реалiзацiї, в тому числi на конкурснiй основi, мiжнародних програм i проектiв, включаючи органiзацiю щорiчних дiлових форумiв, виставок, ярмаркiв, семiнарiв;

     активiзацiя взаємодiї та спiвробiтництва мiж державними i недержавними установами та органiзацiями, що займаються пiдтримкою i розвитком малого пiдприємництва;

     сприяння формуванню умов поетапного кооперування суб'єктiв малого пiдприємництва, створенню спiльних виробництв з метою активiзацiї процесу залучення їх до виробництва i поставок продукцiї, товарiв та послуг для потреб держав - учасниць СНД;

     пiдготовка пропозицiй щодо органiзацiї лiцензування та сертифiкацiї в малому пiдприємництвi;

     пiдготовка один раз на два роки та подання урядам держав - учасниць СНД доповiдi про стан i розвиток мiждержавного спiвробiтництва у сферi малого пiдприємництва та пропозицiй щодо його пiдтримки та розвитку;

     сприяння пiдготовцi кадрiв для малого пiдприємництва;

     виконання iнших функцiй iз спiвробiтництва в розвитковi малого пiдприємництва, що не суперечать документам, якi регламентують дiяльнiсть Ради.

     III. Права Ради

     Рада має право:

     готувати i вносити в установленому порядку на розгляд Мiждержавного економiчного Комiтету Економiчного союзу пропозицiї з питань спiвробiтництва в розвитковi малого пiдприємництва;

     створювати для пiдготовки проектiв документiв, рекомендацiй i вивчення питань малого пiдприємництва спецiалiзованi комiсiї, робочi групи;

     органiзовувати проведення експертиз проектiв документiв, пов'язаних з реалiзацiєю Угоди;

     здiйснювати контакти з питань спiвробiтництва в розвитковi малого пiдприємництва з вiдповiдними органами держав, якi не є учасницями Угоди, мiжнародними органiзацiями;

     запитувати у державних органiв управлiння пiдтримки i розвитку малого пiдприємництва Сторiн iнформацiю, необхiдну для виконання функцiй Ради;

     розробляти та затверджувати регламент своєї роботи, а також вносити до нього змiни.

     IV. Органiзацiя роботи Ради

     Рада формується з керiвникiв державних органiв пiдтримки i розвитку малого пiдприємництва Сторiн.

     Кожна Сторона має в Радi один голос.

     До складу Ради можуть входити представники комерцiйних i громадських органiзацiй Сторiн, створених з метою надання пiдтримки малому пiдприємництву, якi беруть участь у засiданнях Ради з правом дорадчого голосу.

     Засiдання Ради проводяться не рiдше двох разiв на рiк. Строки їх проведення визначаються Радою.

     Для керiвництва роботою Рада обирає зi свого складу голову строком на два роки на ротацiйнiй основi. За рiшенням Ради цей строк може бути продовжено чи скорочено.

     Рада правомочна приймати рiшення, якщо в її засiданнi бере участь не менше половини загальної кiлькостi членiв Ради.

     Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв за обов'язкової згоди представникiв Сторiн, державнi iнтереси яких зачiпає рiшення, що приймається, i оформлюються протоколом.

     Будь-який член Ради може заявити про свою незаiнтересованiсть у тому чи iншому питаннi, що не повинно розглядатися як перешкода для прийняття рiшення. Члени Ради, не згоднi з рiшенням, можуть висловити особливу думку, яка вноситься до протоколу засiдання.

     Засiдання Ради проводяться по черзi в кожнiй державi - учасницi Угоди. Витрати на органiзацiю i проведення засiдань Ради фiнансуються за рахунок Сторони, на територiї якої вони проводяться.

     Держави, якi не є членами Ради, а також представники комерцiйних i громадських органiзацiй, створених у цих державах з метою надання пiдтримки малому пiдприємництву, можуть бути присутнiми на її засiданнях як спостерiгачi. Рiшення про це приймає Рада.

     V. Секретарiат Ради

     Для забезпечення пiдготовки засiдань i ефективної роботи Ради створюється секретарiат, функцiї якого виконує Апарат Мiждержавного економiчного Комiтету Економiчного союзу.

     VI. Заключнi положення

     Робочою мовою Ради є росiйська мова.

     Мiсцезнаходження Ради - Росiйська Федерацiя, мiсто Москва.

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
"Про Угоду про пiдтримку i розвиток малого пiдприємництва в державах - учасницях СНД"

     1. Виключити слова "тимчасово застосовується з дня пiдписання i ..." в статтi 5 Угоди.

     2. Виключити слова "... врегулювавши фiнансовi та iншi зобов'язання, якi виникли за час дiї Угоди" в статтi 9 Угоди.

     3. Виключити абзац п'ятий роздiлу III.

     4. Замiнити слово "участь" на слова "сприяння суб'єктам пiдприємницької дiяльностi" в абзацi четвертому роздiлу II Положення про Раду.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.