НАКАЗ МIНIСТЕРСТВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

вiд 8 червня 1995 р. N 57


Про затвердження Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
4 серпня 1995 р. за N 285/821


     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 16 грудня 1993 р. N 596/93 "Про Комплексну програму розбудови державного кордону України" та п. 4 постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 20 березня 1995 р. N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон", НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України (додається).

     2. Головнiй екологiчнiй iнспекцiї (А.Павлюк) до 1 жовтня 1995 року розробити Положення про прикордоннi пункти екологiчного контролю на державному кордонi України та Правила пропуску транспортних засобiв, вантажiв, якi мiстять промислову сировину, вiдходи виробництва, хiмiчнi сполуки, токсичнi хiмiчнi, радiоактивнi та iншi небезпечнi для навколишнього природного середовища i здоров'я людей речовини, пестициди i агрохiмiкати, всi види риб, диких тварин i рослин, зоологiчних, ботанiчних, мiнералогiчних колекцiй, мисливських трофеїв.

     3. Управлiнню фiнансiв, бюджету та iнвестицiй для органiзацiї служби екологiчного контролю на кордонi збiльшити у II пiврiччi 1995 року штатну чисельнiсть працiвникiв Державних управлiнь екологiчної безпеки в областях, мiстах Києвi i Севастополi згiдно з Додатком до постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 20 березня 1995 року N 198.

     3.1. У структурi Головної екологiчної iнспекцiї створити сектор по управлiнню та методичному забезпеченню служби екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України, додатково видiлити двi штатних одиницi за рахунок загальної чисельностi працiвникiв служби екологiчного контролю на кордонi.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на Ю.Рубана.

Мiнiстр Ю.Костенко

 

Затверджено
наказом Мiнекобезпеки
вiд 08.06.95 N 57

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЕКОЛОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Погоджено з Держкомкордоном, Держмиткомом, Мiнтрансом,
Мiнфiном, Мiнсiльгосппродом
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
4 серпня 1995 р. за N 285/821


     1. Екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України органiзований вiдповiдно до Указу Президента України вiд 16 грудня 1993 р. N 596/93 "Про Комплексну програму розбудови державного кордону України" та п. 4 постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 20 березня 1995 р. N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон". Здiйснення функцiй екологiчного контролю покладено на Державну екологiчну iнспекцiю Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (далi - Мiнекобезпеки), яка спiльно з прикордонно-митним контролем здiйснює перевiрку транспортних засобiв, у тому числi лiтакiв, суден, вiйськових кораблiв, вантажiв, якi мiстять промислову сировину, вiдходи виробництва, хiмiчнi сполуки, токсичнi хiмiчнi, радiоактивнi та iншi небезпечнi для навколишнього природного середовища i здоров'я людей речовини, пестициди i агрохiмiкати, всi види риб, дикi тварини i рослини, зоологiчнi, ботанiчнi, мiнералогiчнi колекцiї, мисливськi трофеї, що перетинають державний кордон на залiзничних станцiях, автошляхах, в морських, рiчкових i повiтряних, портах.

     2. До складу Державної екологiчної iнспекцiї Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки входять:

 • сектор служби екологiчного контролю на кордонi Головної екологiчної iнспекцiї Мiнекобезпеки;

 • сектор служби екологiчного контролю на кордонi та прикордоннi пiдроздiли екологiчного контролю i регiональнi лабораторiї iнспекцiй охорони Чорного i Азовського морiв, екологiчних iнспекцiй вiдповiдних територiальних органiв Мiнекобезпеки Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя.

     За рiшенням Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України можуть створюватись й iншi пiдроздiли служби екологiчного контролю з урахуванням обставин та умов контролю.

     3. Служба екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами i розпорядженнями Кабiнету мiнiстрiв України, рiшеннями Мiнекобезпеки, iншими нормативними актами щодо екологiчного контролю, а також цим Положенням.

     4. Основними завданнями служби екологiчного контролю в прикордонних пунктах є:

 • контроль за дотриманням мiнiстерствами i вiдомствами, пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форм власностi та господарювання, громадянами, а також iноземними юридичними та фiзичними особами i особами без громадянства, якi перетинають кордон України, вимог природоохоронного законодавства України;

 • охорона України вiд незаконного ввезення на територiю України, або транзиту вантажiв, якi мiстять промислову сировину, вiдходи виробництва, хiмiчнi сполуки, токсичнi хiмiчнi, радiоактивнi та iншi небезпечнi для навколишнього природного середовища i здоров'я людей речовин, пестицидiв i агрохiмiкатiв, а також забрудненого баласту на суднах;

 • контроль за виконанням зобов'язань України щодо мiжнародної торгiвлi видами дикої флори та фауни, якi знаходяться пiд загрозою зникнення;

 • контроль за перевезенням продуктiв, якi виготовленi iз видiв тварин, що охороняються (кити, тюленi та iншi);

 • контроль за вивезенням та ввезенням:

 • заборонених знарядь i засобiв для вiдлову, вiдстрiлу об'єктiв тваринного свiту;

 • м'яса диких тварин, окремих частин об'єктiв тваринного свiту (роги, шкiри, iкла тощо) без спецiального дозволу, пiдтверджуючого законнiсть добування (лiцензiя, вiдстрiлочна картка i т. iншi);

 • зоологiчних колекцiй об'єктiв тваринного свiту в усьому їх видовому i популяцiйному рiзноманiттi (ембрiони, яйця, лялечки тощо);

 • контроль за дотриманням правил ввезення i вивезення з України тварин i рослин, занесених до Червоної книги України, а також рослинних ресурсiв, на збiр та заготiвлю яких необхiдно спецiальний дозвiл;

 • контроль за додержанням екологiчних норм та правил транспортними засобами, в тому числi лiтаками, суднами, вiйськовими кораблями, що перетинають пункти пропуску через державний кордон України.

     5. Служба екологiчного контролю спiльно з прикордонним, митним, санiтарно-карантинним, ветеринарним, фiтосанiтарним (далi iншими державними контролюючими органами) у пунктах пропуску через державний кордон України:

 • запобiгає незаконному вивезенню з територiї України об'єктiв рослинного та тваринного свiту, занесених до Червоної книги України, мисливських трофеїв, рослинної сировини, зоологiчних, ботанiчних, мiнералогiчних колекцiй;

 • здiйснює перевiрку документiв, транспортних засобiв, огляд пiдконтрольних вантажiв, сировини, продуктiв тваринного походження, рослин, що iмпортуються, експортуються, чи перевозяться в сумiжнi держави транзитом;

 • контролює дотримання екологiчних вимог при перевезеннi диких тварин i рослин, сировини i продуктiв тваринного походження всiма вантажовiдправниками i вантажоодержувачами;

 • вивчає екологiчний стан в прилеглих територiях прикордонних пунктiв, в морських, рiчкових i повiтряних портах; доповiдає керiвництву державних управлiнь екологiчної безпеки i Головнiй екологiчнiй iнспекцiї Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки про всi випадки забруднення навколишнього природного середовища, а також затримання пiдконтрольних вантажiв;

 • контролює проведення санiтарної обробки i дезинфекцiї транспортних засобiв, причалiв, платформ i мiсць, де здiйснюється вiдвантаження або розвантаження тварин, продукцiї i сировини тваринного походження, всiх видiв вiдходiв, у тому числi на експорт або тих, що надходять по iмпорту;

 • видає, за необхiднiстю, разом з Управлiнням залiзницi, департаментами авiацiйного, автомобiльного, морського i рiчкового транспорту спiльнi накази з питань полiпшення органiзацiї екологiчного контролю вантажiв, усiх видiв транспорту, причалiв, портiв;

 • забороняє перевезення вантажiв, якi можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища i здоров'я людей;

 • проводить експрес-аналiз речовин та матерiалiв з метою встановлення їх належностi до токсичних, радiоактивних речовин, вiдходiв та вмiсту забрудненого баласту i стiчних вод суден;

 • стягує збори за виконання робiт по наданню послуг при здiйсненнi екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, розмiр яких та порядок використання встановлює Кабiнет мiнiстрiв України.

     6. Державнi iнспектори служби екологiчного контролю державної екологiчної iнспекцiї у пунктах пропуску через державний кордон України мають право:

 • у встановленому порядку перевiряти документи та оглядати всi пiдконтрольнi об'єкти, вантажi, транспорт, особистi речi пасажирiв;

 • вимагати вiд посадових осiб мiнiстерств, вiдомств, пiдприємств, установ та органiзацiй, громадян, iноземних фiзичних i юридичних осiб необхiднi довiдковi та iнформацiйнi матерiали, пояснення для визначення екологiчного стану вантажiв, вiдходiв та iнших речовин, що перевозяться через прикордоннi пункти;

 • у встановленому порядку припиняти або тимчасово забороняти перевезення вантажiв, якi пiдлягають екологiчному контролю та використання яких регулюються вiдповiдними мiжнародними угодами України, при вiдсутностi дозволу органiв Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України до його одержання;

 • забороняти до усунення виявлених недолiкiв використання мiсць i засобiв навантаження чи розвантаження вантажiв, транспортних засобiв (в т. ч. плавзасобiв) у випадках виявлення їх незадовiльного екологiчного стану чи наявностi загрози пагубної дiї на здоров'я людей i навколишнє природне середовище України;

 • забороняти ввезення на територiю України вiдходiв, хiмiчних елементiв, матерiалiв та речовин, сполук, що належать до категорiї небезпечних;

 • накладати на посадових осiб, а також громадян, винних в порушеннi законодавства про охорону навколишнього природного середовища адмiнiстративнi стягнення у виглядi штрафу, якщо цi порушення не тягнуть кримiнальної вiдповiдальностi, згiдно з чинним законодавством України;

 • давати обов'язковi для виконання приписи в межах своєї компетенцiї органiзацiям, установам, пiдприємствам, громадянамвласникам вантажiв;

 • передавати правоохоронним органам матерiали про факти порушення, за якi передбачено кримiнальну вiдповiдальнiсть у галузi охорони навколишнього природного середовища i використання природних ресурсiв.

     7. Служба екологiчного контролю Державної екологiчної iнспекцiї Мiнекобезпеки України у пунктах пропуску через державний кордон при виконаннi покладених на неї функцiй взаємодiє з iншими пiдроздiлами мiнiстерств, вiдомств, а також з вiдповiдними органами сумiжних держав. В межах своєї компетенцiї вирiшує усi питання самостiйно, або разом з виконавчими органами.

     Взаємодiя органiв митного контролю, прикордонних вiйськ, служб екологiчного, санiтарно-карантинного, фiтосанiтарного, ветеринарного контролю, мiжнародних автомобiльних перевезень здiйснюється згiдно з Iнструкцiєю про взаємодiю та розмежування функцiй щодо здiйснення контролю на державному кордонi, яка введена в дiю наказом Мiнприроди вiд 11.06.94 р. N 58.

     8. Керiвництво Державною екологiчною iнспекцiєю у пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється Головним державним iнспектором України з охорони навколишнього природного середовища. Який:

 • координує дiяльнiсть органiв Мiнекобезпеки, iнших мiнiстерств та вiдомств з питань, що стосуються державного контролю в галузi навколишнього природного середовища у пунктах пропуску через державний кордон України;

 • органiзує виконання покладених на Мiнекобезпеки України завдань комплексної програми розбудови державного кордону України, затвердженої Указом Президента України вiд 16 грудня 1993 р. N 596/93 "Про Комплексну програму розбудови державного кордону України";

 • органiзує виконання мiждержавних програм i зобов'язань України в частинi, що стосується державного контролю в галузi охорони навколишнього природного середовища у пунктах пропуску через державний кордон та екологiчної безпеки iз сумiжними державами;

 • координує роботу головних державних iнспекторiв екологiчних iнспекцiй охорони Чорного i Азовського морiв, Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя;

 • затверджує штатний розклад, фонди, фiнансування, матерiально-технiчне забезпечення екологiчного контролю на кордонi. 9. Методичне та органiзацiйне керiвництво Державною екологiчною iнспекцiєю у прикордонних пунктах здiйснює Головна екологiчна iнспекцiя Мiнекобезпеки України, яка:

 • органiзує i здiйснює методичне забезпечення служби Державної екологiчної iнспекцiї Мiнекобезпеки у пунктах пропуску через державний кордон;

 • органiзує i здiйснює професiйну перепiдготовку кадрiв служби екологiчного контролю на кордонi;

 • координує роботу екологiчних iнспекцiй з контролю за виконанням загальнодержавних регiональних та галузевих програм i заходiв у частинi додержання законодавства охорони навколишнього природного середовища i на кордонi;

 • здiйснює контроль за органiзацiєю природоохоронної дiяльностi у мiнiстерствах i вiдомствах по виконанню екологiчної безпеки на кордонi;

 • надає допомогу службам екологiчного контролю у надзвичайних екологiчних ситуацiях та випадках;

 • в установленому порядку забезпечує працiвникiв служби форменим одягом, а також засобами самооборони;

 • перевiряє роботу служби екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України;

 • виступає представником з питань, що входять до компетенцiї служби екологiчного контролю у всiх державних i громадських установах, органах суду без особливого на це доручення.

     10. Безпосереднє керiвництво службою екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України здiйснюють: Головнi державнi iнспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного i Азовського морiв, якi є начальниками iнспекцiй охорони Чорного i Азовського морiв, Головний державний iнспектор з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, Головний державний iнспектор екологiчної безпеки областей, мiст Києва та Севастополя, якi є начальниками державних управлiнь екологiчної безпеки областей, мiст Києва та Севастополя, якi:

 • керують дiяльнiстю служби екологiчного контролю, органiзують його роботу, розподiляють обов'язки, затверджують посадовi iнструкцiї працiвникiв екологiчного контролю;

 • несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на екологiчний контроль завдань i здiйснення своїх функцiй, визначають мiру вiдповiдальностi заступникiв начальника, керiвникiв структурних пiдроздiлiв;

 • виступають представниками з питань, що входять до компетенцiї екологiчного контролю у всiх державних i громадських установах, органах суду i арбiтражного суду без особливого на це доручення;

 • вживають всiх заходiв, якi випливають iз завдань, покладених на екологiчний контроль; розподiляють i доводять фонди i лiмiти фiнансування та матерiально-технiчного забезпечення;

 • призначають, перемiшують i звiльняють пiдпорядкований персонал, заохочують в установленому порядку працiвникiв за досягнення у працi, а в необхiдних випадках, за допущенi порушення накладають на них дисциплiнарнi стягнення;

 • пiдписують договори, погодження i акти, пов'язанi з виконанням покладених на службу екологiчного контролю завдань;

 • укладають з зацiкавленими державними установами, господарськими органiзацiями договори i майновi угоди, спрямованi на здiйснення екологiчного контролю;

 • органiзують ремонт службових та жилих примiщень для працiвникiв служби екологiчного контролю пунктiв пропуску через державний кордон;

 • в установленому порядку забезпечують працiвникiв, що здiйснюють екологiчний контроль, транспортними засобами, засобами зв'язку, бланками та печатками з найменуванням екологiчного контролю на державному кордонi.

     11. Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення служби екологiчного контролю на кордонi здiйснюється за рахунок державного бюджету та частини зборiв за виконання робiт по наданню послуг при здiйсненнi екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон.

     12. Служба екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон має спецiальнi бланки i печатки з своїм найменуванням.

     13. Оскарження дiй працiвникiв служби екологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України здiйснюється згiдно з чинним законодавством.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.