ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 13.03.97 N 11/3-2266

 

Начальникам pегiональних митниць
Начальникам митниць


     Вiдповiдно до статтi 5 Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Узбекистан про принципи спiвробiтництва в галузi виробництва i поставок авiацiйної технiки в 1994-2001 роках, що набула чинностi з 26 грудня 1996 року, беручи до уваги багаторiвневiсть кооперацiї, що склалася мiж пiдприємствами України i Республiки Узбекистан, з послiдовними зустрiчними поставками виробiв, якi комплектують авiацiйну технiку (деталь- вузол-агрегат-кiнцева продукцiя), сторони погодились про звiльнення поставок сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, комплектуючих виробiв для виготовлення авiацiйної технiки i кiнцевої продукцiї вiд ввiзного та вивiзного мита як на територiї України, так i на територiї Республiки Узбекистан.

Заступник голови служби С.Яценко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.