ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 20.04.2001 N 6/20-2044-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць та митниць прямого пiдпорядкування (крiм Центральної енергетичної та Оперативної митниць)
Копiя: Начальникам Вiддiлень по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил регiональних митниць та митниць прямого пiдпорядкування


Про внесення доповнень до листiв N 20/0141 вiд 23.01.2001 року, N 20/0945 вiд 20.03.2001 року

     Останнiм часом збiльшилась кiлькiсть випадкiв, коли пiд виглядом кузовiв та блокiв цилiндрiв до двигунiв, на митну територiю України ввозяться автотранспортнi засоби у комплектному станi, що призводить до ухилення вiд сплати митних платежiв та зменшенню вiдповiдних надходжень до бюджету України.

     З метою посилення безпосереднього контролю за ввезенням на митну територiю України транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, в доповнення до направлених Управлiнням по органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил листiв N 20/0141-ЕП вiд 23.01.2001 року та N 20/0945-ЕП вiд 20.03.2001 року, до перелiку товарiв, зазначених у листi N 20/0141-ЕП вiд 23.01.2001 року, додати "кузови автотранспортних засобiв та двигуни".

     Фотографiї кузовiв повиннi пiдтверджувати заявлену товарну позицiю, тобто вiдповiдати встановленим правилам класифiкацiї автомобiлiв у некомплектному станi.

     В подовження зазначеної операцiї контроль за перемiщенням вантажiв в режимi транзиту продовжувати на рiвнi керiвництва регiональних митниць. Узагальнену iнформацiю надсилати в Управлiння згiдно встановленого порядку, передбаченого листом N 20/0945-ЕП вiд 20.03.2001 року.

     Щодо зазначених доповнень, iнформувати особовий склад пiдпорядкованих Вам пiдроздiлiв.

     Контроль за виконанням покладаю на начальникiв митниць.

Заступник Голови Служби Ю.М.Дьомiн
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.