УГОДА

(у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ"

Київ, 22 серпня 2000 р.

(Угоду ратифiковано Законом N 2106-III вiд 16.11.2000)

     Ваша Високоповажносте,

     Маю честь пiдтримати отримання сьогоднiшнiм числом Ноти Вашої Високоповажностi, в якiй йдеться про наступне:

     "Ваша Високоповажносте,

     Маю честь послатись на нещодавнi бесiди, якi проводились мiж представниками Уряду Японiї та Уряду України стосовно розширення економiчного спiвробiтництва з Японiєю з огляду на змiцнення дружнiх та кооперацiйних зв'язкiв мiж обома країнами, а також запропонувати вiд iменi Уряду Японiї наступнi домовленостi:

     1. З метою сприяння виконання Проекту для вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй дитячiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" (у подальшому "Проект"), Уряд Японiї на основi вiдповiдних законiв та положень Японiї надасть Уряду України Грант у розмiрi сiмсот двадцять дев'ять мiльйонiв йен (Y 729,000,000) (у подальшому "Грант").

     2. Можливiсть використання коштiв Гранту буде надана вiд дати набуття чинностi цих домовленостей до 31 березня 2001, якщо цей перiод не буде подовжено за спiльним погодженням уповноважених осiб обох Урядiв.

Його Високоповажностi
П. Хiтошi Хонда
Надзвичайному та Повноважному
Послу Японiї в Українi

     3.(1) Грант буде належним чином та виключно використаний Урядом України для закупiвлi Обладнання виробництва Японiї або України, а також для надання Послуг Японськими або Українськими особами, яких визначено нижче (термiн "Особи" для цiлей цих домовленостей означатиме у випадку Японiї - фiзичних чи юридичних осiб Японiї або юридичних осiб Японiї, пiдконтрольних фiзичним особам Японiї, та у випадку України - фiзичних або юридичних осiб України)

     (а) Обладнання необхiдне для реалiзацiї Проекту та надання Послуг, необхiдних для його встановлення; та

     (b) надання Послуг, необхiдних для транспортування Обладнання, як зазначено у пiдпунктi (а) цього пункту до України, а також транспортування по територiї України.

     (2) Незважаючи на положення пункту (1) цього параграфу, в разi, якщо обидва Уряди вважають за необхiдне. Грант може бути використано для закупiвлi Обладнання, яке зазначено в пiдпунктi (а) пункту (1) цього параграфу виробництва iнших країн, крiм України та Японiї, та надання Послуг, якi зазначенi у пiдпунктi (b) пункту (1) Особами iнших країн, нiж Японiя або Україна.

     4. Уряд України, або уповноважена ним Особа укладе контракти в японських йенах з Японськими особами з метою придбання Обладнання та Послуг, як зазначено у параграфi 3. Такi контракти повиннi бути пiдтвердженi Урядом Японiї на вiдповiднiсть Гранту.

     5.(1) Уряд Японiї реалiзовуватиме Грант шляхом переведення коштiв у японських йенах з метою виконання обов'язкiв, встановлених цiєю Угодою по вiдношенню до Уряду України або уповноваженою ним Особою, за Пiдтвердженими контрактами, у вiдповiдностi до положень параграфу 4 (у подальшому "Пiдтвердженi контракти") та Рахунку, який буде вiдкрито на iм'я Уряду України у банку Японiї, визначеному Урядом України або уповноваженою ним Особою (у подальшому "Банк").

     (2) Переведення коштiв, про якi йде мова у пунктi (1) цього параграфу здiйснюватиметься в разi надходження запитiв на оплату, якi представляє Банк до Уряду Японiї на основi дозволу на сплату вiд Уряду України або уповноваженою ним Особи.

     (3) Мета Рахунку зазначеного у пунктi (1) цього параграфу є отримання коштiв в японських йенах вiд Уряду Японiї та здiйснення сплати Японським особам, якi є Сторонами Пiдтверджених контрактiв. Процедурнi деталi, стосовно зарахування коштiв на Рахунок та списання коштiв з Рахунку будуть погодженi шляхом консультацiй мiж Банком та Урядом України або уповноваженою ним Особою.

     6.(1) Уряд України вживатиме необхiдних заходiв для:

     (а) забезпечення швидкого розвантаження та митного оформлення

     в порту призначення в Українi та перевезення в межах України Обладнання, придбаного в рамках Гранту;

     (b) звiльнення Обладнання, що постачатиметься, та Послуг, якi надаватимуться за Грантом Японськими особами вiд будь-яких мит, зборiв, внутрiшнiх податкiв та iнших податкових зобов'язань, якi можуть бути стягнутi на територiї України;

     (с) надання Японським особам, Послуги яких можуть бути необхiдними у зв'язку з постачанням Обладнання та наданням Послуг в межах Пiдтверджених контрактiв, необхiдних дозволiв на в'їзд до України та перебування в країнi, а також для виконання робiт та Послуг;

     (d) забезпечення належного та ефективного утримання та використання Обладнання, яке буде закуплено в рамках Гранту для виконання Проекту;

     (е) забезпечення витрат, вiдмiнних вiд передбачених Грантом, однак якi є необхiднi для виконання Проекту,

     (2) Що стосується корабельного та морського страхування Обладнання, яке буде закуплено в рамках Гранту, Уряд України не накладатиме будь-яких обмежень, що можуть перешкоджати вiдкритiй та вiльнiй конкуренцiї серед корабельних та морських страхових компанiй.

     (3) Обладнання, яке буде закуплено в рамках Гранту не може бути реекспортоване з України.

     7. Обидва Уряди проводимуть один з одним консультацiї з приводу будь-яких питань, що можуть виникнути у зв'язку з цими домовленостями.

     Маю честь також запропонувати, що дана Нота, а також Нота Вашої Високоповажностi, яка у вiдповiдь, пiдтверджує вiд iменi Уряду України, що данi домовленостi складатимуть Угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Уряду України про виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю Угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би поновити Вашiй Високоповажностi запевнення у своїй вельмивисокiй повазi"

     Маю честь також вiд iменi Уряду України пiдтвердити данi домовленостi та погодити, що дана Нота, а також Нота Вашої Високоповажностi складатимуть угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Уряду України про виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би поновити Вашiй Високоповажностi запевнення у своїй вельмивисокiй повазi

     Василь Роговий
     Мiнiстр економiки України

     Ваша Високоповажносте,

     Маю честь послатись на нещодавнi бесiди, якi проводились мiж представниками Уряду Японiї та Уряду України стосовно розширення економiчного спiвробiтництва з Японiєю з огляду на змiцнення дружнiх та кооперацiйних зв'язкiв мiж обома країнами, а також запропонувати вiд iменi Уряду Японiї наступнi домовленостi:

     1. З метою сприяння виконання Проекту для вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй дитячiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" (у подальшому "Проект"), Уряд Японiї на основi вiдповiдних законiв та положень Японiї надасть Уряду України Грант у розмiрi сiмсот двадцять дев'ять мiльйонiв яп. йен (Y 729,000,000) (у подальшому "Грант").

     2. Можливiсть використання коштiв Гранту буде надана вiд дати набуття чинностi цих домовленостей до 31 березня 2001, якщо цей перiод не буде подовжено за спiльним погодженням уповноважених осiб обох Урядiв.

     3.(1) Грант буде належним чином та виключно використаний Урядом України для закупiвлi Обладнання виробництва Японiї або України, а також для надання Послуг Японськими або Українськими особами, яких визначено нижче (термiн "Особи" для цiлей цих домовленостей означатиме у випадку Японiї - фiзичних чи юридичних осiб Японiї або юридичних осiб Японiї, пiдконтрольних фiзичним особам Японiї, та у випадку України - фiзичних або юридичних осiб України)

     (а) Обладнання необхiдне для реалiзацiї Проекту та надання Послуг, необхiдних для його встановлення; та

Його Високоповажностi
П. Василю Роговому
Мiнiстру економiки України

     (b) надання Послуг, необхiдних для транспортування Обладнання, як зазначено у пiдпунктi (а) цього пункту до України, а також транспортування по територiї України.

     (2) Незважаючи на положення пункту (1) цього параграфу, в разi, якщо обидва Уряди вважають за необхiдне, Грант може бути використано для закупiвлi Обладнання, яке зазначено в пiдпунктi (а) пункту (1) цього параграфу виробництва iнших країн, крiм України та Японiї, та надання Послуг, якi зазначенi у пiдпунктi (b) пункту (1) Особами iнших країн, нiж Японiя або Україна.

     4. Уряд України, або уповноважена ним Особа укладе контракти в японських йенах з Японськими особами з метою придбання Обладнання та Послуг, як зазначено у параграфi 3. Такi контракти повиннi бути пiдтвердженi Урядом Японiї на вiдповiднiсть Гранту.

     5.(1) Уряд Японiї реалiзовуватиме Грант шляхом переведення коштiв у японських йенах з метою виконання обов'язкiв, встановлених цiєю Угодою по вiдношенню до Уряду України або уповноваженою ним Особою, за Пiдтвердженими контрактами, у вiдповiдностi до положень параграфу 4 (у подальшому "Пiдтвердженi контракти") та Рахунку, який буде вiдкрито на iм'я Уряду України у банку Японiї, визначеному Урядом України або уповноваженою ним Особою (у подальшому "Банк").

     (2) Переведення коштiв, про якi йде мова у пунктi (1) цього параграфу здiйснюватиметься в разi надходження запитiв на оплату, якi представляє Банк до Уряду Японiї на основi дозволу на сплату вiд Уряду України або уповноваженою ним Особи.

     (3) Мета Рахунку зазначеного у пунктi (1) цього параграфу є отримання коштiв в японських йенах вiд Уряду Японiї та здiйснення сплати Японським особам, якi є Сторонами Пiдтверджених контрактiв. Процедурнi деталi, стосовно зарахування коштiв на Рахунок та списання коштiв з Рахунку будуть погодженi шляхом консультацiй мiж Банком та Урядом України або уповноваженою ним Особою.

     6.(1) Уряд України вживатиме необхiдних заходiв для:

     (а) забезпечення швидкого розвантаження та митного оформлення в порту призначення в Українi та перевезення в межах України Обладнання, придбаного в рамках Гранту;

     (b) звiльнення Обладнання, що постачатиметься, та Послуг, якi надаватимуться за Грантом Японськими особами вiд будь-яких мит, зборiв, внутрiшнiх податкiв та iнших податкових зобов'язань, якi можуть бути стягнутi на територiї України;

     (с) надання Японським особам. Послуги яких можуть бути необхiдними у зв'язку з постачанням Обладнання та наданням Послуг в межах Пiдтверджених контрактiв, необхiдних дозволiв на в'їзд до України та перебування в країнi, а також для виконання робiт та Послуг;

     (d) забезпечення належного та ефективного утримання та використання Обладнання, яке буде закуплено в рамках Гранту для виконання Проекту;

     (е) забезпечення витрат, вiдмiнних вiд передбачених Грантом, однак якi є необхiднi для виконання Проекту,

     (2) Що стосується корабельного та морського страхування Обладнання, яке буде закуплено в рамках Гранту, Уряд України не накладатиме будь-яких обмежень, що можуть перешкоджати вiдкритiй та вiльнiй конкуренцiї серед корабельних та морських страхових компанiй.

     (3) Обладнання, яке буде закуплено в рамках Гранту не може бути реекспортоване з України.

     7. Обидва Уряди проводимуть один з одним консультацiї з приводу будь-яких питань, що можуть виникнути у зв'язку з цими домовленостями.

     Маю честь також запропонувати, що дана Нота, а також Нота Вашої Високоповажностi, яка у вiдповiдь, пiдтверджує вiд iменi Уряду України, що данi домовленостi складатимуть Угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Уряду України про виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю Угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би поновити Вашiй Високоповажностi запевнення у своїй вельмивисокiй повазi.

Надзвичайний та Повноважний Посол Японiї в Українi Хiтошi Хонда
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.