ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Київ

27 березня 2001 року N 227


Про внесення змiн та доповнень до Технологiчної схеми митного оформлення транспортних засобiв (запасних частин до транспортних засобiв), ввезених в Україну фiзичними особами, затвердженої наказом Київської регiональної митницi вiд 11.10.2000 р. N 817

     З метою вдосконалення митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв (номерних вузлiв та агрегатiв), увезених в Україну громадянами для постiйного користування i уникнення недоборiв митних платежiв,

     Н А К АЗ У Ю:

     1. У Технологiчну схему митного оформлення транспортних засобiв (запасних частин до транспортних засобiв), ввезених в Україну фiзичними особами, затверджену наказом Київської регiональної митницi вiд 11.10.2000 р. N 817, внести такi змiни та доповнення:

     у роздiлi "Загальнi положення" пункт 8 викласти у такiй редакцiї: "Митне оформлення транспортних засобiв (номерних вузлiв та агрегатiв) здiйснюється тiльки пiсля проведення стовiдсоткового (100%) митного огляду даного транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) у зонi митного контролю з складанням Акту огляду та пiдтвердження (визначення) митної вартостi транспортного засобу iнспектором уповноваженим визначати митну вартiсть з складанням Розрахунку визначення митної вартостi";

     пункт 2.1.4. викласти у такiй редакцiї: "Для здiйснення митного огляду транспортний засiб (номерний вузол та агрегат) пред'являється у зонi митного контролю. Пiд час виходу iнспектора з примiщення вiддiлу для проведення митного огляду транспортного засобу (номерного вузла та агрегату) ним здiйснюється запис iз зазначенням часу виходу та часу повернення у взддiл в "Журнал виїзду для огляду", який знаходиться у керiвництва вiддiлу. За результатами огляду транспортного засобу складається Акт огляду транспортного засобу, який засвiдчується ОНП iнспектора, його особистим пiдписом та особистим пiдписом власника (користувача) транспортного засобу.

     Пiд час проведення митнот огляду номерних вузлiв та агрегатiв складається Акт огляду транспортного засобу, який засвiдчується ОНП iнспектора, його особистим пiдписом, особистим пiдписом власника та завiряється начальником або заступником начальника вiддiлу.

     Начальник вiддiлу i його заступник несуть персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних зазначених у Актi".

     2. Начальнику вiддiлу оформлення транспортних засобiв (Халай В.В.) ознайомити iнспекторський склад вiддiлу з даним наказом з особистим пiдписом iнспектора у вiдомостi.

     3. Начальнику загального вiддiлу (Груша В.М.) довести наказ до оперативних пiдроздiлiв.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника митницi Окушка I. М.

     5. Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник митницi О. I. Симонов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.