МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 21.06.94 р. N 10-26/171

 

Головнiй державнiй податковiй iнспекцiї України


     Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв України повiдомляє, що згiдно з ст. 2 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" одним з принципiв цiєї дiяльностi є принцип свободи зовнiшньоекономiчного пiдприємства, що полягає у:

     - правi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi добровiльно вступати у зовнiшньоекономiчнi зв'язки;

     - правi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати її в будь-яких формах, якi прямо не забороненi чинними законами України i т. iн.

     Таким чином, суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi вправi змiнювати умови контрактiв. Iнша рiч, коли експорт окремих товарiв пiдлягає режиму квотування i лiцензування i на нього видана експортна лiцензiя. Якщо у роздiлi 12 (Характер угоди) експортної лiцензiї зазначено, що товар продається за ВКВ, то суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi не має право змiнювати характер угоди, оскiльки перш нiж це зробити необхiдно внести вiдповiднi змiни у роздiл 12 лiцензiї. А згiдно з Тимчасовим положенням про порядок квотування i лiцензування експорту товарiв (робiт, послуг), затвердженим Вiце-прем'єр-мiнiстром України Ландиком В. I. 27 лютого 1994 року, цi змiни може зробити МЗЕЗ України.

     Щодо зменшення контрактної цiни на товар з мотивiв низької якостi експортованої продукцiї, то "таке явище" можливе при наявностi експертного заключення незалежної органiзацiї.

     Також слiд перевiряти, чи приймала українська сторона якiсть дiї для врегулювання цих питань. Адже, як правило, в контрактах записують, що покупець запросить представника продавця для перевiрки претензiй першого щодо якостi продукцiї та складання вiдповiдного акта.

     На наш погляд, експертний висновок незалежної органiзацiї повинен бути нотарiально завiрений по мiсцю його видачi та легалiзований у консульськiй установi України за кордоном або у консульськiй установi вiдповiдної держави в Українi.

     Разом з тим звертаємо Вашу увагу, що згiдно з дiючим законодавством, включаючи Положення про МЗЕЗ України, тлумачення законiв та пiдзаконних актiв, виданих iншими органами державної влади, якi надаються мiнiстерством, не мають статусу офiцiйного тлумачення.

Заступник Мiнiстра С. Г. Осика
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.