"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖУЮ"
Начальник Пiвнiчної регiональної митницi Начальник Держуправлiння екологiї та природних ресурсiв в Київськiй областi
О.Б.Грабововський М.Н.Гладкий
29 листопада 2000р. 29 листопада 2000р.

ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
взаємодiї служби екологiчного контролю Держуправлiння екологiї та природних ресурсiв в Київськiй областi i Пiвнiчної регiональної митницi.

     1. Загальнi положення. I

     Дана технологiчна схема призначена для органiзацiї роботи та взаємодiї служби екологiчного контролю Державного управлiння екологiї та природних ресурсiв в Київськiй областi та Пiвнiчної регiональної митницi по здiйсненню екологiчного контролю вантажiв, що мiстять промислову сировину, вiдходи, хiмiчнi сполуки, радiоактивнi та iншi небезпечнi для навколишнього природного середовища i здоров'я людей речовини, засобiв захисту рослин, стимуляторiв їх росту, добрив, продуктiв бiотехнологiй, будiвельних матерiалiв та товарiв, що були у використаннi, всiх видiв риб, диких тварин i рослин, зоологiчних, ботанiчних, мiнералогiчних колекцiй, мисливських трофеїв, якi проходять митне оформлення на митних постах Пiвнiчної регiональної митницi.

     В процесi роботи спецiалiсти служби виконують такi функцiї:

     - екологiчний контроль вантажiв, транспортних засобiв, об'єктiв рослинного i тваринного свiту, що ввозяться на територiю України або вивозяться з неї;

     - радiацiйний контроль вантажiв;

     - при необхiдностi, вiдбiр проб для проведення хiмiкоаналiтичного контролю та експрес-аналiзу речовин, матерiалiв та вiдходiв з метою встановлення їх вiдповiдностi документам.

     2. Порядок здiйснення екологiчного контролю.

     Згiдно ст. 18 Митного кодексу України, товарiв та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України, окрiм митого контролю, можуть пiдлягати санiтарному, ветеринарному, радiологiчному та екологiчному контролю.

     Мигне оформлення може бути завершене тiльки пiсля закiнчення зазначених видiв контролю.

     Екологiчному контролю в зонi дiяльностi Пiвнiчної регiональної митницi пiдлягають iмпортнi вантажi, що не пройшли такий контроль в пунктах пропуску на Державному кордонi України, або мають вiдмiтку в документi:

     "Пiдлягає екологiчному контролю за мiсцем надходження ", а також вантажi якi експортуються. Перелiк вантажiв, що пiдлягають екологiчному контролю, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.1999р. N 1034 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон".

     Пiдставою для митного оформлення вантажу є вiдмiтка в товаросупровiдних документах про проходження екологiчного контролю у виглядi штампу "Екологiчний контроль". Ввiз (вивiз) дозволено".

     В разi вiдсутностi вищезазначеного штампу або в тому випадку, коли в товаросупровiдних документах проставлена вiдмiтка "Пiдлягає екологiчному контролю за мiсцем надходження", iнспектор митницi направляє представникiв пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян-власникiв вантажу для проведення екологiчного контролю у регiональних вiддiленнях служби екологiчного контролю.

     У вiдповiдностi до покладених на службу екологiчного контролю завдань спецiалiсти мають право:

     - у встановленому порядку перевiряти документи та оглядати всi пiдконтрольнi вантажi;

     - забороняти перевезення та подальше використання вантажiв" якщо вони не вiдповiдають екологiчним вимогам;

     - давати обов'язковi для виконання приписи в межах своєї компетенцiї органiзацiям, установам, пiдприємствам та громадянам-власникам вантажiв;

     - вiдбирати проби i проводиш експрес-аналiзи речовин, матерiалiв i вiдходiв з метою встановлення їх вiдповiдностi сертифiкатам, а також належностi до класу токсичних i радiоактивних;

     - затримувати на перiод проведення екологiчної експертизи вантажi;

     - разом з iнспектором митницi безперешкодно вiдвiдувати пiдконтрольнi об'єкти в зонi митного контролю;

     - накладати адмiнiстративнi стягнення на осiб, винних у порушеннi природоохоронного законодавства

     Для проведення екологiчного контролю власник вантажу повинен надати такi документи:

     - заявка на проведення екологiчного контролю;

     - контракт;

     - товаросупровiднi документи;

     - сертифiкат якостi (паспорт продукцiї);

     - сертифiкат походження;

     - в разi необхiдностi дозвiл (погодження) Управлiння Держкоммедбiопром, Украгрохiма, Управлiння ветеринарної медицини, Мiнекоресурсiв; 1

     - на вантажi, якi пiдлягають ветеринарному контролю ветеринарний сертифiкат, фiтосанiтарному контролю -фiтосанiтарний сертифiкат, радiологiчному контролю - радiологiчний сертифiкат;

     - iншi документи у разi необхiдностi.

     Якщо вантаж входать до перелiку товарної продукцiї, за здiйснення екологiчного контролю якої справляються збори (Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.1999р. N 1034), то проведення екологiчного контролю можливе за умов надходження коштiв за проведення екологiчного контролю на р/р Держуправлiння. Збори за проведення екоконтролю iмпортних вантажiв, якi надходять на станцiю призначення залiзницею, нараховуються iнспектором вiддiлу екоконтролю i сплачуються отримувачем (або вповноваженою ним особою) через касу митницi призначення.

     По завершенню проведення екологiчного контролю вантажiв у товарно-транспортнiй накладнiй iнспектором служби екологiчного контролю проставляється один iз штампiв згiдно додатку N 1 до даної технологiчної схеми. Пiсля цього екологiчний контроль вважається закiнченим.

     При виникненнi мотивованої пiдозри про невiдповiднiсть вантажiв, що перевiряються, документам на пiдконтрольний вантаж, держiнспектор служби екологiчного контролю приймає рiшення про необхiднiсть вiдбору проб та зразкiв для проведення лабораторного аналiзу. У разi необхiдностi проведення вiдбору проб власник вантажу повинен звернутися з листом у Пiвнiчну регiональну митницю для отримання дозволу на вiдбiр проб. При отриманнi дозволу держiнспектор служби екологiчного контролю в присутностi iнспектора митницi в зонi митного контролю, де знаходиться вантаж, здiйснює вiдбiр з обов'язковим складанням акту вiдбору проб в 3-х примiрниках iз зазначенням кiлькостi вилученого вантажу (додаток N 2). Акт завiряється пiдписами (печатками).

     Один акт вiдбору проб знаходиться у держiнспектора екологiчного контролю, другий видається iнспектору митницi, третiй - власнику (перевiзнику) вантажу.

Начальник служби екологiчного контролю

М.В.Острик

 

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГIЧНА IНСПЕКЦIЯ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ
В КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI

АКТ N___

вiдбору зразкiв для проведення лабораторних аналiзiв
вiд "___"__________200_ р.

     Мною, державним iнспектором __________________ з охорони навколишнього природного середовища Державного управлiння екологiї та природних ресурсiв областi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 1995 року N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" проведений огляд пiдконтрольних вантажiв з вiдбором зразкiв для проведення лабораторних аналiзiв.

Назва матерiалу  
Кiлькiсть (вага, кiлькiсть мiсць, одиниця вимiру, об'єм-куб.)  
Тип транспортування  
у супроводi транспортних документiв N  

вiд "___" _________ 200_ р.

Країна походження  
Для проведення лабораторних аналiзiв вiдiбранi зразки  

у кiлькостi ________ одиниць, вагою ________ кiлограмiв.

Зразки переданi  

(назва органiзацiї, яка буде здiйснювати лабораторнi аналiзи)

 

 

Державний iнспектор з охорони навколишнього природного середовища  
Представник власника вантажу  
Iнспектор митницi  
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.